ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chanter

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chanter-, *chanter*
English-Thai: Nontri Dictionary
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chanterelle...ยินดีด้วย Harry Brown (2009)
Good morning, Mr. Chanterelle!ตอนเช้าที่ดีนายเห็ดชนิดหนึ่ง! Maleficent (2014)
Les chanterelles. I wish to take advantage because they are perfect at the moment, because of the heavy rain last night.เห็ดลีฌองเทอเรล รีบใช้เลย มันขึ้นงามมาก The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phraphuthamon) EN: chant prayers   FR: chanter des prières
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
ขัน[v.] (khan) EN: crow ; coo   FR: chanter ; roucouler
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull   FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle   FR: chanter
ร้องเพลง[v.] (røngphlēng) EN: sing   FR: chanter

French-Thai: Longdo Dictionary
chanter(vi) ร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
杏茸[あんずたけ;アンズタケ, anzutake ; anzutake] (n) (uk) chanterelle mushroom (Cantharellus cibarius) [Add to Longdo]
出語り[でがたり, degatari] (n) (See 浄瑠璃) onstage appearance of the joruri musicians and chanters (in kabuki) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precentor \Pre*cen"tor\, n. [L. praecentor, fr. praecinere to
   sing before; prae before + canere to sing. See {Chant}.]
   A leader of a choir; a directing singer. Specifically:
   (a) The leader of the choir in a cathedral; -- called also
     the {chanter} or master of the choir. --Hook.
   (b) The leader of the congregational singing in Scottish and
     other churches.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedge \Hedge\, n. [OE. hegge, AS. hecg; akin to haga an
   inclosure, E. haw, AS. hege hedge, E. haybote, D. hegge, OHG.
   hegga, G. hecke. [root]12. See {Haw} a hedge.]
   A thicket of bushes, usually thorn bushes; especially, such a
   thicket planted as a fence between any two portions of land;
   and also any sort of shrubbery, as evergreens, planted in a
   line or as a fence; particularly, such a thicket planted
   round a field to fence it, or in rows to separate the parts
   of a garden.
   [1913 Webster]
 
      The roughest berry on the rudest hedge. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Through the verdant maze
      Of sweetbrier hedges I pursue my walk.  --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Note: Hedge, when used adjectively or in composition, often
      means rustic, outlandish, illiterate, poor, or mean;
      as, hedge priest; hedgeborn, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Hedge bells}, {Hedge bindweed} (Bot.), a climbing plant
    related to the morning-glory ({Convolvulus sepium}).
 
   {Hedge bill}, a long-handled billhook.
 
   {Hedge garlic} (Bot.), a plant of the genus {Alliaria}. See
    {Garlic mustard}, under {Garlic}.
 
   {Hedge hyssop} (Bot.), a bitter herb of the genus {Gratiola},
    the leaves of which are emetic and purgative.
 
   {Hedge marriage}, a secret or clandestine marriage,
    especially one performed by a hedge priest. [Eng.]
 
   {Hedge mustard} (Bot.), a plant of the genus {Sisymbrium},
    belonging to the Mustard family.
 
   {Hedge nettle} (Bot.), an herb, or under shrub, of the genus
    {Stachys}, belonging to the Mint family. It has a
    nettlelike appearance, though quite harmless.
 
   {Hedge note}.
   (a) The note of a hedge bird.
   (b) Low, contemptible writing. [Obs.] --Dryden.
 
   {Hedge priest}, a poor, illiterate priest. --Shak.
 
   {Hedge school}, an open-air school in the shelter of a hedge,
    in Ireland; a school for rustics.
 
   {Hedge sparrow} (Zool.), a European warbler ({Accentor
    modularis}) which frequents hedges. Its color is reddish
    brown, and ash; the wing coverts are tipped with white.
    Called also {chanter}, {hedge warbler}, {dunnock}, and
    {doney}.
 
   {Hedge writer}, an insignificant writer, or a writer of low,
    scurrilous stuff. [Obs.] --Swift.
 
   {To breast up a hedge}. See under {Breast}.
 
   {To hang in the hedge}, to be at a standstill. "While the
    business of money hangs in the hedge." --Pepys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chanter \Chant"er\ (ch[.a]nt"[~e]r), n. [Cf. F. chanteur.]
   1. One who chants; a singer or songster. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The chief singer of the chantry. --J. Gregory.
    [1913 Webster]
 
   3. The flute or finger pipe in a bagpipe. See {Bagpipe}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The hedge sparrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chanter
   n 1: reed pipe with finger holes on which the melody is played
      [syn: {chanter}, {melody pipe}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chanter /ʃɑ̃te/ 
  sing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top