ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不毛

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不毛-, *不毛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert, #70,581 [Add to Longdo]
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, ] barren, #120,303 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P) [Add to Longdo]
不毛の地[ふもうのち, fumounochi] (n) deserted and desolate land [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're jealous because you're barren.[JA] 不毛なのであなたは嫉妬している。 By the Sea (2015)
There in barren land and wast emptiness we'll find the 3rd launch.[CN] 荒凉的不毛之地 我们会找到第三艘救生艇 Starcrash (1978)
- I'm barren.[JA] - 私は不毛なの。 By the Sea (2015)
If you don't help me, Joe, your home's going to become a wasteland.[JA] 私を助けなければ ジョー 君の祖国は不毛の地になるぞ Fallout (2016)
But Dracula will eventually end up with a totally barren Earth.[CN] 但德古拉最终会让整个地球变成不毛之地 The Satanic Rites of Dracula (1973)
- The earth is sour.[JA] 土地は不毛に... Mad Max: Fury Road (2015)
It dawned like any other day on the Cheyenne reservation in that vast barren land in the American Southwest which was then called Indian Territory.[CN] 在美国西南部那片广阔的不毛之地... ...那时还被叫做印第安地区的夏安族保留区... ...像往常一样天亮了 Cheyenne Autumn (1964)
His brother, Set, ruled the far barren desert finding both strength and bitterness in his isolation.[JA] 弟のセトが 力と苦しみをもって 不毛の砂漠の地を 統治した Gods of Egypt (2016)
Friend, fate has brought us together ...in this barren land[CN] 朋友,我们在这个不毛之地相遇 也算是缘分 The Avenging Eagle (1978)
It's a deserted rock.[CN] 不毛之地 Waves of Lust (1975)
Bad soil. Nothing grows.[JA] でも不毛の地で土壌も最悪 Trompe L'Oeil (2016)
You hate them because you're barren.[JA] 不毛だから、あなたは彼らが憎い。 By the Sea (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不毛[ふもう, fumou] unfruchtbar, steril, wuest, oede [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top