Search result for

demonstrator

(34 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstrator-, *demonstrator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrator[N] ผู้เดินขบวน, See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง
demonstrator[N] ผู้สาธิต, See also: คนสาธิต

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They're worried about demonstrators.- พวกเขาห่วงเรื่องชุมนุมประท้วง The Reader (2008)
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน The Cove (2009)
Save the Whale demonstrators were out again today.เพราะเป็นที่เข้าไปได้ง่ายหน่อย The Cove (2009)
demonstrators have gathered outside the peace ambassador centerมีผู้ชุมนุมได้รวมตัวกัน ด้านนอกศูนย์ฑูตสันติภาพ A Bright New Day (2009)
Demonstrators argue that the blood allowances are too strict, that government bodies are failing in their promise to find alternatives.มันดูจะเข้มงวดมากเกินไป และตัวรัฐบาลเอง ก็ตกหลุมเชื่อตาม คำพูดนั้นๆ เรื่องนี้ได้เกิดเป็นข้อถกเถียง ในทั่วเอเชียด้วย Daybreakers (2009)
Our demonstrator will apply the full product live.ผู้สาธิตของเรา ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกๆคน Upside Down (2012)
I have a question to the demonstrator.ฉันอยากจะขอถาม ผู้ที่ทำการสาธิต Upside Down (2012)
Demonstrators held protests outside of U.S. embassies over the American government's support of Israel.มีการประท้วงด้านนอกสถานทูตสหรัฐฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนอิสราเอลของรัฐบาลสหรัฐฯ The Smile (2012)
I'm not the one who ran off and joined the demonstrators.ฉันไม่ใช่คนที่ขอบไป ร่วมแสดงอะไร กับคนอื่น นะ The Politics of Time (2012)
Athens police are reporting tactical teams moving on the demonstrators.ตำรวจเอเธนส์แจ้งว่าทีมยุทธวิธื กำลังเผชิญหน้ากับผู้ประท้วง Jason Bourne (2016)
There were demonstrators, cops, and even the damn army!มีคนเดินขบวน, ตำรวจ และแม้แต่กองทัพบ้าบอนั่น Akira (1988)
Half seem to be anti-government demonstrators.ครึ่งหนึ่งดูเหมือนจะเป็น พวกกลุ่มต่อต้านรัฐบาล Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonstratorThe demonstrators marched in order.
demonstratorThe leader dismissed the demonstrators in the park.
demonstratorThe police brawled with the demonstrators.
demonstratorThe policemen are driving the demonstrators away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally   FR: rassemblement [f] ; foule [f]
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūang) EN: protester ; demonstrator   FR: protestataire [m] ; contestataire [m] ; manifestant [m]
ผู้สาธิต[n.] (phūsāthit) EN: demonstrator   FR: démonstrateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMONSTRATOR    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0
DEMONSTRATORS    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstrator    (n) (d e1 m @ n s t r ei t @ r)
demonstrators    (n) (d e1 m @ n s t r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstrant {m}; Demonstrantin {f} | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Vorführer {m} | Vorführer {pl}demonstrator | demonstrators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモンストレーター[, demonsutore-ta-] (n) demonstrator [Add to Longdo]
デモ隊[デモたい, demo tai] (n) demonstrators; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demonstrator \Dem"on*stra`tor\ (?; 277), n. [L.: cf. F.
   d['e]monstrateur.]
   1. One who demonstrates; specif.
    (a) one who proves anything with certainty, or establishes
      it by indubitable evidence.
    (b) one who shows how a certain device operates or a
      procedure is performed.
      [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A teacher of practical anatomy.
    [1913 Webster]
 
   3. a person who participates in a demonstration[7].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demonstrator
   n 1: a teacher or teacher's assistant who demonstrates the
      principles that are being taught
   2: someone who demonstrates an article to a prospective buyer
     [syn: {demonstrator}, {sales demonstrator}]
   3: someone who participates in a public display of group feeling
     [syn: {demonstrator}, {protester}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top