ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demonstrator

D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstrator-, *demonstrator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrator(n) ผู้เดินขบวน, See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง
demonstrator(n) ผู้สาธิต, See also: คนสาธิต

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrator(n) ผู้แสดง, ผู้สาธิต, ผู้พิสูจน์, ผู้ทดลอง, ผู้เดินขบวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Except this time the demonstrators weren't film buffs.แต่ครั้งนี้ผู้ประท้วง ไม่ใช่แค่แฟนหนังอีกแล้ว The Dreamers (2003)
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป The Host (2006)
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน The Cove (2009)
Save the Whale demonstrators were out again today.เพราะเป็นที่เข้าไปได้ง่ายหน่อย The Cove (2009)
Our demonstrator will apply the full product live.ผู้สาธิตของเรา ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกๆคน Upside Down (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonstratorThe demonstrators marched in order.
demonstratorThe leader dismissed the demonstrators in the park.
demonstratorThe police brawled with the demonstrators.
demonstratorThe policemen are driving the demonstrators away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง(n) protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม็อบ[mǿp] (n) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally  FR: rassemblement [ f ] ; foule [ f ]
ผู้ประท้วง[phū prathūang] (n, exp) EN: protester ; demonstrator  FR: protestataire [ m ] ; contestataire [ m ] ; manifestant [ m ]
ผู้สาธิต[phūsāthit] (n) EN: demonstrator  FR: démonstrateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMONSTRATOR D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0
DEMONSTRATORS D EH1 M AH0 N S T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstrator (n) dˈɛmənstrɛɪtər (d e1 m @ n s t r ei t @ r)
demonstrators (n) dˈɛmənstrɛɪtəz (d e1 m @ n s t r ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester #19,219 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstrant { m }; Demonstrantin { f } | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Vorführer { m } | Vorführer { pl }demonstrator | demonstrators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモンストレーター[demonsutore-ta-] (n) demonstrator [Add to Longdo]
デモ隊[デモたい, demo tai] (n) demonstrators; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demonstrator \Dem"on*stra`tor\ (?; 277), n. [L.: cf. F.
   d['e]monstrateur.]
   1. One who demonstrates; specif.
    (a) one who proves anything with certainty, or establishes
      it by indubitable evidence.
    (b) one who shows how a certain device operates or a
      procedure is performed.
      [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A teacher of practical anatomy.
    [1913 Webster]
 
   3. a person who participates in a demonstration[7].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demonstrator
   n 1: a teacher or teacher's assistant who demonstrates the
      principles that are being taught
   2: someone who demonstrates an article to a prospective buyer
     [syn: {demonstrator}, {sales demonstrator}]
   3: someone who participates in a public display of group feeling
     [syn: {demonstrator}, {protester}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top