ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ridicule

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridicule-, *ridicule*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridicule(vt) เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule(n) การเยาะเย้ย, See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ, Syn. laughter, mockery, sarcasm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridicule(ริด'ดะคิว) vt., n. (การ) หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, See also: ridiculer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ridicule(vt) เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, หยอกล้อ, ยั่วเย้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What? Ridiculous nonsense, your highness.อะไรนะ น่าขันเสียจริง ฝ่าบาท เขาโกหกชัดๆ Aladdin (1992)
He looks ridiculous.ดูน่าตลก The Cement Garden (1993)
What's so ridiculous?ตลกตรงไหน? The Cement Garden (1993)
Do I look ridiculous when I dress as a boy?คิดว่าฉันจะตลกไหม ถ้าแต่งเป็นผู้ชาย? The Cement Garden (1993)
Some ridiculous thing like that.เรื่องตลก ๆ แบบนั้น นึกภาพออกมั้ย Cool Runnings (1993)
- Ridiculous. What's he doing?- น่าขำ เขาทำอะไรน่ะ? Cool Runnings (1993)
I just wanted to show how ridiculous it all was.ฉันอยากจะแสดง มันไร้สาระทั้งหมดถูกวิธี In the Name of the Father (1993)
- Oh, don't be ridiculous. - Maybe already ridiculous.- อย่าทำตัวน่าหัวเราะสิคะ + บางทีมันอาจจะน่าหัวเราะอยู่แล้วก็ได้ The Joy Luck Club (1993)
Hair too ridiculous for future husband's family.ทรงผมดูน่าหัวเราะเกินไป สำหรับครอบครัวของสามีในอนาคต The Joy Luck Club (1993)
I just don't believe it. Ja. You know it's ridiculous.เรื่องบ้าๆ ฉันไม่เชื่อหรอก Schindler's List (1993)
- You're bein' ridiculous.- เธอประสาทไปแล้ว Junior (1994)
- And no more hats! - That's ridiculous! So is your stupid statue.และไม่ต้องทำหมวก Rapa Nui (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculeEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
ridiculeHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
ridiculeHe is apt to ridicule others.
ridiculeIf you do that, you're going to subjects yourself to ridicule.
ridiculeIt is mean of you to ridicule him in public.
ridiculeIt is not good to ridicule him in public.
ridiculeRecently I've stopped being afraid of "living in shame" and being exposed to "public ridicule".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดก(v) ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai Definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
น่าขัน(v) ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
น่าหัวเราะเยาะ(v) ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
ไยไพ(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai Definition: พูดให้เขาอาย
เย้ยหยัน(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai Definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ
เยาะเย้ยถากถาง(v) ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ridicule
ridiculed
ridicules

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridicule
ridiculed
ridicules

WordNet (3.0)
ridicule(n) language or behavior intended to mock or humiliate
ridicule(v) subject to laughter or ridicule, Syn. roast, poke fun, rib, jest at, laugh at, blackguard, guy, make fun
derision(n) the act of deriding or treating with contempt, Syn. ridicule

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ridicule

n. [ F. ridicule, L. ridiculum a jest, fr. ridiculus. See Ridiculous. ] 1. An object of sport or laughter; a laughingstock; a laughing matter. [ 1913 Webster ]

[ Marlborough ] was so miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. Buckle. [ 1913 Webster ]

To the people . . . but a trifle, to the king but a ridicule. Foxe. [ 1913 Webster ]

2. Remarks concerning a subject or a person designed to excite laughter with a degree of contempt; wit of that species which provokes contemptuous laughter; disparagement by making a person an object of laughter; banter; -- a term lighter than derision. [ 1913 Webster ]

We have in great measure restricted the meaning of ridicule, which would properly extend over whole region of the ridiculous, -- the laughable, -- and we have narrowed it so that in common usage it mostly corresponds to “derision”, which does indeed involve personal and offensive feelings. Hare. [ 1913 Webster ]

Safe from the bar, the pulpit, and the throne,
Yet touched and shamed by ridicule alone. Pope. [ 1913 Webster ]

3. Quality of being ridiculous; ridiculousness. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

To see the ridicule of this practice. Addison. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Derision; banter; raillery; burlesque; mockery; irony; satire; sarcasm; gibe; jeer; sneer; ribbing. -- Ridicule, Derision, mockery, ribbing: All four words imply disapprobation; but ridicule and mockery may signify either good-natured opposition without manifest malice, or more maliciously, an attempt to humiliate. Derision is commonly bitter and scornful, and sometimes malignant. ribbing is almost always good-natured and fun-loving. [ 1913 Webster ]

Ridicule

v. t. [ imp. & p. p. Ridiculed p. pr. & vb. n. Ridiculing. ] To laugh at mockingly or disparagingly; to awaken ridicule toward or respecting. [ 1913 Webster ]

I 've known the young, who ridiculed his rage. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To deride; banter; rally; burlesque; mock; satirize; lampoon. See Deride. [ 1913 Webster ]

Ridicule

a. [ F. ] Ridiculous. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

This action . . . became so ridicule. Aubrey. [ 1913 Webster ]

Ridiculer

n. One who ridicules. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame #24,901 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] ridicule #41,758 [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame #51,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u, vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) #11,556 [Add to Longdo]
揶揄[やゆ, yayu] (n, vs) banter; raillery; tease; ridicule; banter with #13,636 [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u, vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
愚弄[ぐろう, gurou] (n, vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule [Add to Longdo]
生き恥をさらす;生き恥を曝す[いきはじをさらす, ikihajiwosarasu] (exp, v5s) to expose oneself to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙がる;槍玉にあがる;槍玉に上がる(iK)[やりだまにあがる, yaridamaniagaru] (exp, v5r, vi) to be made an example of; to be made a victim of; to be exposed to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp, v1, vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism [Add to Longdo]
嘲り;嘲けり(io)[あざけり, azakeri] (n, adj-no) ridicule; scorn [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r, vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top