หรือคุณหมายถึง adultereß?
Search result for

adulteress

(11 entries)
(0.0669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulteress-, *adulteress*, adulteres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulteress[N] หญิงชู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eh, she's a timid suburban adulteress.เธอแค่หญิงชานเมืองขี้ตื่นที่นอกใจสามี Little Red Book (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adulteress    (n) (@1 d uh1 l t @ r i s)
adulteresses    (n) (@1 d uh1 l t @ r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehebrecherin {f} | Ehebrecherinnen {pl}adulteress | adulteresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦夫姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple [Add to Longdo]
姦婦[かんぷ, kanpu] (n) adulteress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adulteress \A*dul"ter*ess\, n. [Fem. from L. adulter. Cf.
   {Advoutress}.]
   1. A woman who commits adultery.
    [1913 Webster]
 
   2. (Script.) A woman who violates her religious engagements.
    --James iv. 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adulteress
   n 1: a woman adulterer [syn: {adulteress}, {fornicatress},
      {hussy}, {jade}, {loose woman}, {slut}, {strumpet},
      {trollop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top