Search result for

(77 entries)
(0.0977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見-, *見*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けんがく, kengaku] (n) ทัศนศึกษา
[けんぶつ, kenbutsu] (n) การทัศนาจร, เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
習う[みならう, minarau] ฝึกหัดงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
積もり[みつもり, mitsumori] (n) การเสนอราคา
蕩れる[とれる, mito reru] (vi) ตะลึง,มองเพลิน
直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
受ける[みうける, miukeru] (vt ) สังเกตเห็น
落とす[みおとす, miotosu] (vi ) ดูตกหล่น,มองข้ามไป
ます[みます, mimasu, mimasu , mimasu] (vt ) ดู, มอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
送る[みおくる, miokuru] Thai: ไปส่ง(ที่สนามบิน) English: to see off
送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[見, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 儿 with the eye 目 emphasized
[規, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe
[覓, mì, ㄇㄧˋ] to seek; to search
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To search for something with eyes 見 and hands 爫
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see
[覘, chān, ㄔㄢ] to peek, to watch; to investigate, to spy on
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To watch 見 and observe 占; 占 also provides the pronunciation
[覡, xí, ㄒㄧˊ] wizard
Radical: Decomposition: 巫 (wū )  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] One who learns 見 magic 巫
[覦, yú, ㄩˊ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 俞 (yú ㄩˊ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[親, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 亲 (qīn ㄑㄧㄣ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see
[覬, jì, ㄐㄧˋ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 豈 (qǐ ㄑㄧˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[覲, jìn, ㄐㄧㄣˋ] an audience with the emperor
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (n) view (of life, etc.); outlook [Add to Longdo]
[み, mi] (n-suf,n) looking; viewing [Add to Longdo]
えざる手[みえざるて, miezarute] (n) invisible hand [Add to Longdo]
えつ隠れつ[みえつかくれつ, mietsukakuretsu] (n,vs) (See え隠れ) coming into and out of sight [Add to Longdo]
える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife) [Add to Longdo]
える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) to be seen; to be in sight; (2) to look; to seem; to appear; (3) (hon) to come; (P) [Add to Longdo]
える化[みえるか, mieruka] (n,vs) visualization; rendering visible (e.g. a problem); digitization [Add to Longdo]
え隠れ[みえがくれ, miegakure] (n,vs) appearing and disappearing; (P) [Add to Longdo]
[みえみえ, miemie] (n,adj-no) obvious; transparent [Add to Longdo]
え透く;えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
イスの下にひと組の手袋をつけた。I found a pair of gloves under the chair.
いっしょに野球の試合をに行かないか。Won't you go and see a baseball game with me?
いつその映画をたのですか。When did you see the film?
いつその島をはじめてたか教えて下さい。Tell me when you first saw the island.
いったいどうしてそれがつかったのですか。How ever did you find it?
いったい賛成なのか、反対なのか、曖昧模糊とした意だねえ。That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.
いつだって読書の時間はつけられる。We can always find time for reading.
いつの間にか小鳥たちはえなくなった。The birds went out of sight before I knew it.
いっぽう彼の意はちがっていました。On the other hand, he had a different opinion.
いつ戦争が終わるかだれにも予できない。Nobody can foresee when the war will end.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear [Add to Longdo]
见不得[jiàn bu dé, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, / ] may not be seen by or exposed to [Add to Longdo]
见到[jiàn dào, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] to see [Add to Longdo]
见报[jiàn bào, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] to appear in the news; in the papers [Add to Longdo]
见微知著[jiàn wēi zhī zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, / ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop [Add to Longdo]
见怪[jiàn guài, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄞˋ, / ] to blame (often oneself); to take to task [Add to Longdo]
见怪不怪[jiàn guài bù guài, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄞˋ, / ] to face dangers calmly; with no fears of the unknown; ghost and goblins hold no fears for me [Add to Longdo]
见爱[jiàn ài, ㄐㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] loved; respected (honorific) [Add to Longdo]
见效[jiàn xiào, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] to have the desired effect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[みえる, mieru] sichtbar_sein [Add to Longdo]
せる[みせる, miseru] zeigen [Add to Longdo]
[みる, miru] sehen [Add to Longdo]
出し[みだし, midashi] Ueberschrift, Schlagzeile [Add to Longdo]
分ける[みわける, miwakeru] unterscheiden, erkennen [Add to Longdo]
合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]
合わせる[みあわせる, miawaseru] sich_ansehen, verschieben [Add to Longdo]
失う[みうしなう, miushinau] aus_den_Augen_verlieren [Add to Longdo]
守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]
張る[みはる, miharu] wachen, bewachen, die_Augen_weit_aufreissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top