Search result for

ครั้ง

(100 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครั้ง-, *ครั้ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง (n modal verb adv colloq )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้ง[N] time, Syn. หน, ที, คราว, Example: เรามาดูภาพยนต์ที่นี่เป็นครั้งที่ 5 แล้ว, Count unit: ครั้ง
ครั้ง[CLAS] time, Syn. หน, ที, คราว, Example: เราเคยไปเที่ยวภาคเหนือมา 3 ครั้งแล้ว, Count unit: ครั้ง
ครั้งไร[ADV] whenever, Syn. ทีไร, เมื่อไร, Example: คิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งไรน้ำตาเป็นรื้นคลอตาเธอทุกที
ครั้งนี้[ADV] this time, See also: now, Syn. คราวนี้, Example: ครั้งนี้ถึงเวลาที่ต้องไตร่ตรองปัญหาความแออัดในกรุงเทพแล้ว
ครั้งแรก[ADV] the first time, Syn. หนแรก, ทีแรก, Example: การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกของพวกเรา
ครั้งไหน[ADV] any time, See also: anytime, Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่, Example: ผมยังไม่เคยพบความสำเร็จอย่างถาวรไม่ว่าครั้งไหนๆ
ครั้งไหน[QUES] when, Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่, คราวไหน, Example: ช่วยตอบผมทีว่าเขาร่วมเดินทางไปกับพวกเราครั้งไหน
ครั้งก่อน[ADV] the last time, See also: the time before, previously, formerly, Syn. ครั้งกระโน้น, ครั้งที่แล้ว, Example: ครั้งก่อนการประชุมเรื่องการทำความสะอาดทะเลเหนือจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
ครั้งนั้น[ADV] at that time, Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ, Thai definition: ณ เวลานั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้ง(คฺรั้ง) น. คราว, หน, ที.
ครั่ง ๑(คฺรั่ง) น. ชื่อเพลี้ยหอยชนิด Kerria lacca (Kerr) ในวงศ์ Kerriidae เพศเมียไม่มีปีก ขณะเป็นตัวอ่อนระยะแรกมีขาและหนวด เคลื่อนไหวได้ เมื่อลอกคราบเวลาต่อมาจะไม่มีขา เกาะอยู่กับที่ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากต้นไม้ เช่น จามจุรี และผลิตสารซึ่งเรียกว่า ขี้ครั่ง นำไปใช้ทำประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น เชลแล็ก สีย้อมผ้า.
ครั่ง ๒(คฺรั่ง) น. เอื้องครั่ง. (ดู เอื้องครั่ง ที่ เอื้อง ๑).
ปี้ ๑ครั่งประทับตราที่ผูกข้อมือจีนครั้งก่อนเป็นสำคัญว่าได้เสียเงินค่าราชการแล้ว
รวดเดียวครั้งเดียว เช่น เก็บค่าดูรวดเดียวดูได้ตลอด.
หนครั้ง, คราว, เช่น กี่หน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Batchครั้ง,เป็นงวดๆ,แต่ละชุด,วงจรการผลิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Again.อีกครั้ง Last Tango, Then Paris (2010)
- Twice.2 ครั้ง High Infidelity (2012)
Sometimes.บางครั้ง Endgame (2013)
Again.อีกครั้ง New Haven Can Wait (2008)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
A-a-a pr--no, there's um, I double--i triple-checked it.อ่า... เอ่อ.. ผมตรวจสอง ไม่สิ สามครั้งแล้วนะครับ New Haven Can Wait (2008)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
Some you wish you could forget....บางครั้งคุณก็หวังที่จะลืมมันไป... New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you realize you've oututgrown them...บางครั้งก็อยากให้มันเกิดขึ้นได้อย่างที่ฝัน New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั่ง[n.] (khrang) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac   FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
ครั่ง[n.] (khrang) EN: lac insect   FR: cochenille [f]
ครั้ง[n.] (khrang) EN: time   FR: fois [f]
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kranōn) EN: previously   
ครั้งก่อน[n. exp.] (khrang køn) EN: the last time ; the time before   FR: la fois dernière
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously   
ครั้งครา[n.] (khrangkhrā) EN: time   
ครั้งคราว[adv.] (khrang khrāo) EN: occasionally   
ครั้งดึกดำบรรพ์[n. exp.] (khrang deukdamban) EN: prehistory   
ครั้งต่อมา[n. exp.] (khrang tømā) EN: next time   

English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at first glance[IDM] แวบแรกที่เห็น, See also: ครั้งแรกที่เห็น
clip[N] ครั้ง, See also: คราว, Syn. time
last[ADV] ครั้งล่าสุด, See also: ล่าสุด, Syn. most recently
last[ADJ] ล่าสุด, See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา, Syn. most recent, latest
once[ADV] ณ เวลาหนึ่งในอดีต, See also: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต), Syn. formerly, at one time
once[N] หนึ่งครั้ง, See also: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว, Syn. one time
once upon a time[IDM] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว, See also: ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
play[N] ครั้ง, See also: คราว, ที
time[N] ครั้ง, See also: เที่ยว, หน, คราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
anew(อะนู') adv อีกครั้ง,ใหม่, Syn. again)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)

English-Thai: Nontri Dictionary
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
double(n) คู่,สองเท่า,สองครั้ง,สองหน,จำนวนสอง
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
encore(int) เอาอีก,อีกครั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a world firstครั้งแรกในโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一世一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
次回[じかい, jikai] (n) ครั้งต่อไป, คราวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
初回[しょかい, shokai] ครั้งแรก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
回目[かいめ, kaime] Thai: ครั้งที่
前回[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Mal(n) |das| ครั้ง
damalsกาลครั้งหนึ่ง, ครั้งหนึ่ง
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
erneut(Adv.) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง , See also: S. wieder
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
wiederเอาอีก, อีกครั้ง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen

French-Thai: Longdo Dictionary
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top