ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exact

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exact-, *exact*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exact(vt) ต้องการ, Syn. compel, extort, force
exact(adj) ถูกต้องแม่นยำ, Syn. accurate, correct
exactly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely
exacting(adj) ซึ่งต้องการความสนใจมาก, See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก, Syn. demanding
exactness(n) ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision
exact from(phrv) บังคับเรียกเก็บจาก, See also: บีบบังคับ ด้วยกำลังหรือกฎหมาย, Syn. exact of
exactitude(n) ความถูกต้องแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. accuracy, precision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exact(อิดแซคทฺ') { exacted, exacting, exacts } adj. แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ. vt. บีบบังคับ, เรียกร้อง, ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก, ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก, เกรี้ยวกราด, พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ, การเรียกร้องความต้องการ, สิ่งที่เรียกร้อง
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน, ความแม่นยำ
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อยู่พอทีเดียว, เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
exact(adj) แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ
exact(vt) เกณฑ์เอามา, บีบบังคับ, ต้องการ
exacting(adj) พิถีพิถัน, เข้มงวด, เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด, การบีบบังคับ, การเกณฑ์เอามา, การขู่เข็ญเอามา
exactness(n) ความแน่นอน, ความถูกต้อง, ความแน่ชัด, ความเที่ยงตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exact ageอายุตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exact differential equationสมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exact divisionการหารลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exactionการอ้างอำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ ใช้ในเรื่องของการเรียกเก็บภาษี [การทูต]

WordNet (3.0)
exact(adj) marked by strict and particular and complete accordance with fact, Ant. inexact
exacta(n) a bet that you can pick the first and second finishers in the right order, Syn. perfecta
exaction(n) act of demanding or levying by force or authority
exactness(n) the quality of being exact, Syn. exactitude, Ant. inexactness
accurate(adj) (of ideas, images, representations, expressions) characterized by perfect conformity to fact or truth ; strictly correct, Syn. exact, precise
claim(v) take as an undesirable consequence of some event or state of affairs, Syn. exact, take
demand(v) claim as due or just, Syn. exact

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exact

v. i. To practice exaction. [ R. ] [ 1913 Webster ]

The anemy shall not exact upon him. Ps. lxxxix. 22. [ 1913 Webster ]

Exact

a. [ L. exactus precise, accurate, p. p. of exigere to drive out, to demand, enforce, finish, determine, measure; ex out + agere to drive; cf. F. exact. See Agent, Act. ] 1. Precisely agreeing with a standard, a fact, or the truth; perfectly conforming; neither exceeding nor falling short in any respect; true; correct; precise; as, the clock keeps exact time; he paid the exact debt; an exact copy of a letter; exact accounts. [ 1913 Webster ]

I took a great pains to make out the exact truth. Jowett (Thucyd. ) [ 1913 Webster ]

2. Habitually careful to agree with a standard, a rule, or a promise; accurate; methodical; punctual; as, a man exact in observing an appointment; in my doings I was exact. “I see thou art exact of taste.” Milton. [ 1913 Webster ]

3. Precisely or definitely conceived or stated; strict. [ 1913 Webster ]

An exact command,
Larded with many several sorts of reason. Shak. [ 1913 Webster ]

Exact

v. t. [ imp. & p. p. Exacted; p. pr. & vb. n. Exacting. ] [ From L. exactus, p. p. of exigere; or fr. LL. exactare: cf. OF. exacter. See Exact, a. ] To demand or require authoritatively or peremptorily, as a right; to enforce the payment of, or a yielding of; to compel to yield or to furnish; hence, to wrest, as a fee or reward when none is due; -- followed by from or of before the one subjected to exaction; as, to exact tribute, fees, obedience, etc., from or of some one. [ 1913 Webster ]

He said into them, Exact no more than that which is appointed you. Luke. iii. 13. [ 1913 Webster ]

Years of servise past
From grateful souls exact reward at last Dryden. [ 1913 Webster ]

My designs
Exact me in another place. Massinger. [ 1913 Webster ]

Exacter

n. An exactor. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Exacting

a. Oppressive or unreasonably severe in making demands or requiring the exact fulfillment of obligations; harsh; severe. “A temper so exacting.” T. Arnold -- Ex*act"ing*ly, adv. -- Ex*act"ing*ness, n. [ 1913 Webster ]

Exaction

n. [ L. exactio: cf. F. exaction. ] 1. The act of demanding with authority, and compelling to pay or yield; compulsion to give or furnish; a levying by force; a driving to compliance; as, the exaction to tribute or of obedience; hence, extortion. [ 1913 Webster ]

Take away your exactions from my people. Ezek. xlv. 9. [ 1913 Webster ]

Daily new exactions are devised. Shak. [ 1913 Webster ]

Illegal exactions of sheriffs and officials. Bancroft. [ 1913 Webster ]

2. That which is exacted; a severe tribute; a fee, reward, or contribution, demanded or levied with severity or injustice. Daniel. [ 1913 Webster ]

Exactitude

n. [ Cf. F. exactitude. ] The quality of being exact; exactness. [ 1913 Webster ]

Exactly

adv. In an exact manner; precisely according to a rule, standard, or fact; accurately; strictly; correctly; nicely. “Exactly wrought.” Shak. [ 1913 Webster ]

His enemies were pleased, for he had acted exactly as their interests required. Bancroft. [ 1913 Webster ]

Exactness

n. 1. The condition of being exact; accuracy; nicety; precision; regularity; as, exactness of judgement or deportment. [ 1913 Webster ]

2. Careful observance of method and conformity to truth; as, exactness in accounts or business. [ 1913 Webster ]

He had . . . that sort of exactness which would have made him a respectable antiquary. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Exactor

n. [ L.: cf. F. exacteur. ] One who exacts or demands by authority or right; hence, an extortioner; also, one unreasonably severe in injunctions or demands. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exactly.ใช่แล้ว 52 Pickup (2008)
Exactly.ถูกเผ๋งเลย Capybara (2008)
Exactly.แน่นอน Committed (2008)
Exactly.ถูกต้อง! Episode #1.7 (2009)
Exactly.ถูกต้อง Grey Matters (2009)
Wish fulfillment? -Three wishes to be exact. And ix-nay on the wishing for more wishes.สมหวังในคำอธิษฐาน 3 ข้อที่ต้องการ และไม่มีมากกว่านี้ Aladdin (1992)
-Yes, a fine upstanding youth like yourself, a person of your unimpeachable moral character is exactly what this kingdom needs!บุคคลที่ไม่สามารถติได้ และเป็นคนที่อาณาจักรนี้ต้องการ Aladdin (1992)
What exactly scared you?อะไรที่ทำให้คุณกลัว? Basic Instinct (1992)
Within legal limits. What exactly are you concerned with?ในเชิงกฏหมาย คุณกังวลเรื่องอะไรกันแน่? Basic Instinct (1992)
- Yeah, exactly.- แน่นอนที่สุด The Bodyguard (1992)
What is that, exactly? Making me feel like shit? No.อะไร ทำยังกับฉันเป็นอาจม The Bodyguard (1992)
What Project 5 will do to a human... is exactly what we want to find out.สิ่งที่สารทดลองที่ห้าจะทำกับมนุษย์ นั่นคือสิ่งที่เราสนใจ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exactAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
exactAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
exactBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
exactBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
exactBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
exactCan you tell me the exact time, please?
exactChecking the clock it was exactly 21:00.
exactExact change, please.
exactExactly!
exactExplain exactly what the reasons are.
exactFollow me and do exactly the way I do it.
exactFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
รู้แน่แก่ใจ(v) exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
แม่นยำ(adj) accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
แม่น(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
พอดิบพอดี(adv) exactly, See also: just right, Syn. พอดี, Example: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี, Thai Definition: ไม่ขาดไม่เกิน
เพะ(adv) exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[bangkhap ao] (v, exp) EN: extort from ; exact  FR: extorquer
บ๊อแม่น[bø maen] (xp) EN: no, it isn't !  FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ใช่แล้ว[chai laēo] (x) EN: exactly
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
เอง[ēng] (adv) EN: just ; exactly ; precisely ; only
เห็นด้วย[hendūay] (xp) EN: right ; that's right ; you're right  FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
กะเกณฑ์[kakēn] (v) EN: exact ; force ; compel  FR: exiger
กำลังดี[kamlangdī] (adj) EN: just right ; just perfect ; exact  FR: adéquat ; approprié ; ad hoc

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exact
exacts
exacted
exactly
exacting
exaction
exactions
exactly's
exactitude

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exact
exacts
exacted
exactly
exacting
exaction
exactions
exactness
exactitude

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time #1,787 [Add to Longdo]
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ,  ] exactly; just; precisely #6,253 [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just #6,813 [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ,     /    ] exactly the same (成语 saw); carbon copy #12,479 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; richtig; pünktlich { adj } | genauer | am genauesten; am genaustenexact | more exact | most exact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, adj-na) (arch) (See 正に) exact; precise #784 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (pref) (uk) earnestly; immediately; exactly #1,785 [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] (adj-na, n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P) #2,508 [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) #6,166 [Add to Longdo]
精密[せいみつ, seimitsu] (adj-na, n) precise; exact; detailed; minute; close; (P) #10,894 [Add to Longdo]
ジャスト[jasuto] (n) just; perfect; exact; (P) #15,659 [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
かっちり[kacchiri] (adv, n, vs) tightly; exactly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top