ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exact

IH0 G Z AE1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exact-, *exact*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exact(vt) ต้องการ, Syn. compel, extort, force
exact(adj) ถูกต้องแม่นยำ, Syn. accurate, correct
exactly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely
exacting(adj) ซึ่งต้องการความสนใจมาก, See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก, Syn. demanding
exactness(n) ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision
exact from(phrv) บังคับเรียกเก็บจาก, See also: บีบบังคับ ด้วยกำลังหรือกฎหมาย, Syn. exact of
exactitude(n) ความถูกต้องแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. accuracy, precision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exact(อิดแซคทฺ') { exacted, exacting, exacts } adj. แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ. vt. บีบบังคับ, เรียกร้อง, ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก, ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก, เกรี้ยวกราด, พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ, การเรียกร้องความต้องการ, สิ่งที่เรียกร้อง
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน, ความแม่นยำ
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อยู่พอทีเดียว, เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
exact(adj) แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ
exact(vt) เกณฑ์เอามา, บีบบังคับ, ต้องการ
exacting(adj) พิถีพิถัน, เข้มงวด, เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด, การบีบบังคับ, การเกณฑ์เอามา, การขู่เข็ญเอามา
exactness(n) ความแน่นอน, ความถูกต้อง, ความแน่ชัด, ความเที่ยงตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exact ageอายุตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exact differential equationสมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exact divisionการหารลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exactionการอ้างอำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ ใช้ในเรื่องของการเรียกเก็บภาษี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody can know a thing like that. This isn't an exact science.ไม่มีใครสามารถรู้ว่าสิ่งที่ต้องการที่ นี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน 12 Angry Men (1957)
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
And the chances that these bozos got the exact shark...โอกาสที่พวกบ้านี่จะจับตัวนั้นได้... Jaws (1975)
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้ Jaws (1975)
-And those were his exact words?ท่านบอกอย่างนั้นทุกคำ Oh, God! (1977)
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You know, the exact moment of her re-animation.พวกแกรู้มั้ย ช่วงเวลานี้เลย ช่วงเวลาที่เธอจะตื่นขึ้นมา Mannequin: On the Move (1991)
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 , 200 kilograms of barbed wire, มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง... Schindler's List (1993)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)
He's gonna do the same exact thing that I said.เขาจะทำเหมือนที่ผมพูด Léon: The Professional (1994)
His exact words were, "Jack broke it, let him fix it".เขาก็บอกว่า แจ็คทำหัก ให้เขาจัดการด้วย Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exactAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
exactAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
exactBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
exactBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
exactBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
exactCan you tell me the exact time, please?
exactChecking the clock it was exactly 21:00.
exactExact change, please.
exactExactly!
exactExplain exactly what the reasons are.
exactFollow me and do exactly the way I do it.
exactFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
รู้แน่แก่ใจ(v) exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
แม่นยำ(adj) accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
แม่น(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
พอดิบพอดี(adv) exactly, See also: just right, Syn. พอดี, Example: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี, Thai Definition: ไม่ขาดไม่เกิน
เพะ(adv) exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[bangkhap ao] (v, exp) EN: extort from ; exact  FR: extorquer
บ๊อแม่น[bø maen] (xp) EN: no, it isn't !  FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ใช่แล้ว[chai laēo] (x) EN: exactly
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
เอง[ēng] (adv) EN: just ; exactly ; precisely ; only
เห็นด้วย[hendūay] (xp) EN: right ; that's right ; you're right  FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
กะเกณฑ์[kakēn] (v) EN: exact ; force ; compel  FR: exiger
กำลังดี[kamlangdī] (adj) EN: just right ; just perfect ; exact  FR: adéquat ; approprié ; ad hoc

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXACT IH0 G Z AE1 K T
EXACTS IH0 G Z AE1 K T S
EXACTED IH0 G Z AE1 K T IH0 D
EXACTLY IH0 G Z AE1 K T L IY0
EXACTING IH0 G Z AE1 K T IH0 NG
EXACTION IH0 G Z AE1 K SH AH0 N
EXACTIONS IH0 G Z AE1 K SH AH0 N Z
EXACTLY'S IH0 G Z AE1 K T L IY0 Z
EXACTITUDE IH0 G Z AE1 K T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exact (v) ˈɪgzˈækt (i1 g z a1 k t)
exacts (v) ˈɪgzˈækts (i1 g z a1 k t s)
exacted (v) ˈɪgzˈæktɪd (i1 g z a1 k t i d)
exactly (a) ˈɪgzˈæktliː (i1 g z a1 k t l ii)
exacting (v) ˈɪgzˈæktɪŋ (i1 g z a1 k t i ng)
exaction (n) ˈɪgzˈækʃən (i1 g z a1 k sh @ n)
exactions (n) ˈɪgzˈækʃənz (i1 g z a1 k sh @ n z)
exactness (n) ˈɪgzˈæktnəs (i1 g z a1 k t n @ s)
exactitude (n) ˈɪgzˈæktɪtjuːd (i1 g z a1 k t i t y uu d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time #1,787 [Add to Longdo]
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just; precisely #6,253 [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just #6,813 [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy #12,479 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; richtig; pünktlich { adj } | genauer | am genauesten; am genaustenexact | more exact | most exact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
かっちり[kacchiri] (adv, n, vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
きちっと[kichitto] (adv, vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
しっくり[shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ちょっきり[chokkiri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]
どんぴしゃり;ドンピシャリ[donpishari ; donpishari] (int) exactly right!; dead on [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to, adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to, adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exact \Ex*act"\, v. t. [imp. & p. p. {Exacted}; p. pr. & vb. n.
   {Exacting}.] [From L. exactus, p. p. of exigere; or fr. LL.
   exactare: cf. OF. exacter. See {Exact}, a.]
   To demand or require authoritatively or peremptorily, as a
   right; to enforce the payment of, or a yielding of; to compel
   to yield or to furnish; hence, to wrest, as a fee or reward
   when none is due; -- followed by from or of before the one
   subjected to exaction; as, to exact tribute, fees, obedience,
   etc., from or of some one.
   [1913 Webster]
 
      He said into them, Exact no more than that which is
      appointed you.              --Luke. iii.
                          13.
   [1913 Webster]
 
      Years of servise past
      From grateful souls exact reward at last --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      My designs
      Exact me in another place.        --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exact \Ex*act"\, a. [L. exactus precise, accurate, p. p. of
   exigere to drive out, to demand, enforce, finish, determine,
   measure; ex out + agere to drive; cf. F. exact. See {Agent},
   {Act}.]
   1. Precisely agreeing with a standard, a fact, or the truth;
    perfectly conforming; neither exceeding nor falling short
    in any respect; true; correct; precise; as, the clock
    keeps exact time; he paid the exact debt; an exact copy of
    a letter; exact accounts.
    [1913 Webster]
 
       I took a great pains to make out the exact truth.
                          --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
   2. Habitually careful to agree with a standard, a rule, or a
    promise; accurate; methodical; punctual; as, a man exact
    in observing an appointment; in my doings I was exact. "I
    see thou art exact of taste." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Precisely or definitely conceived or stated; strict.
    [1913 Webster]
 
       An exact command,
       Larded with many several sorts of reason. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exact \Ex*act"\, v. i.
   To practice exaction. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The anemy shall not exact upon him.   --Ps. lxxxix.
                          22.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exact
   adj 1: marked by strict and particular and complete accordance
       with fact; "an exact mind"; "an exact copy"; "hit the
       exact center of the target" [ant: {inexact}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]
   v 1: claim as due or just; "The bank demanded payment of the
      loan" [syn: {demand}, {exact}]
   2: take as an undesirable consequence of some event or state of
     affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work
     took its toll on her" [syn: {claim}, {take}, {exact}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 exact /ɛksɑkt/
  1. exact
  2. exactly
  3. exactly; sharp

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 exact /ɛgza/ 
  correct; exact; proper; right

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top