Search result for

คราว

(72 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คราว-, *คราว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราว[N] age, See also: generation, Syn. รุ่น, ปูน, วัย, Example: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้, Thai definition: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
คราว[N] occasion, See also: opportunity, chance, Syn. โอกาส, ตา, Example: การบรรยายคราวนี้มีคนมาฟังน้อยกว่าคราวก่อน
คราว[N] time, Syn. ครั้ง, หน, ที, Example: การแข่งขันคราวนี้ เป็นการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายกว่าคราวที่แล้ว
คราว[PREP] same as, See also: like, similar to, Syn. เท่ากับ, ราวกับ, ราว, Example: หล่อนได้สามีแก่คราวพ่อ แต่เขาก็รักหล่อนมาก
คราว[N] old tom-cat, Syn. แมวคราว, Example: ที่โกดังหลังวัดมีแมวคราวตัวใหญ่อาศัยอยู่, Thai definition: เรียกแมวตัวผู้ แก่ รูปร่างใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว และมีหนวดยาว
คราวนี้[N] this occasion, See also: this time, now, at present, at this time, Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้, Ant. คราวนั้น, ตอนนั้น, Example: คราวนี้เราลองมาวาดภาพด้วยสีน้ำมันดูบ้าง
คราวก่อน[N] last time, See also: previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Ant. คราวนี้, ครั้งนี้
คราวก่อน[ADV] previously, See also: on the previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Example: น้าของหล่อนสวยขึ้นจนผิดตาไว้ผมทรงใหม่ไม่สั้นอย่างคราวก่อน, Thai definition: ที่ผ่านมา
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวหน้า[N] next time, Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป, Ant. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คราว(คฺราว) น. ครั้ง, หน, เช่น คราวหน้า คราวหลัง, รุ่น เช่น เด็ก ๒ คนนี้อายุคราวเดียวกัน, ใช้เป็นลักษณนาม เช่น สินค้าชนิดนี้ส่งเข้ามา ๓ คราว.
คราว(คฺราว) ว. เรียกแมวตัวผู้ที่แก่ รูปร่างใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว และมีหนวดยาว ว่า แมวคราว.
ขา ๒คราว, เที่ยว, เช่น ขากลับ ขาเข้า ขาออก
ตา ๒คราว เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้างละนะ
เทศกาลคราว เช่น ชาวนาไม่ได้ทำนาสิ้นสองเทศกาลมาแล้ว (พงศ. เลขา).
บท ๑, บท- ๑คราว, ตอน, ในคำเช่น บทจะทำก็ทำกันใหญ่ บทจะไปก็ไปเฉย ๆ บทจะตายก็ตายง่ายเหลือเกิน.
มรสุมคราวลม, คราวพายุ
ยาม, ยาม-คราว, เวลา, เช่น ยามสุข ยามทุกข์ ยามเช้า ยามกิน
ฤดูคราว, สมัย, เช่น ฤดูนํ้าหลาก.
หน้าคราว เช่น เมื่อข้าวสุกแล้วก็ถึงหน้าเก็บเกี่ยว, ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bout; episodeคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
episode; boutคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, squatting, I think, would be the correct term.อืม ผมคิดว่าแค่ชั่วคราว อาจจะแค่หมดเทอมนี้ Chuck in Real Life (2008)
Well, next time.ไว้แก้ตัวคราวหน้าละกัน Chuck in Real Life (2008)
Now it's time you chased me.คราวนี้ ถึงตาคุณไล่ตามชั้นบ้างแล้วล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Next time leave the scheming to the experts.คราวหลังจะถามผู้เชี่ยวชาญละกัน There Might be Blood (2008)
It wasn't until all this shit went down that I realized it ain't like my old man says.ผมพึงรู้ก็คราวนี่นี้เอง พ่อผมพูดผิด Dead Space: Downfall (2008)
Going again, charging to 120.อีกทีสิ คราวนี้่ลองไปชาร์ตไปที่ 120 Adverse Events (2008)
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
What he asked next would narrowed that down.คราวหน้าถ้าเขาถามอะไรตีวงให้แคบลง Birthmarks (2008)
Taub's putting in a temporary pacemaker.เทาป์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบชั่วคราวมาด้วย The Itch (2008)
Taub put in the temporary one.เทาป์ใส่ชนิดชั่วคราวมาอันนึง The Itch (2008)
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว Emancipation (2008)
Next time pack some heat, and maybe we'll look into it.คราวหน้าพกกระเป๋าน้ำร้อนมาด้วยเราอาจเห็นมัน Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance   FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation   FR: âge [m] ; génération [f]
คราวก่อน[n. exp.] (khrāo) EN: last time   FR: la dernière fois
คราวนี้[n. exp.] (khrāo nī) EN: this time ; now   FR: cette fois ; cette fois-ci ; maintenant
คราวละ[n. exp.] (khrāo la) FR: chaque fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time   FR: la prochaine fois
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time   FR: la prochaine fois

English-Thai: Longdo Dictionary
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clip[N] ครั้ง, See also: คราว, Syn. time
play[N] ครั้ง, See also: คราว, ที
losing streak[SL] คราวโชคร้าย (ในการเล่นพนัน)
term[N] สมัย, See also: คราว, ครั้ง, วาระ
turn[N] คราว, See also: เวร, รอบ, ตา, ที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
drop(vt) เลิก,ทำตก,ปลด,ส่งข่าวคราว,ทำให้จมลง
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา
inning(n) โอกาส,ช่วงที่มีวาสนา,คราว,สมัยที่มีอำนาจ

German-Thai: Longdo Dictionary
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
vorübergehend(adv) ชั่วคราว
von Zeit zu Zeit(phrase) เป็นบางครั้งบางคราว

French-Thai: Longdo Dictionary
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top