Search result for

คราว

(60 entries)
(0.0517 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คราว-, *คราว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราว    [N] age, See also: generation, Syn. รุ่น, ปูน, วัย, Example: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้, Thai definition: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
คราว    [N] occasion, See also: opportunity, chance, Syn. โอกาส, ตา, Example: การบรรยายคราวนี้มีคนมาฟังน้อยกว่าคราวก่อน
คราว    [N] time, Syn. ครั้ง, หน, ที, Example: การแข่งขันคราวนี้ เป็นการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายกว่าคราวที่แล้ว
คราว    [PREP] same as, See also: like, similar to, Syn. เท่ากับ, ราวกับ, ราว, Example: หล่อนได้สามีแก่คราวพ่อ แต่เขาก็รักหล่อนมาก
คราว    [N] old tom-cat, Syn. แมวคราว, Example: ที่โกดังหลังวัดมีแมวคราวตัวใหญ่อาศัยอยู่, Thai definition: เรียกแมวตัวผู้ แก่ รูปร่างใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว และมีหนวดยาว
คราวนี้    [N] this occasion, See also: this time, now, at present, at this time, Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้, Ant. คราวนั้น, ตอนนั้น, Example: คราวนี้เราลองมาวาดภาพด้วยสีน้ำมันดูบ้าง
คราวก่อน    [N] last time, See also: previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Ant. คราวนี้, ครั้งนี้
คราวก่อน    [ADV] previously, See also: on the previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Example: น้าของหล่อนสวยขึ้นจนผิดตาไว้ผมทรงใหม่ไม่สั้นอย่างคราวก่อน, Thai definition: ที่ผ่านมา
คราวร้าย    [N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวหน้า    [N] next time, Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป, Ant. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คราว(คฺราว) น. ครั้ง, หน, เช่น คราวหน้า คราวหลัง, รุ่น เช่น เด็ก ๒ คนนี้อายุคราวเดียวกัน, ใช้เป็นลักษณนาม เช่น สินค้าชนิดนี้ส่งเข้ามา ๓ คราว.
คราว(คฺราว) ว. เรียกแมวตัวผู้ที่แก่ รูปร่างใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว และมีหนวดยาว ว่า แมวคราว.
ขา ๒คราว, เที่ยว, เช่น ขากลับ ขาเข้า ขาออก
ตา ๒คราว เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้างละนะ
เทศกาลคราว เช่น ชาวนาไม่ได้ทำนาสิ้นสองเทศกาลมาแล้ว (พงศ. เลขา).
บท ๑, บท- ๑คราว, ตอน, ในคำเช่น บทจะทำก็ทำกันใหญ่ บทจะไปก็ไปเฉย ๆ บทจะตายก็ตายง่ายเหลือเกิน.
มรสุมคราวลม, คราวพายุ
ยาม, ยาม-คราว, เวลา, เช่น ยามสุข ยามทุกข์ ยามเช้า ยามกิน
ฤดูคราว, สมัย, เช่น ฤดูนํ้าหลาก.
หน้าคราว เช่น เมื่อข้าวสุกแล้วก็ถึงหน้าเก็บเกี่ยว, ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bout; episodeคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
episode; boutคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance   FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation   FR: âge [m] ; génération [f]
คราวก่อน[n. exp.] (khrāo) EN: last time   FR: la dernière fois
คราวนี้[n. exp.] (khrāo nī) EN: this time ; now   FR: cette fois ; cette fois-ci ; maintenant
คราวละ[n. exp.] (khrāo la) FR: chaque fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time   FR: la prochaine fois
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time   FR: la prochaine fois

English-Thai: Longdo Dictionary
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clip [N] ครั้ง, See also: คราว, Syn. time
play [N] ครั้ง, See also: คราว, ที
losing streak [SL] คราวโชคร้าย (ในการเล่นพนัน)
term [N] สมัย, See also: คราว, ครั้ง, วาระ
turn [N] คราว, See also: เวร, รอบ, ตา, ที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
drop(vt) เลิก,ทำตก,ปลด,ส่งข่าวคราว,ทำให้จมลง
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา
inning(n) โอกาส,ช่วงที่มีวาสนา,คราว,สมัยที่มีอำนาจ

German-Thai: Longdo Dictionary
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
vorübergehend(adv) ชั่วคราว
von Zeit zu Zeit(phrase) เป็นบางครั้งบางคราว

French-Thai: Longdo Dictionary
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.

Are you satisfied with the result?

Go to Top