Search result for

criteria

(41 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criteria-, *criteria*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criteria เกณฑ์กำหนด
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับออกแบบอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Criteriaเกณฑ์,ลักษณะบ่งโรค,ข้อกำหนด,กำหนดกฎเกฎฑ์,เงื่อนไข [การแพทย์]
Criteria of Standardข้อกำหนดมาตรฐาน [การแพทย์]
Criteria, Exclusionกฎเกณฑ์การตัดตัวอย่างที่เลือกมาออกไป [การแพทย์]
Criteria, Externalการประเมินผลจากเกณฑ์ภายนอก [การแพทย์]
Criteria, Inclusionกฎเกณฑ์คัดเลือกเข้ามาศึกษา [การแพทย์]
Criteria, Mainข้อบ่งชี้สำคัญ [การแพทย์]
Criteria, Objective, Explicitตัววัดที่มีคำจำกัดความของตัววัดชัดเจน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
53 hotels match the search criteria.มี 53 โรงแรมที่ตรงกับผลการค้นหา Safe and Sound (2008)
Yeah. And he fits all 10 of the criteria on my checklist.ใช่ และเขายังมีคุณสมบัติครบทั้ง10ข้อเลย The Ugly Truth (2009)
For you men who fit the criteria don't kid yourselves, they're not sleeping with you.สำหรับชายใดที่เข้าเกณฑ์.. ..จงอย่าหลอกตัวเอง พวกเธอไม่ได้นอนกับคุณ The Ugly Truth (2009)
Fit the criteria?ที่เข้าข่ายลักษณะนี้? Faceless, Nameless (2009)
They found trace elements of cyanide in his blood but the levels are not nearly high enough to meet their criteria for poisoning.พวกเขาพบสารตกค้าง ของไซยาไนด์ในกะแสเลือด แต่ระดับของมันไม่สูงมากพอ พอที่จะทำให้เขาตายเพราะพิษนั่น The International (2009)
So I say establish your criteria-ฉันว่ามาสร้างกฎเกณฑ์ของคุณกันดีกว่า You Don't Know Jack (2010)
What-what exactly is the criteria, then, for sticking around?อะไรที่เป็นเกณฑ์กำหนดกันแน่ จากนั้น ก็ดูรอบๆเนี่ยหรอ? Space (2010)
will not be judged by the issuing magistrate to have met those criteria.จะไม่ได้รับการตัดสินโดยผู้พิพากษา ที่ออกหมายศาลตามมาตรา Episode #1.1 (2010)
There are 37 likely targets based on that criteria.มีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันอยู่ 37 แห่ง ถ้าดูตามเกณฑ์ Amber 31422 (2010)
It seems she doesn't have such eligible criteria.มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีนัก ใช่มั้ย? Episode #1.2 (2010)
Were those criteria met?ข้อเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามไหม The Agreement Dissection (2011)
It depends on the criteria.ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสิ Death's Door (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criteriaIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
criteriaThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle   FR: standard [m] ; critère [m]
เกณฑ์การตัดสินใจ[n. exp.] (kēn kān tatsinjai) EN: decision criteria   FR: critère de décision [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITERIA    K R AY0 T IH1 R IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criteria    (n) (k r ai1 t i@1 r i@)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria [Add to Longdo]
クライテリア[, kuraiteria] (n) criteria [Add to Longdo]
規矩準縄[きくじゅんじょう, kikujunjou] (n) rules and standards; norms; criteria [Add to Longdo]
検索条件[けんさくじょうけん, kensakujouken] (n) {comp} search criteria; (P) [Add to Longdo]
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] (n) {comp} FTSC; Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
選考基準[せんこうきじゅん, senkoukijun] (n) criterion (criteria) for selection [Add to Longdo]
抽出規準[ちゅうしゅつきじゅん, chuushutsukijun] (n) {comp} selection criteria [Add to Longdo]
二重基準[にじゅうきじゅん, nijuukijun] (n) double standards; dual criteria [Add to Longdo]
判断基準;判断規準[はんだんきじゅん, handankijun] (n) evaluation criteria; evaluation standard [Add to Longdo]
放出基準[ほうしゅつきじゅん, houshutsukijun] (n) emission standard; effluent standard; release criteria [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
抽出規準[ちゅうしゅつきじゅん, chuushutsukijun] selection criteria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Criterion \Cri*te"ri*on\ (kr?-t?"r?-?n), n.; pl. {Criteria}
   (-?), sometimes {Criterions} (-?nz). [Gr. ????? a means for
   judging, fr. ???? decider, judge, fr. ????? to separate. See
   {Certain}.]
   A standard of judging; any approved or established rule or
   test, by which facts, principles opinions, and conduct are
   tried in forming a correct judgment respecting them.
   [1913 Webster]
 
      Of the diseases of the mind there is no criterion.
                          --Donne.
   [1913 Webster]
 
      Inferences founded on such enduring criteria. --Sir G.
                          C. Lewis.
 
   Syn: Standard; measure; rule.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top