ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mother

M AH1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mother-, *mother*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mother(n) แม่, See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม, Syn. mamma, mum, ma, mom
mother(n) แหล่งที่มา, See also: บ่อเกิด, ต้นกำเนิด, Syn. fountainhead, font, beginning
mother(adj) เป็นแม่, See also: เป็นมารดา, มาจากแม่
mother(vt) เป็นผู้ให้กำเนิด
mother(vt) เลี้ยงดู, Syn. raise up
motherly(adv) ในฐานะที่เป็นแม่, See also: ในสภาวะที่เป็นแม่
motherly(adj) อย่างแม่, See also: เกี่ยวกับแม่, Syn. maternal
mothering(n) การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
mother hen(n) ผู้หญิงที่คอยดูแลหรือจ้ำจี้จ้ำไช
mother wit(n) สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mother(มา'เธอะ) n., adj. แม่, มารดา, แม่ยาย, แม่เลี้ยง, หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ, ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom, mama
mother countryมาตุภูมิ, บ้านเกิดเมืองนอน
mother superiorn. แม่อธิการ, หัวหน้านางชี pl. mother superiors, mothers superior
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก, ภาษาของพ่อแม่
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
motherhood(มา'เธอฮูด) n. ความเป็นมารดา, มารดา, Syn. maternity, mothers
motherlandมาตุภูมิ, บ้านเกิดเมืองนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
mother(n) มารดา, แม่
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย, แม่ผัว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก, หอยมุก
motherhood(n) ความเป็นแม่, การมีบุตร
motherless(adj) กำพร้าแม่, ไม่มีแม่
motherly(adj) เหมือนมารดา, ของมารดา, ในฐานะที่เป็นแม่
godmother(n) แม่ทูนหัว, แม่อุปถัมภ์
grandmother(n) ย่า, ยาย
housemother(n) แม่บ้านหอพัก
smother(vi, vt) ระงับ, กลั้น, อุดจมูก, กลบ, คลุ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mother boardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mother language; mother tongueภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother rock๑. หินแม่๒. หินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mother surrogateผู้ทดแทนแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother washสีชุ่มน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Mother and infantมารดาและทารก [TU Subject Heading]
Mother Cellsเซลล์แม่ [การแพทย์]
Mother Classให้การศึกษาและแนะแนวแก่ผู้ที่กำลังจะเป็นมารดา, การอบรมผู้ที่จะเป็นมารดา [การแพทย์]
Mother's Bloodโลหิตของแม่ [การแพทย์]
Mother's Dayวันแม่ [TU Subject Heading]
Mother-Child Relationsมารดา-บุตร, ความสัมพันธ์; ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร [การแพทย์]
Mother-Child Relationship, Pathologicalความสัมพันธ์ที่มีพยาธิสภาพระหว่างแม่กับเด็ก [การแพทย์]
Motherboardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์]
Motherboard (Microcomputer)แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mother-fucker[มาเธอร์-ฟัคเกอร์] (n, slang) ไอ้เหี้ย, ไอ้แม่เย็ด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา Rebecca (1940)
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่ Rebecca (1940)
You know, born in a slum, mother dead since he was nine.คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ 12 Angry Men (1957)
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน 12 Angry Men (1957)
Whose name is the Black Mother, mother of darkness.ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด Help! (1965)
- I'm his mother and he's a good boy. (Hollering)ฉันไม่ต้องการที่จะทำให้ศาสนาของ ทุกคนแค่ Help! (1965)
Oh, mother Kaili, whose name is the Terrible...โอ้แม่ ไคยีลี, ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย Help! (1965)
(Clang)... whose name is the Inaccessible, whose name is the Black Mother, mother of darkness!ที่มีชื่อคือไม่สามารถเข้าถึงได้, ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด Help! (1965)
I hope your mother ends up in a two-dollar whorehouse!ขอให้แม่แกตกต่ำอยู่ ซ่องกะหรี่ชั้นต่ำ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Your mother it's better not to talk of her. I never hurt anybody!แม่แกน่ะ อย่าให้ต้องสาธยายเลย ฉันไม่เคยทำร้ายใครนะโว้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motherA baby craves its mother's milk.
motherA child is very sensitive to its mother's love.
motherA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
motherAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
motherAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
motherAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
motherAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
motherAlice was frightened of her strict mother.
motherAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
motherAll of a sudden my mother began to sing.
motherAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
motherAmazing! That your mother speaks 6 languages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่(n) mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count Unit: คน
ภาษาแม่(n) mother language, See also: mother tongue, Example: แนวโน้มภาษาแขกในมาเลเซียเปลี่ยนแปลงไป แขกยุคใหม่เริ่มหันหลังให้กับภาษาแม่ของตน และหันมาพูดภาษาที่ใช้ในการศึกษาธุรกิจและระหว่างประเทศแทน, Thai Definition: ภาษาที่เรียนเป็นภาษาแรก และสามารถใช้ภาษานี้ได้ดีกว่าภาษาอื่นๆ
วันแม่(n) Mother's Day, Ant. วันพ่อ, Example: วันแม่ของทุกปี ผมจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปกราบแม่, Thai Definition: วันที่ระลึกถึงพระคุณของแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม
แม่(n) mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
คุณแม่(n) mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
ปิตุภูมิ(n) motherland, See also: fatherland, birthplace, Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ, Example: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ
มารดา(n) mother, Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, มาตา, ชนนี, มาตุ, Ant. บิดา, Example: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์, Count Unit: คน, ท่าน
มาตุ(n) mother, Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. ปิตุ, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, Notes: (บาลี)
มาดา(n) mother, Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: เด็กไทยควรมีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามาดา ครูอาจารย์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาตุจฉา(n) aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
บานประตูประดับมุก[bānpratū pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlaid door panels
ชวด[chūat] (n) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother
กำพร้าแม่[kamphrā maē] (adj) EN: motherless  FR: orphelin de la mère
การประดับมุก[kān pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlay
เคมีบำบัด[khēmībambat] (n) EN: chemotherapy  FR: chimiothérapie [ f ]
ครูเลื่น[khrū Leūn] (n, prop) EN: khru Luen ; Ms Luen ; Mother Luen  FR: khru Luen ; Luen Suntharavathin
คุณแม่[khun maē] (n, exp) EN: mother  FR: mère [ f ]
คุณป้า[khun pā] (n) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)  FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [ f ]
คุณย่า[khun yā] (n) EN: grandmother (paternal – form.)  FR: grand-mère paternelle (form.) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOTHER M AH1 DH ER0
MOTHERS M AH1 DH ER0 Z
MOTHER'S M AH1 DH ER0 Z
MOTHERLY M AH1 DH ER0 L IY0
MOTHERS' M AH1 TH ER0 Z
MOTHERING M AH1 DH ER0 IH0 NG
MOTHERHOOD M AH1 DH ER0 HH UH2 D
MOTHERLESS M AH1 DH ER0 L IH0 S
MOTHERCARE M AH1 DH ER0 K EH2 R
MOTHERLAND M AH1 DH ER0 L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mother (v) mˈʌðər (m uh1 dh @ r)
mothers (v) mˈʌðəz (m uh1 dh @ z)
mothered (v) mˈʌðəd (m uh1 dh @ d)
motherly (j) mˈʌðəliː (m uh1 dh @ l ii)
mothering (v) mˈʌðərɪŋ (m uh1 dh @ r i ng)
Motherwell (n) mˈʌðəwɛl (m uh1 dh @ w e l)
motherhood (n) mˈʌðəhud (m uh1 dh @ h u d)
motherland (n) mˈʌðəlænd (m uh1 dh @ l a n d)
motherless (j) mˈʌðələs (m uh1 dh @ l @ s)
motherlike (j) mˈʌðəlaɪk (m uh1 dh @ l ai k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母亲[mǔ qīn, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, / ] mother (formal), #1,423 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, ] mother; young lady, #2,782 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, / ] mother; troubled, #2,782 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] mother's sister; aunt, #9,447 [Add to Longdo]
母乳[mǔ rǔ, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ, ] mother's milk, #16,102 [Add to Longdo]
母体[mǔ tǐ, ㄇㄨˇ ㄊㄧˇ, / ] mother's body, #21,959 [Add to Longdo]
母亲节[mǔ qīn jié, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Mother's Day, #27,005 [Add to Longdo]
阿妈[ā mā, ㄚ ㄇㄚ, / ] mother; nurse; amah; serving woman, #28,030 [Add to Longdo]
姨夫[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #39,417 [Add to Longdo]
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, ] mother's milk; also fig. the hand that feeds you, #44,586 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptader { f } (Bergbau)mother lode [Add to Longdo]
Katzenmutter { f }mother cat [Add to Longdo]
Mutter { f } | Mütter { pl } | werdende Mutter { f } | Mutter von drei Kindernmother | mothers | mother-to-be; expectant mother | mother of three [Add to Longdo]
Mutterkomplex { m }mother fixation [Add to Longdo]
Mutterland { n } | Mutterländer { pl }mother country | mother countries [Add to Longdo]
Mutterplatte { f }; Motherboard { n } [ comp. ]mother board [Add to Longdo]
Muttersprache { f }mother tongue [Add to Longdo]
Oberin { f }; Oberschwester { f }mother superior; matron [Add to Longdo]
Frau HolleMother Holle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お袋(P);御袋;お母(iK)[おふくろ, ofukuro] (n) (col) (uk) one's mother; (P) [Add to Longdo]
お母さん(P);御母さん[おかあさん, okaasan] (n) (hon) (See 母さん) mother; (P) [Add to Longdo]
お母様;御母様;お母さま[おかあさま, okaasama] (n) (hon) mother [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
オモニ[omoni] (n) (See アボジ) mother (kor [Add to Longdo]
ギャルママ[gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
クレオール[kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre [Add to Longdo]
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mauther \Mau"ther\ (m[add]"[th][~e]r), n. [Cf. AS. maeg[thorn] a
   maid.] [Also spelled {mawther}, {mother}.]
   A girl; esp., a great, awkward girl; a wench. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [OE. moder, AS. m[=o]dor;
   akin to D. moeder, OS. m[=o]dar, G. mutter, OHG. muotar,
   Icel. m[=o][eth]ir, Dan. & Sw. moder, OSlav. mati, Russ.
   mate, Ir. & Gael. mathair, L. mater, Gr. mh`thr, Skr.
   m[=a]t[.r]; cf. Skr. m[=a] to measure. [root]268. Cf.
   {Material}, {Matrix}, {Metropolis}, {Father}.]
   1. A female parent; especially, one of the human race; a
    woman who has borne a child.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has produced or nurtured anything; source of
    birth or origin; generatrix.
    [1913 Webster]
 
       Alas! poor country! . . . it can not
       Be called our mother, but our grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I behold . . . the solitary majesty of Crete, mother
       of a religion, it is said, that lived two thousand
       years.                --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. An old woman or matron. [Familiar]
    [1913 Webster]
 
   4. The female superior or head of a religious house, as an
    abbess, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Hysterical passion; hysteria. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Mother Carey's chicken} (Zool.), any one of several species
    of small petrels, as the stormy petrel ({Procellaria
    pelagica}), and Leach's petrel ({Oceanodroma leucorhoa}),
    both of the Atlantic, and {Oceanodroma furcata} of the
    North Pacific.
 
   {Mother Carey's goose} (Zool.), the giant fulmar of the
    Pacific. See {Fulmar}.
 
   {Mother's mark} (Med.), a congenital mark upon the body; a
    birthmark; a naevus.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, a.
   Received by birth or from ancestors; native, natural; as,
   mother language; also acting the part, or having the place of
   a mother; producing others; originating.
   [1913 Webster]
 
      It is the mother falsehood from which all idolatry is
      derived.                 --T. Arnold.
   [1913 Webster]
 
   {Mother cell} (Biol.), a cell which, by endogenous divisions,
    gives rise to other cells (daughter cells); a parent cell.
    
 
   {Mother church}, the original church; a church from which
    other churches have sprung; as, the mother church of a
    diocese.
 
   {Mother country}, the country of one's parents or ancestors;
    the country from which the people of a colony derive their
    origin.
 
   {Mother liquor} (Chem.), the impure or complex residual
    solution which remains after the salts readily or
    regularly crystallizing have been removed.
 
   {Mother queen}, the mother of a reigning sovereign; a queen
    mother.
 
   {Mother tongue}.
   (a) A language from which another language has had its
     origin.
   (b) The language of one's native land; native tongue.
 
   {Mother water}. See {Mother liquor} (above).
 
   {Mother wit}, natural or native wit or intelligence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, n. [Akin to D. modder mud, G. moder mold, mud,
   Dan. mudder mud, and to E. mud. See {Mud}.]
   A film or membrane which is developed on the surface of
   fermented alcoholic liquids, such as vinegar, wine, etc., and
   acts as a means of conveying the oxygen of the air to the
   alcohol and other combustible principles of the liquid, thus
   leading to their oxidation.
   [1913 Webster]
 
   Note: The film is composed of a mass of rapidly developing
      microorganisms of the genus {Mycoderma}, and in the
      {mother of vinegar} the microorganisms ({Mycoderma
      aceti}) composing the film are the active agents in the
      Conversion of the alcohol into vinegar. When thickened
      by growth, the film may settle to the bottom of the
      fluid. See {Acetous fermentation}, under
      {Fermentation}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. i.
   To become like, or full of, mother, or thick matter, as
   vinegar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mother \moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [Shortened from
   motherfucker as a euphemism.]
   1. Same as {motherfucker}. [Vulgar slang]
    [PJC]
 
   2. A person or thing with some exceptional quality, as great
    size or power; as, a grizzly stuck his nose in my tent and
    I grabbed my pistol and shot the mother. [Slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. t. [imp. & p. p. {Mothered}; p. pr. & vb.
   n. {Mothering}.]
   To adopt as a son or daughter; to perform the duties of a
   mother to.
   [1913 Webster]
 
      The queen, to have put lady Elizabeth besides the
      crown, would have mothered another body's child.
                          --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mother
   n 1: a woman who has given birth to a child (also used as a term
      of address to your mother); "the mother of three children"
      [syn: {mother}, {female parent}] [ant: {begetter},
      {father}, {male parent}]
   2: a stringy slimy substance consisting of yeast cells and
     bacteria; forms during fermentation and is added to cider or
     wine to produce vinegar
   3: a term of address for an elderly woman
   4: a term of address for a mother superior
   5: a condition that is the inspiration for an activity or
     situation; "necessity is the mother of invention"
   v 1: care for like a mother; "She fusses over her husband" [syn:
      {mother}, {fuss}, {overprotect}]
   2: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top