ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go in

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go in-, *go in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go in[PHRV] เข้าไป (ข้างใน), See also: เข้า, Syn. bring in, come in, get in, send in, take in
go in[PHRV] ใส่, See also: เข้าพอดี, Syn. fit in, get in
go in[PHRV] หายเข้ากลีบเมฆ
go in[PHRV] เริ่มทำงานตามปกติ
go in[PHRV] เริ่มโจมตี (ทางทหาร), Syn. send in
go in[PHRV] เข้าใจ, Syn. take in
go in[PHRV] เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา, See also: ไม่ได้รับความสนใจ
go in[PHRV] เดินทางไปด้วย (การสวมชุดหรือเสื้อผ้า, ด้วยรถยนต์, ด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ), Syn. take in
go in[PHRV] เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ), Syn. tale in
go in[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: พอดีกับ, Syn. fit into

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
go into labourเริ่มเจ็บครรภ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go in.ฉันไปใน Pinocchio (1940)
Come on, let's go in and poke somebody in the nose.และกระตุ้นใครสักคนในจมูก ทำไม? Pinocchio (1940)
- You didn't go in the cottage, did you?คุณไม่ได้เข้าไปภายในกระท่อมใช่มั้ย Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
- Fellas, please. Let's go in order.- Fellas กรุณา ให้เป็นไปตามลำดับ 12 Angry Men (1957)
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
Some people haven't talked yet. Shouldn't we go in order?บางคนยังไม่ได้พูดคุยกันยัง ไม่ควรที่เราจะไปเพื่อ? 12 Angry Men (1957)
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
But then you must go in, and you must take your chances like every man and every fish and every bird must do.คุณต้องใช้โอกาสของคุณ เหมือนทุกคน และทุกปลาและนกทุกอย่าง ต้องทำ The Old Man and the Sea (1958)
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน Help! (1965)
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา How I Won the War (1967)
And the more I go inside, the more there is to seeและยิ่งฉันไปภายใน อื่น ๆ อีกมากมายที่มีให้เห็น Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go inI think it necessary for you to go in person.
go inLet's not go into details.
go inIn order to apply, you have to go in person.
go inHis idea is for us to go in two different cars.
go inA further reduction would make us go into the red.
go inDon't go into this drawing room now.
go inI don't go in for sports.
go inYou don't need to go in such a hurry.
go inThis box is so large that it cannot go into my bag.
go inWhat shall I go in?
go inI'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.
go inHe will go in your place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี่เข้าใส่[V] go in, Syn. ปรี่เข้าใส่, Example: คนงานรี่เข้าใส่นายจ้างอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะกล้า, Thai definition: อาการที่เคลื่อนเข้าไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รีรอ
อุปสมบท[V] go into priesthood, See also: to be ordained, Syn. บวช, บรรพชา, Example: ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเพศฆราวาสจึงตัดสินใจอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตอีกครั้ง, Thai definition: บวชเป็นภิกษุ
เข้าหุ้น[V] share, See also: go into partnership, Syn. ร่วมหุ้น, ลงหุ้น, Example: เขาเข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านดอกไม้แถวๆ สีลม, Thai definition: มีส่วนรวมทุนเข้าด้วยกันเพื่อหาผลประโยชน์
เลียบเมือง[V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
ซอกซอน[V] get into, See also: go into, enter, search, penetrate, Syn. ดั้นด้น, Example: ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ
ตีโพยตีพาย[V] go into hysterics, See also: express exaggeratedly, go crazy, go off, Syn. ตีอกชกหัว, Example: ทุกๆ คนก็ประสบเช่นเดียวกับฉัน เพียงแต่เขาไม่พูด ไม่ตีโพยตีพายทางความรู้สึกเหมือนฉัน, Thai definition: แสดงความเสียอกเสียใจจนเกินเหตุ
เสียจริต[ADJ] lose one's mind, See also: go insane, Syn. บ้า, เสียสติ, วิกลจริต, Example: เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 คนเสียจริตจำนวน 30 คนได้ถูกนำมาฝากรวมกันไว้ ณ สถานที่แห่งนี้, Thai definition: ที่มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา
แห่แหน[V] parade, See also: go into procession, surround for protection, Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่, Example: ฝูงชนมากมายต่างแห่แหนกันเข้าไปชมสรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น, Thai definition: รวมกันเป็นกระบวนมากมาย
เข้าออก[V] go in and out, See also: go back and forth, Syn. เข้าๆออกๆ, Example: สองพ่อลูกชาวญี่ปุ่นเข้าออกประเทศไทยบ่อยมากถึง 40 ครั้งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา, Thai definition: ผ่านเข้าผ่านออกอยู่บ่อยๆ เพื่อกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood   FR: être ordonné
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in   FR: entrer ; pénétrer
โกอินเตอร์[v.] (kō intoē) EN: go internationally ; have a place in foreign countries   FR: s'internationaliser
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
หลับใน[v.] (lap nai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded   FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auf in den Kampf!Go in and win! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏中[なつなか, natsunaka] (n) {Buddh} (See 夏安居) period during which monks may go into a summer retreat [Add to Longdo]
貨物保険[かもつほけん, kamotsuhoken] (n) cargo insurance [Add to Longdo]
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp,v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
産気付く;産気づく[さんけづく, sankeduku] (v5k) to go into labor; to go into labour [Add to Longdo]
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
身を寄せ合う[みをよせあう, miwoyoseau] (exp,v5u) to go into a huddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go in
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top