Search result for

utter

(115 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utter-, *utter*
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utter[VT] พูด, See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า, Syn. talk, speak
utter[VT] เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. pronounce
utter[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. tell, express
utter[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์, Syn. total, complete
utterer[N] การเปล่งเสียง, See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
utterly[ADV] อย่างที่สุด, Syn. completely, absolutely
utterance[N] การพูด, See also: การเปล่งเสียง, Syn. pronunciation
utterance[N] ความเต็มที่, See also: ระดับสุงสุด, Syn. utmost, extremity
uttermost[ADJ] เต็มที่, See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง, Syn. utmost
uttermost[N] ระดับสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, Syn. utmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme,utmost,greatest
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
utter(vt) เปล่งเสียง,เล่า,ขับออก,อาเจียน
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
uttermost(n) ระดับสูงสุด,ความเต็มที่,ความยิ่งยวด
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utteringการใช้เงินปลอม, การใช้เอกสารปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uttering a forged instrumentการใช้ตราสารที่ปลอมแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย Blazing Saddles (1974)
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด Gandhi (1982)
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ Idemo dalje (1982)
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction? Casualties of War (1989)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
Utter nonsense!งี่เง่าน่า Ghost in the Shell (1995)
- Utterly and completely.-อย่างที่สุดและอย่างสมบูรณ์ Episode #1.6 (1995)
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ Brokedown Palace (1999)
The language is that of Mordor, which I will not utter here.มันเป็นภาษาของมอร์ดอร์ ข้ารู้ แต่ไม่กล้าอ่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Never before has any voice uttered the words of that tongue here in Imladris.Never before has any voice uttered the words of that tongue here in Imladris. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But the idea had been spoken... and the words wouldn't go back after they had been uttered aloud.แต่ความคิดนั้นก็ถูกพูดออกมาแล้ว... และเมื่อพูดออกมาแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utterBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.
utterBe utterly dejected.
utterHe felt utterly humiliated.
utterHe is an utter stranger to me.
utterHe is utterly impossible.
utterHe is utterly unguarded.
utterHe was an utter stranger.
utterHe was utterly perplexed.
utterHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
utterI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utterIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utterIt is utterly impossible to finish the work within a month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ยิบตา[ADV] to the end, See also: utterly, extremely, to the finish, Example: เราจะสู้ศัตรูจนยิบตา, Thai definition: สู้อย่างสุดความสามารถ
เอื้อน[V] express, See also: utter, say, Example: นางรำร่ายฟ้อนออกมานั่งบนขอนไม้พลางเอื้อนเพลงรำ, Thai definition: กล่าวถ้อยคำ
เปล่ง[V] utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
ลั่นคำ[V] give one's word, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา, Example: โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
ลั่นปาก[V] speak, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นวาจา, ลั่นคำ, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
วจีเภท[N] speech, See also: utterance, intonation, Syn. การพูด, Thai definition: การเปล่งถ้อยคำ, การพูดแบ่งเป็นหัวข้อ, Notes: (บาลี)
เต็มรัก[ADV] fully, See also: utterly, completely, forcefully, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา, Example: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก, Notes: (ปาก)
ปริปาก[V] utter, See also: open one's mouth, broach a subject, say, mention, Syn. บอก, พูด, เผย, เล่า, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขายังไม่เคยปริปากกับครอบครัว, Thai definition: แย้มปากพูดออกมา
กระโชกกระชาก[V] utter in a loud voice, See also: shout at, bawl at, Syn. ตะเบ็งเสียง, ตะคอก, กระแทกเสียง, Ant. นุ่มนวลรื่นหู, Example: เธอพูดไม่เพราะชอบกระโชกโฮกฮากจนคนไม่ชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   

CMU English Pronouncing Dictionary
UTTER    AH1 T ER0
UTTERS    AH1 T ER0 Z
UTTERED    AH1 T ER0 D
UTTERLY    AH1 T ER0 L IY0
UTTERING    AH1 T ER0 IH0 NG
UTTERANCE    AH1 T ER0 AH0 N S
UTTERANCES    AH1 T ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utter    (v) (uh1 t @ r)
utters    (v) (uh1 t @ z)
uttered    (v) (uh1 t @ d)
utterly    (a) (uh1 t @ l ii)
uttering    (v) (uh1 t @ r i ng)
utterance    (n) (uh1 t @ r @ n s)
uttermost    (n) (uh1 t @ m ou s t)
utterances    (n) (uh1 t @ r @ n s i z)
uttermosts    (n) (uh1 t @ m ou s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, / ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army), #33,015 [Add to Longdo]
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless, #35,963 [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] utterly defeated, #56,888 [Add to Longdo]
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] utter sad calls; lament, #58,279 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
Butter(n) |die| เนย
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utter \Ut"ter\, a. [OE. utter, originally the same word as
   outer. See {Out}, and cf. {Outer}, {Utmost}.]
   [1913 Webster]
   1. Outer. "Thine utter eyen." --Chaucer. [Obs.] "By him a
    shirt and utter mantle laid." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       As doth an hidden moth
       The inner garment fret, not th' utter touch.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated on the outside, or extreme limit; remote from the
    center; outer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Through utter and through middle darkness borne.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The very utter part pf Saint Adelmes point is five
       miles from Sandwich.         --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   3. Complete; perfect; total; entire; absolute; as, utter
    ruin; utter darkness.
    [1913 Webster]
 
       They . . . are utter strangers to all those anxious
       thoughts which disquiet mankind.   --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. Peremptory; unconditional; unqualified; final; as, an
    utter refusal or denial. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   {Utter bar} (Law), the whole body of junior barristers. See
    {Outer bar}, under 1st {Outer}. [Eng.]
 
   {Utter barrister} (Law), one recently admitted as barrister,
    who is accustomed to plead without, or outside, the bar,
    as distinguished from the benchers, who are sometimes
    permitted to plead within the bar. [Eng.] --Cowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utter \Ut"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Uttered}; p. pr. & vb. n.
   {Uttering}.] [OE. outren, freq. of outen to utter, put out,
   AS. [=u]tian to put out, eject, fr. [=u]t out. [root]198. See
   {Out}, and cf. {Utter}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To put forth or out; to reach out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How bragly [proudly] it begins to bud,
       And utter his tender head.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispose of in trade; to sell or vend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such mortal drugs I have, but Mantua's law
       Is death to any he that utters them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They bring it home, and utter it commonly by the
       name of Newfoundland fish.      --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   3. hence, to put in circulation, as money; to put off, as
    currency; to cause to pass in trade; -- often used,
    specifically, of the issue of counterfeit notes or coins,
    forged or fraudulent documents, and the like; as, to utter
    coin or bank notes.
    [1913 Webster]
 
       The whole kingdom should continue in a firm
       resolution never to receive or utter this fatal
       coin.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To give public expression to; to disclose; to publish; to
    speak; to pronounce. "Sweet as from blest, uttering joy."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The words I utter
       Let none think flattery, for they 'll find 'em
       truth.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And the last words he uttered called me cruel.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To deliver; give forth; issue; liberate; discharge;
     pronounce. See {Deliver}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utter
   adj 1: without qualification; used informally as (often
       pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete
       coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain";
       "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly";
       "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a
       thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the
       unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)},
       {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)},
       {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)},
       {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)},
       {unadulterated}]
   2: complete; "came to a dead stop"; "utter seriousness" [syn:
     {dead(a)}, {utter}]
   v 1: articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise;
      "She expressed her anger"; "He uttered a curse" [syn:
      {express}, {verbalize}, {verbalise}, {utter}, {give tongue
      to}]
   2: express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She
     let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that
     nobody could understand" [syn: {utter}, {emit}, {let out},
     {let loose}]
   3: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This
     depressed patient does not verbalize" [syn: {talk}, {speak},
     {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}]
   4: put into circulation; "utter counterfeit currency"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top