Search result for

afterward

(62 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterward-, *afterward*, afterwar
English-Thai: Longdo Dictionary
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterward[ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwards, subsequently
afterwards[ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwars, subsequently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)

English-Thai: Nontri Dictionary
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Sushi afterwards? -Sure!วันนี้กินซาชิมิไหม ซาชิมิก็ดีนะ Scandal Makers (2008)
Afterwards, I didn't hear from her for a long time.หลังจากนั้น My Sassy Girl (2008)
Alright. But afterwards, you must go to bed.ก็ได้ แต่หลังจากนั้น พวกเธอต้องเข้านอนนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The hardest part is cleaning up afterwards.คือสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ Kung Fu Panda (2008)
And afterwards, they actually got married.และหลังจากนั้น ทั้งสองก็แต่งงานกันจริงๆ New York, I Love You (2008)
And then we couldn't get her out of her costume for, like, a month afterwards.แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไ่ม่ยอมถอดชุดออก มาตั้งเกือบเดือนแน่ะ Marley & Me (2008)
But I still get to hang out with Hannah afterwards.แต่ก็ยังมีฮานนา อยู่ด้วยตลอด Made of Honor (2008)
And I'm so sorry that I couldn't face you afterwards.ผมเสียใจที่ไม่มีหน้าจะกลับมาหาคุณได้อีก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And afterwards, we'd go get ice cream at Fentons.เสร็จแล้วเราค่อยไปกอนไอติมกัน Up (2009)
And, uh, I-I might get a pizza with Sarah afterwards or something, you know?และผมอาจจะต้องไปเอาพิซซ่า กับซาร่าห์ หรืออะไรทำนองนั้น Chuck Versus the Best Friend (2009)
And afterwards I will teach you how to pray.และหลังจากนั้น ข้าจะสอนแกสวดเอง Agora (2009)
Afterwards, me and Jasmine were supposed to meet, and she never showed.หลังจากนั้น ผมก็นัดเจอกับจัสมิน แต่เธอก็ไม่ได้โผล่มา Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afterwardAt first I was not sure which one I wanted, but afterwards I decided on this red one.
afterwardEven if that's alright with you nobody else will accept it. I'll get shouted at afterwards so...
afterwardHe will come afterwards.
afterwardI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.
afterwardI didn't remember his name until afterward.
afterwardI felt very light on my feet afterwards.
afterwardI know you want to marry me now, but don't you think you'll have second thoughts afterward?
afterwardI note down absolutely everything, but they're no good to me afterwards.
afterwardI studied for more than two hours, and afterward I went to bed.
afterwardKeep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.
afterwardLet's just try it. Who cares what happens afterward? There's no sense thinking too much about that.
afterwardOnly afterward did he explain why he did it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลังจากนั้น[CONJ] afterwards, Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป, Ant. ก่อนหน้านั้น, Example: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน
หลังจากนี้[CONJ] after, See also: afterwards, later, next, Syn. ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม
ตอนหลัง[ADV] afterwards, See also: later, later on, Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น, Example: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว, Thai definition: ภายหลังจากเวลานั้น
ต่อมา[CONJ] afterwards, See also: later, subsequently, after that, Syn. ต่อจากนั้น, สืบมา, หลังจากนั้น, Example: ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519, Thai definition: หลังจากเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆ
ทีหลัง[ADV] later, See also: afterward, next, Syn. คราวหลัง, ภายหลัง, Ant. คราวหน้า, ภายหน้า, Example: ทีหลังคุณแม่จึงจะได้เห็นว่าที่ลูกสะใภ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then   FR: puis ; ensuite
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later   FR: ensuite ; et pour
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
หลังจากนั้น[adv.] (langjāk nan) EN: afterwards   FR: après cela ; après quoi ; ensuite ; sur ce
หลังจากนี้[adv.] (langjāk nī) EN: after ; afterwards ; later ; next   FR: après ceci ; ensuite
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days   FR: à la suite de ; par la suite
ภายหน้า[X] (phāinā) EN: later ; afterwards ; to be ; to come ; in future   FR: à l'avenir ; dans le futur
แร้ว[adv.] (raeo = raēo) EN: afterwards ; then ; later   FR: ensuite ; et pour
ต่อไป[adv.] (tøpai) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth   FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTERWARD    AE1 F T ER0 W ER0 D
AFTERWARDS    AE1 F T ER0 W ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afterwards    (a) (aa1 f t @ w @ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
アーフタワーズ[, a-futawa-zu] (n) afterwards [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards [Add to Longdo]
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares) [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) [Add to Longdo]
後で[あとで, atode] (adv) (uk) afterwards [Add to Longdo]
後刻[ごこく, gokoku] (n-adv,n-t) afterwards [Add to Longdo]
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n,vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P) [Add to Longdo]
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after [Add to Longdo]
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afterwards \Aft"er*wards\, Afterward \Aft"er*ward\, adv. [AS.
   [ae]fteweard, a., behind. See {Aft}, and {-ward} (suffix).
   The final s in afterwards is adverbial, orig. a genitive
   ending.]
   At a later or succeeding time.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afterward
   adv 1: happening at a time subsequent to a reference time; "he
       apologized subsequently"; "he's going to the store but
       he'll be back here later"; "it didn't happen until
       afterward"; "two hours after that" [syn: {subsequently},
       {later}, {afterwards}, {afterward}, {after}, {later on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top