ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afterward

AE1 F T ER0 W ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterward-, *afterward*, afterwar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
shortly afterwards(adv, phrase) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterward(adv) ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwards, subsequently
afterwards(adv) ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwars, subsequently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards after

English-Thai: Nontri Dictionary
afterward(adv) ต่อมา, ภายหลัง, ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา, ภายหลัง, ต่อไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one.หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ How I Won the War (1967)
Afterward he had no comment for reporters.หลังจากนั้นเขาไม่มีความ คิดเห็นให้กับผู้สื่อข่าว 2010: The Year We Make Contact (1984)
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey.จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่ Goodfellas (1990)
And afterwards he shook Andy's hand.และหลังจากนั้นเขาก็จับมือของแอนดี้ The Shawshank Redemption (1994)
But afterwards she seemed to improve on you.แต่หลังจากนั้น หล่อนดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้นจากคุณ Episode #1.5 (1995)
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่ Episode #1.6 (1995)
Then afterwards we can sign the contracts.จากนั้นเราก็จะได้... เซ็นสัญญากัน Bringing Down the House (2003)
And only a few weeks afterwards your honoured father departed this world as well.และหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ พ่อของคุณ ได้จากโลกนี้ไปเช่นกัน Memoirs of a Geisha (2005)
Man quitted the force afterwards and started working for Chow.ต่อมาชายคนนั้นเลิกใช้กำลัง และเริ่มทำงานกับเชา Confession of Pain (2006)
And afterwards Dumbledore's officeแล้วหลัวจากนั้นที่ห้องของดัมเบิลดอร์ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I mean, I know it's a little much for dinner, but afterwards he's taking me to the President's Circle Gala at the Met.ฉันหมายถึงว่ามันจะเป็น สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับอาหารเย็นน่ะ แต่หลังจากนั้น เขาก็คงพาฉัน ไปที่งานกาล่าเซอร์เคิลของ ท่านประธานาธิบดีที่เดอะเม๊ด The Nanny Diaries (2007)
But the dessert afterwards had to be the best part.แต่ขนมหวานหลังเกมนี่สิ ที่ดีที่สุด High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afterwardAt first I was not sure which one I wanted, but afterwards I decided on this red one.
afterwardEven if that's alright with you nobody else will accept it. I'll get shouted at afterwards so...
afterwardHe will come afterwards.
afterwardI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.
afterwardI didn't remember his name until afterward.
afterwardI felt very light on my feet afterwards.
afterwardI know you want to marry me now, but don't you think you'll have second thoughts afterward?
afterwardI note down absolutely everything, but they're no good to me afterwards.
afterwardI studied for more than two hours, and afterward I went to bed.
afterwardKeep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.
afterwardLet's just try it. Who cares what happens afterward? There's no sense thinking too much about that.
afterwardOnly afterward did he explain why he did it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลังจากนั้น(conj) afterwards, Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป, Ant. ก่อนหน้านั้น, Example: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน
หลังจากนี้(conj) after, See also: afterwards, later, next, Syn. ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม
ตอนหลัง(adv) afterwards, See also: later, later on, Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น, Example: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว, Thai Definition: ภายหลังจากเวลานั้น
ต่อมา(conj) afterwards, See also: later, subsequently, after that, Syn. ต่อจากนั้น, สืบมา, หลังจากนั้น, Example: ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519, Thai Definition: หลังจากเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆ
ทีหลัง(adv) later, See also: afterward, next, Syn. คราวหลัง, ภายหลัง, Ant. คราวหน้า, ภายหน้า, Example: ทีหลังคุณแม่จึงจะได้เห็นว่าที่ลูกสะใภ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้นแล้ว[khran laēo] (conj) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then  FR: puis ; ensuite
ก็[kø =kǿ] (adv) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well  FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
แล้ว[laēo] (adv) EN: afterwards ; then ; later  FR: ensuite ; et pour
แล้วก็[laēokø] (conj) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that  FR: ensuite ; et puis ; au fait
หลังจากนั้น[langjāk nan] (adv) EN: afterwards  FR: après cela ; après quoi ; ensuite ; sur ce
หลังจากนี้[langjāk nī] (adv) EN: after ; afterwards ; later ; next  FR: après ceci ; ensuite
ภายหลัง[phāilang] (adv) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days  FR: à la suite de ; par la suite
ภายหน้า[phāinā] (x) EN: later ; afterwards ; to be ; to come ; in future  FR: à l'avenir ; dans le futur
แร้ว[raeo = raēo] (adv) EN: afterwards ; then ; later  FR: ensuite ; et pour
ต่อไป[tøpai] (adv) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth  FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFTERWARD AE1 F T ER0 W ER0 D
AFTERWARDS AE1 F T ER0 W ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afterwards (a) ˈaːftəwədz (aa1 f t @ w @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after, #286 [Add to Longdo]
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later, #1,019 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv, n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
アーフタワーズ[a-futawa-zu] (n) afterwards [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards [Add to Longdo]
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares) [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) [Add to Longdo]
後で[あとで, atode] (adv) (uk) afterwards [Add to Longdo]
後刻[ごこく, gokoku] (n-adv, n-t) afterwards [Add to Longdo]
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n, vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P) [Add to Longdo]
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv, n) later on; eventually; afterwards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afterwards \Aft"er*wards\, Afterward \Aft"er*ward\, adv. [AS.
   [ae]fteweard, a., behind. See {Aft}, and {-ward} (suffix).
   The final s in afterwards is adverbial, orig. a genitive
   ending.]
   At a later or succeeding time.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afterward
   adv 1: happening at a time subsequent to a reference time; "he
       apologized subsequently"; "he's going to the store but
       he'll be back here later"; "it didn't happen until
       afterward"; "two hours after that" [syn: {subsequently},
       {later}, {afterwards}, {afterward}, {after}, {later on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top