ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

word

W ER1 D   
171 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -word-, *word*, wor
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
wordครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก
word[ไทย] (n ) ครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก

English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., R. preface
in other words(adv ) อีกนัยหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
word[N] คำ
word[N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ข่าว, Syn. information, message, news
word[N] ข่าวลือ, See also: คำซุบซิบ, คำนินทา, Syn. gossip, rumor
word[N] คำสัญญา, See also: คำรับรอง, คำรับประกัน, Syn. assurance, guarantee, promise
word[N] คำสั่ง, See also: คำบัญชา
word[N] คำบอกรหัส, See also: รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน
word[VT] พูด, See also: แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด, Syn. express, phrase
word[N] คำพูดแบบฉุนๆ, See also: คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง, Syn. argument, dispute, quarrel
word[N] เนื้อเพลง, See also: เนื้อร้อง
words[N] สุนทรพจน์, See also: การพูด, Syn. speech, talk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
word(เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป)
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
word processorโปรแกรมประมวลคำเครื่องประมวลคำหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้ (ดู word processing) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น WordStar, Word Perfect, Microsoft Word โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีคนใช้มาก โปรแกรมของคนไทยที่คนส่วนมากรู้จัก ก็มีหลายโปรแกรม เช่น ราชวิถีเวิร์ด และซียูไรท์เตอร์ (CU Writer) เป็นต้น
word wrapยกคำไปขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง การบรรจุข้อความลงในขอบเขตหนึ่ง ๆ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดเขตที่กำหนด ข้อความก็จะไหลลงมาขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องกดแป้น เมื่อสิ้นสุดบรรทัดหนึ่ง ๆ เหมือนการใช้พิมพ์ดีดโดยจะไหลมาลงบรรทัดล่างเป็นคำ (ลงมาทั้งคำ) การทำเช่นนี้ จะทำให้ข้อความที่อยู่ในบรรทัดล่างไหลกลับขึ้นไปบรรทัดบนได้เอง ถ้ามีที่ว่าง (เช่น มีการลบข้อความบางตอนในบรรทัดบนออก)
word-hoard(เวิร์ด'ฮอร์ด) n. ตารางคำศัพท์
wordbook(เวริ์ด'บุค) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม หนังสือคำศัพท์
wording(เวิร์ด'ดิง) n. การใช้คำ,รูปแบบของคำ
wordless(เวิร์ด'ลิส) adj. เงียบ,ไม่พูด,ไม่มีถ้อยคำ,พูดไม่ออก,ติดต่อกันด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การพูดหรือถ้อยคำ,wordlessly adv., See also: wordlessness n., Syn. speechless,silent
wordy(เวริ์ด'ดี) adj. ใช้คำมากเกินไป,เกี่ยวกับคำ,ประกอบ ด้วยคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ,เกี่ยวกับคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ, See also: wordily adv. wordiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
word(n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต
word(vt) กล่าว,พูด,เขียนเป็นคำพูด
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย
wording(n) วิธีพูด,การใช้คำ
wordless(adj) ไม่พูดเลย,เงียบ,พูดไม่ออก,เป็นใบ้
wordy(adj) พูดมากไป,ใช้คำฟุ่มเฟือย
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
foreword(n) คำนำ,คำขึ้นต้น,คำปรารภ,สารบัญ
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wordคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word blindness; alexia; amnesia, visual; aphasia, visualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
word deafness; aphasia, acoustic; aphasia, auditoryภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
word lengthความยาวคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word processingการประมวล(ผล)คำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word processingการประมวล(ผล)คำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
word processor๑. โปรแกรมประมวลคำ๒. เครื่องประมวลคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word separationการตัดคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of artศัพท์เฉพาะทาง, สำนวนเฉพาะทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Word formation การสร้างคำ [TU Subject Heading]
Word frequencyความถี่ของการใช้ถ้อยคำ [TU Subject Heading]
Word order ลำดับคำ [TU Subject Heading]
Word Perfect Office เวิร์ด เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ [TU Subject Heading]
Word processingเวิร์ด โปรเซสซิ่ง [TU Subject Heading]
Word recognitionการรู้คำ [TU Subject Heading]
Word-of-mouth advertisingโฆษณาแบบปากต่อปาก [TU Subject Heading]
WordPerfect for Windows (Computer file)เวิร์ดเพอร์เฟ็คท์ สำหรับวินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
WordPress (Electronic resource) เวิร์ดเพรส (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
WordStar (Computer file) เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
word problem (n ) โจทย์ปัญหา
word up (slang ) สวัสดี / เห็นดวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้" Rebecca (1940)
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา Rebecca (1940)
Excuse me, sir. May I have a word with you?- ขออภัยครับ ผมขออนุญาตคุยกับท่านหน่อย Rebecca (1940)
You have my word for it that he will not do that.ผมขอรับรองว่าเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเเน่ Rebecca (1940)
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ" Rebecca (1940)
From the bodies... Words are insufficient.ส่วนซากศพที่เหลือนั้น บรรยายด้วยคำพูดคงไม่เพียงพอ Night and Fog (1956)
You can't believe a word they say. You know that. I mean, they're born liars.คุณไม่สามารถเชื่อคำพูดที่พวกเขาพูด คุณรู้ไหมว่า โกหกฉันหมายความว่าพวกเขากำลังเกิด 12 Angry Men (1957)
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
word80% of all English words come from other languages.
wordA bare word of criticism makes her nervous.
wordActions speak louder than words. [Proverb]
wordActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
wordActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
wordA dictionary defines words.
wordA few words may betray a man's true character.
wordAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
wordA lot of English words are derived from Latin.
wordAlthough he said only one word, it cut her up badly.
wordAmerican children grow up hearing those words.
wordAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพพจน์[N] image, See also: word-picture, Thai definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ
ว่ะ[END] word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
แน่ะ[END] word used at the end, See also: to confirm the exact place, Example: คุณแม่คอยอยู่ข้างในแน่ะ, Thai definition: คำลงท้ายเพื่อแสดงการบอก
วะ[END] word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
อี[N] word used on front of a woman's name, Example: อีเล็กนะเหรอ มันจะทนอยู่ได้สักเท่าไหร่เชียว, Thai definition: คำใช้ประกอบชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)
ไหม[QUES] word ending at the end of the question to be answered 'Yes' or 'No', Example: คุณบอกได้ไหมว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไร, Thai definition: เป็นคำถามมาจาก หรือไม่
น้ำคำ[N] word, See also: speech, saying, phrase, Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, วจี, Example: น้ำคำของเขาทำให้ดิฉันเจ็บใจ
คำ[N] word, See also: speech, vocable, Syn. เสียงพูด, Example: เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม, Thai definition: เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว
คำๆ[N] word, Example: เขาให้เขียนเป็นคำๆ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อความยาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
บ๊อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บ่อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
WORD W ER1 D
WORDS W ER1 D Z
WORDY W ER1 D IY0
WORDEN W ER1 D AH0 N
WORDED W ER1 D IH0 D
WORD'S W ER1 D Z
WORDS' W ER1 D Z
WORDELL W ER1 D AH0 L
WORDING W ER1 D IH0 NG
WORDLESS W ER1 D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
word (v) wˈɜːʳd (w @@1 d)
words (v) wˈɜːʳdz (w @@1 d z)
wordy (j) wˈɜːʳdiː (w @@1 d ii)
worded (v) wˈɜːʳdɪd (w @@1 d i d)
wordier (j) wˈɜːʳdɪəʳr (w @@1 d i@ r)
wordily (a) wˈɜːʳdɪliː (w @@1 d i l ii)
wording (v) wˈɜːʳdɪŋ (w @@1 d i ng)
wordbook (n) wˈɜːʳdbuk (w @@1 d b u k)
wordiest (j) wˈɜːʳdɪɪst (w @@1 d i i s t)
wordless (j) wˈɜːʳdləs (w @@1 d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
单词[dān cí, ㄉㄢ ㄘˊ, / ] word, #10,840 [Add to Longdo]
词语[cí yǔ, ㄘˊ ㄩˇ, / ] words; expressions; terms, #11,123 [Add to Longdo]
言行[yán xíng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] words and actions; what one says and what one does, #12,890 [Add to Longdo]
字眼[zì yǎn, ㄗˋ ㄧㄢˇ, ] wording, #14,957 [Add to Longdo]
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, ] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting, #20,213 [Add to Longdo]
言辞[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] word; word (as opposed to thought and deed), #20,235 [Add to Longdo]
措辞[cuò cí, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ, / ] wording; way of saying something, #26,701 [Add to Longdo]
字符[zì fú, ㄗˋ ㄈㄨˊ, ] word-symbol; character, #27,949 [Add to Longdo]
词句[cí jù, ㄘˊ ㄐㄩˋ, / ] words and sentences, #30,337 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wordenรูปช่องสามของ werden กลายเป็น, See also: werden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenwort {n}word of honour [Add to Longdo]
Jawort {n} | Jaworte {pl}word of consent | words of consent [Add to Longdo]
Satzstellung {f}word order (in a sentence) [Add to Longdo]
Silbentrennung {f}word division (by syllables); syllabication [Add to Longdo]
Silbenrätsel {n}word game; word puzzle (in which syllables must be combined to form words) [Add to Longdo]
Textbearbeitung {f}word processing; text editing [Add to Longdo]
Textverarbeitung {f}word processing [Add to Longdo]
Textverarbeiter {m}word processor [Add to Longdo]
Textverarbeitungssystem {n}word processor [Add to Longdo]
Trostwort {n} | Trostworte {pl}word of comfort | words of comfort [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
Wortakzent {m} | Wortakzente {pl}word accent | word accents [Add to Longdo]
Wortbildung {f} | Wortbildungen {pl}word formation | word formations [Add to Longdo]
Wortfolge {f} | Wortfolgen {pl}word order | word orders [Add to Longdo]
Wortklasse {f} | Wortklassen {pl}word class | word classes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーワード[きーわーど, ki-wa-do] key-word [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Word \Word\, n. [AS. word; akin to OFries. & OS. word, D. woord,
   G. wort, Icel. or[eth], Sw. & Dan. ord, Goth. wa['u]rd,
   OPruss. wirds, Lith. vardas a name, L. verbum a word; or
   perhaps to Gr. "rh`twr an orator. Cf. {Verb}.]
   [1913 Webster]
   1. The spoken sign of a conception or an idea; an articulate
    or vocal sound, or a combination of articulate and vocal
    sounds, uttered by the human voice, and by custom
    expressing an idea or ideas; a single component part of
    human speech or language; a constituent part of a
    sentence; a term; a vocable. "A glutton of words." --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
       You cram these words into mine ears, against
       The stomach of my sense.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Amongst men who confound their ideas with words,
       there must be endless disputes.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the written or printed character, or combination of
    characters, expressing such a term; as, the words on a
    page.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Talk; discourse; speech; language.
    [1913 Webster]
 
       Why should calamity be full of words? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be thy words severe;
       Sharp as he merits, but the sword forbear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Account; tidings; message; communication; information; --
    used only in the singular.
    [1913 Webster]
 
       I pray you . . . bring me word thither
       How the world goes.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Signal; order; command; direction.
    [1913 Webster]
 
       Give the word through.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Language considered as implying the faith or authority of
    the person who utters it; statement; affirmation;
    declaration; promise.
    [1913 Webster]
 
       Obey thy parents; keep thy word justly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I know you brave, and take you at your word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I desire not the reader should take my word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. Verbal contention; dispute.
    [1913 Webster]
 
       Some words there grew 'twixt Somerset and me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A brief remark or observation; an expression; a phrase,
    clause, or short sentence.
    [1913 Webster]
 
       All the law is fulfilled in one word, even in this;
       Thou shalt love thy neighbor as thyself. --Gal. v.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       She said; but at the happy word "he lives,"
       My father stooped, re-fathered, o'er my wound.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       There is only one other point on which I offer a
       word of remark.            --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {By word of mouth}, orally; by actual speaking. --Boyle.
 
   {Compound word}. See under {Compound}, a.
 
   {Good word}, commendation; favorable account. "And gave the
    harmless fellow a good word." --Pope.
 
   {In a word}, briefly; to sum up.
 
   {In word}, in declaration; in profession. "Let us not love in
    word, . . . but in deed and in truth." --1 John iii. 8.
 
   {Nuns of the Word Incarnate} (R. C. Ch.), an order of nuns
    founded in France in 1625, and approved in 1638. The
    order, which also exists in the United States, was
    instituted for the purpose of doing honor to the "Mystery
    of the Incarnation of the Son of God."
 
   {The word}, or {The Word}. (Theol.)
    (a) The gospel message; esp., the Scriptures, as a
      revelation of God. "Bold to speak the word without
      fear." --Phil. i. 14.
    (b) The second person in the Trinity before his
      manifestation in time by the incarnation; among those
      who reject a Trinity of persons, some one or all of
      the divine attributes personified. --John i. 1.
 
   {To eat one's words}, to retract what has been said.
 
   {To have the words for}, to speak for; to act as spokesman.
    [Obs.] "Our host hadde the wordes for us all." --Chaucer.
 
   {Word blindness} (Physiol.), inability to understand printed
    or written words or symbols, although the person affected
    may be able to see quite well, speak fluently, and write
    correctly. --Landois & Stirling.
 
   {Word deafness} (Physiol.), inability to understand spoken
    words, though the person affected may hear them and other
    sounds, and hence is not deaf.
 
   {Word dumbness} (Physiol.), inability to express ideas in
    verbal language, though the power of speech is unimpaired.
    
 
   {Word for word}, in the exact words; verbatim; literally;
    exactly; as, to repeat anything word for word.
 
   {Word painting}, the act of describing an object fully and
    vividly by words only, so as to present it clearly to the
    mind, as if in a picture.
 
   {Word picture}, an accurate and vivid description, which
    presents an object clearly to the mind, as if in a
    picture.
 
   {Word square}, a series of words so arranged that they can be
    read vertically and horizontally with like results.
    [1913 Webster]
 
   Note:
      H E A R T
      E M B E R
      A B U S E
      R E S I N
      T R E N T
      (A word square)
 
   Syn: See {Term}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Word \Word\, v. i.
   To use words, as in discussion; to argue; to dispute. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Word \Word\, v. t. [imp. & p. p. {Worded}; p. pr. & vb. n.
   {Wording}.]
   [1913 Webster]
   1. To express in words; to phrase.
    [1913 Webster]
 
       The apology for the king is the same, but worded
       with greater deference to that great prince.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To ply with words; also, to cause to be by the use of a
    word or words. [Obs.] --Howell.
    [1913 Webster]
 
   3. To flatter with words; to cajole. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To word it}, to bandy words; to dispute. [Obs.] "To word it
    with a shrew." --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 word
   n 1: a unit of language that native speakers can identify;
      "words are the blocks from which sentences are made"; "he
      hardly said ten words all morning"
   2: a brief statement; "he didn't say a word about it"
   3: information about recent and important events; "they awaited
     news of the outcome" [syn: {news}, {intelligence}, {tidings},
     {word}]
   4: a verbal command for action; "when I give the word, charge!"
   5: an exchange of views on some topic; "we had a good
     discussion"; "we had a word or two about it" [syn:
     {discussion}, {give-and-take}, {word}]
   6: a promise; "he gave his word" [syn: {parole}, {word}, {word
     of honor}]
   7: a word is a string of bits stored in computer memory; "large
     computers use words up to 64 bits long"
   8: the divine word of God; the second person in the Trinity
     (incarnate in Jesus) [syn: {Son}, {Word}, {Logos}]
   9: a secret word or phrase known only to a restricted group; "he
     forgot the password" [syn: {password}, {watchword}, {word},
     {parole}, {countersign}]
   10: the sacred writings of the Christian religions; "he went to
     carry the Word to the heathen" [syn: {Bible}, {Christian
     Bible}, {Book}, {Good Book}, {Holy Scripture}, {Holy Writ},
     {Scripture}, {Word of God}, {Word}]
   v 1: put into words or an expression; "He formulated his
      concerns to the board of trustees" [syn: {give voice},
      {formulate}, {word}, {phrase}, {articulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top