ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbiter

AA1 R B AH0 T ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbiter-, *arbiter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbiter[N] ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. umpire, arbitretor, judge
arbiter[N] ผู้ที่มีอิทธิพล, See also: ผู้ที่มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)

English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้ The Corporation (2003)
He's not exactly the arbiter of great literature, is he?เขาไม่ใช่ปรมาจารย์ อักษรศาสตร์ซักหน่อยไม่ใช่เรอะ? Grin and Bear It (2007)
I mean, you're this school's arbiter of taste.- ว่าไป Funk (2010)
While I love My Chemical Romance, and I think we all kicked butt on that number... as our team leader and arbiter of all that is good...ที่จริงหนูรัก วง My Chemical Romance และหนูคิดว่า พวกเราต้องโดนเล่นงานแน่ ถ้าใช้เพลงนั้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีม Comeback (2011)
You're declaring yourself the sole arbiter of true love?คุณคิดว่า คุณเป็นผู้ชี้ขาดว่าอันไหนคือรักแท้ Fall from Grace (2011)
"My mother considers herself an arbiter of Parisian style, but the only French she is intimate with are fries."ถึงแม่จะเป็นคนกว้างขวางในปารีส แต่ที่ความเป็นฝรั่งเศษอย่างเดียวที่แม่คุ้นเคยก็คือ เฟร้นท์ฟราย The Return of the Ring (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter   FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān chīkhāt) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator   
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench   FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITER    AA1 R B AH0 T ER0
ARBITERS    AA1 R B AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbiter    (n) ˈaːbɪtər (aa1 b i t @ r)
arbiters    (n) ˈaːbɪtəz (aa1 b i t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービタ[, a-bita] (n) arbiter [Add to Longdo]
アビタ[, abita] (n) arbiter [Add to Longdo]
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbiter \Ar"bi*ter\, n. [L. arbiter; ar- (for ad) + the root of
   betere to go; hence properly, one who comes up to look on.]
   1. A person appointed, or chosen, by parties to determine a
    controversy between them.
    [1913 Webster]
 
   Note: In modern usage, arbitrator is the technical word.
      [1913 Webster]
 
   2. Any person who has the power of judging and determining,
    or ordaining, without control; one whose power of deciding
    and governing is not limited.
    [1913 Webster]
 
       For Jove is arbiter of both to man.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Arbitrator; umpire; director; referee; controller;
     ruler; governor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbiter \Ar"bi*ter\, v. t.
   To act as arbiter between. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbiter
   n 1: someone with the power to settle matters at will; "she was
      the final arbiter on all matters of fashion" [syn:
      {arbiter}, {supreme authority}]
   2: someone chosen to judge and decide a disputed issue; "the
     critic was considered to be an arbiter of modern literature";
     "the arbitrator's authority derived from the consent of the
     disputants"; "an umpire was appointed to settle the tax case"
     [syn: {arbiter}, {arbitrator}, {umpire}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 arbiter
  arbiter; arbitrator; referee; umpire

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arbiter /ɑrbitər/
  arbiter; arbitrator; referee; umpire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top