ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administrate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administrate-, *administrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrate(vt) บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง It's Alive! (2007)
Eh. Administrate the school.คือบริหารงานวิทยาลัย Origins of Vampire Mythology (2012)
With me-- he works with me in that I administrate his work environment, yes.กับแม่ - - เขาทำงาน ใช่ The Friend in Need (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิต(v) govern, See also: administrate, Syn. ปกครอง, Notes: (บาลี)
บริหารงาน(v) administrate, See also: manage, administer, direct, Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน, Example: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
ผู้อำนวยการ[phū-amnūaykān] (n) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief  FR: directeur [ m ] ; administrateur [ m ]
ผู้บริหาร[phūbørihān] (n) EN: executive ; administrator ; director ; manager  FR: administrateur [ m ]
ปกครอง[pokkhrøng] (v) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign  FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
วินิต[winit] (v) EN: govern ; administrate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
administrate

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administrate \Ad*min"is*trate\, v. t. [L. administratus, p. p.
   of administrare.]
   To administer. [R.] --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administrate
   v 1: work in an administrative capacity; supervise or be in
      charge of; "administer a program"; "she administers the
      funds" [syn: {administer}, {administrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top