ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administrate

AE0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administrate-, *administrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrate[VT] บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง It's Alive! (2007)
You're an administrator. Administrate.คุณเป็นเจ้าของไข้ ดูแลคนไข้ Joy (2008)
Eh. Administrate the school.คือบริหารงานวิทยาลัย Origins of Vampire Mythology (2012)
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ Damaged (2012)
With me-- he works with me in that I administrate his work environment, yes.กับแม่ - - เขาทำงาน ใช่ The Friend in Need (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิต[V] govern, See also: administrate, Syn. ปกครอง, Notes: (บาลี)
บริหารงาน[V] administrate, See also: manage, administer, direct, Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน, Example: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state   FR: régir ; gouverner ; régner
ผู้อำนวยการ[n.] (phū-amnūaykān) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief   FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้บริหาร[n.] (phūbørihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager   FR: administrateur [m]
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign   FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
วินิต[v.] (winit) EN: govern ; administrate   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMINISTRATE    AE0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administrate \Ad*min"is*trate\, v. t. [L. administratus, p. p.
   of administrare.]
   To administer. [R.] --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administrate
   v 1: work in an administrative capacity; supervise or be in
      charge of; "administer a program"; "she administers the
      funds" [syn: {administer}, {administrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top