Search result for

supply

(114 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supply-, *supply*, supp
English-Thai: Longdo Dictionary
supply(n) อุปทาน
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supply[N] จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply[VT] จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
supply[VT] ชดเชย (คำทางการ), See also: ทดแทน, เสริมให้, Syn. fulfill, satisfy
supply[VT] ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute
supply to[PHRV] จัดเตรียมให้กับ
supply from[PHRV] เก็บสำรองจาก, See also: สำรองจาก
supply with[PHRV] จัดเตรียมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
supply(vt) ส่งเสบียง,จัดหา,ให้,ผนวก,ชดใช้,แทนที่
WATER water supply(n) การประปา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supply๑. การส่งกำลังบำรุง [ดู logistics]๒. เสบียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplyอุปทาน, การสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply airลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply fanพัดลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply, waterการประปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply-side economicsเศรษฐศาสตร์อุปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplyวัสดุ [การบัญชี]
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In short supply, Lois. I wouldn't want to waste one.ยิ้มซะหน่อยจะตายมั๊ย Committed (2008)
Great job protecting your short supply of it.งานที่เยี่ยมที่ป้องกันการกระแนะกระแหนของคุณ Odyssey (2008)
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
It's using her intestine as a blood supply.มันใช้ลำไส้เธอเป็นที่สูบเลือด Dying Changes Everything (2008)
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
All our battle groups will be reassigned to guard our supply convoys.หน่วยรบทุกหน่วยของเรา จะต้องถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันกองยานลำเลียง Rising Malevolence (2008)
- The people's daily supply.- มาจากที่ชาวเมืองของเราใช้บริโภคอยู่ทุกวัน The Mark of Nimueh (2008)
But the emergency supply won't last much longer.แหล่งน้ำสำรองยามฉุกเฉินใช้งานได้ไม่นาน The Mark of Nimueh (2008)
There's a monster, an afanc in the water supply, that's causing the plague.มีสัตว์ประหลาดที่ชื่อ เอแฟง อยู่ในแหล่งน้ำ -นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาด The Mark of Nimueh (2008)
We've searched their supply grids, sir.เราได้ค้นหาเส้นทางลำเลียงของมันแล้วครับ Duel of the Droids (2008)
Where was the Republic when our supply ships were destroyed by pirates?สาธารณรัฐไปอยู่ไหน เมื่อยานเสบียงของเราถูกทำลายโดยฝีมือโจรสลัด? Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala has brought your people's needs to my attention, and I have already sent a convoy of supply ships to your system.ท่านวุฒิฯอมิดาลา ทำให้ข้าตระหนัก ถึงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนท่าน และตอนนี้ข้าก็ได้ส่งกองยานเสบียง ไปยังระบบดาวของท่านเรียบร้อยแล้ว Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supplyAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
supplyBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
supplyBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
supplyCan you supply me with all I need?
supplyCows supply milk.
supplyCows supply us with many things we need.
supplyCows supply us with milk.
supplyExcessive supply leads to a drop in prices.
supplyFood has been in short supply.
supplyFood supply shows steady improvement.
supplyGood technicians are in short supply in the developing countries.
supplyHave a good supply of drinking water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อน[V] provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
อุปทาน[N] supply, Example: รัฐบาลได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการลดลงของอุปสงค์ และอุปทานของประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (huangsō uppathān) EN: supply chain   
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
การจ่าย[n.] (kān jāi) EN: supply   FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[n. exp.] (kān jāi nām) EN: water supply   FR: distribution d'eau [f]
การประปา[n. exp.] (kān prapā ) EN: water supply ; water works   FR: distribution d'eau [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā wai māk koēnpai) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload   
ค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām) EN: water bill ; water charges (water supply)   FR: facture d'eau [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām prapā) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)   FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLY    S AH0 P L AY1
SUPPLY'S    S AH0 P L AY1 Z
SUPPLYING    S AH0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supply    (v) (s @1 p l ai1)
supplying    (v) (s @1 p l ai1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature [Add to Longdo]
Hilfslehrer {m} | Hilfslehrer {pl}supply teacher | supply teachers [Add to Longdo]
Leitungsnetz {n}supply network [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Belieferung {f}; Anlieferung {f} | neue Lieferung {f}supply | resupply [Add to Longdo]
Liefervertrag {m}supply contract [Add to Longdo]
Netzfrequenz {f}supply frequency [Add to Longdo]
Versorgungsgüter {pl}supply goods [Add to Longdo]
Versorgungskette {f}supply chain [Add to Longdo]
Versorgungsspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Versorgungsstrom {m} [electr.]supply current [Add to Longdo]
Versorgungstechnik {f}supply engineering [Add to Longdo]
Zuleitung {f}supply pipe [Add to Longdo]
Das Angebot übersteigt die Nachfrage.Supply overtakes demand. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー供給[エネルギーきょうきゅう, enerugi-kyoukyuu] (n) energy supply [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
サプライ[, sapurai] (n) supply; (P) [Add to Longdo]
サプライサイド[, sapuraisaido] (n) supply side [Add to Longdo]
サプライサイドエコノミックス[, sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics [Add to Longdo]
サプライチェーン[, sapuraichie-n] (n) supply chain [Add to Longdo]
サプライチェーンマネジメント[, sapuraichie-nmanejimento] (n) supply chain management [Add to Longdo]
シンクロ納入[シンクロのうにゅう, shinkuro nounyuu] (n) synchronous supply [Add to Longdo]
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.), #7,525 [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales, #10,785 [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand, #12,583 [Add to Longdo]
货源[huò yuán, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] supply of goods, #13,053 [Add to Longdo]
补给[bǔ jǐ, ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ, / ] supply, #16,135 [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand, #23,342 [Add to Longdo]
补发[bǔ fā, ㄅㄨˇ ㄈㄚ, / ] supply again (sth lost); reissue; pay retroactively, #28,569 [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand, #30,363 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply) [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supply \Sup*ply"\, n.; pl. {Supplies}.
   1. The act of supplying; supplial. --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which supplies a want; sufficiency of things for use
    or want. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Auxiliary troops or reenforcements. "My promised
      supply of horsemen." --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) The food, and the like, which meets the daily
      necessities of an army or other large body of men;
      store; -- used chiefly in the plural; as, the army was
      discontented for lack of supplies.
      [1913 Webster]
    (c) An amount of money provided, as by Parliament or
      Congress, to meet the annual national expenditures;
      generally in the plural; as, to vote supplies.
      [1913 Webster]
    (d) A person who fills a place for a time; one who
      supplies the place of another; a substitute; esp., a
      clergyman who supplies a vacant pulpit.
      [1913 Webster]
 
   {Stated supply} (Eccl.), a clergyman employed to supply a
    pulpit for a definite time, but not settled as a pastor.
    [U.S.]
 
   {Supply and demand}. (Polit. Econ.) "Demand means the
    quantity of a given article which would be taken at a
    given price. Supply means the quantity of that article
    which could be had at that price." --F. A. Walker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supply \Sup*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Supplied}; p. pr. & vb.
   n. {Supplying}.] [For older supploy, F. suppl['e]er, OF. also
   supployer, (assumed) LL. suppletare, from L. supplere,
   suppletum; sub under + plere to fill, akin to plenus full.
   See {Plenty}.]
   1. To fill up, or keep full; to furnish with what is wanted;
    to afford, or furnish with, a sufficiency; as, rivers are
    supplied by smaller streams; an aqueduct supplies an
    artificial lake; -- often followed by with before the
    thing furnished; as, to supply a furnace with fuel; to
    supply soldiers with ammunition.
    [1913 Webster]
 
   2. To serve instead of; to take the place of.
    [1913 Webster]
 
       Burning ships the banished sun supply. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       The sun was set, and Vesper, to supply
       His absent beams, had lighted up the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill temporarily; to serve as substitute for another
    in, as a vacant place or office; to occupy; to have
    possession of; as, to supply a pulpit.
    [1913 Webster]
 
   4. To give; to bring or furnish; to provide; as, to supply
    money for the war. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To furnish; provide; administer; minister; contribute;
     yield; accommodate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supply \Sup*ply"\, a.
   Serving to contain, deliver, or regulate a supply of
   anything; as, a supply tank or valve.
   [1913 Webster]
 
   {Supply system} (Zool.), the system of tubes and canals in
    sponges by means of which food and water are absorbed. See
    Illust. of {Spongiae}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supply
   n 1: an amount of something available for use
   2: offering goods and services for sale [ant: {demand}]
   3: the activity of supplying or providing something [syn:
     {provision}, {supply}, {supplying}]
   v 1: give something useful or necessary to; "We provided the
      room with an electrical heater" [syn: {supply}, {provide},
      {render}, {furnish}]
   2: circulate or distribute or equip with; "issue a new uniform
     to the children"; "supply blankets for the beds" [syn:
     {issue}, {supply}] [ant: {recall}]
   3: give what is desired or needed, especially support, food or
     sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
     [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}]
   4: state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
     [syn: {add}, {append}, {supply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top