ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

list of names

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -list of names-, *list of names*, list of name
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has a list of names.เขามีบัญชีรายชื่อ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Listen, the FBI recovered that database you told me about, the list of names.ฟังนะ พวก FBI กำลังกู้ข้อมูลรายชื่อ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
All I see is a list of names!ที่เห็นมีแต่รายชื่อ Duplicity (2009)
So Judge Schuller had to have given him a list of names. He never needs to see him again, just make final payment on proof of death.แล้วผู้พิพากษาชูลเลอร์ ก็เอารายชื่อให้เขา Reckoner (2009)
We're here because that New York Times reporter had the list of names of everybodywho was in Guatemala.เรามานี่เพราะนักข่าวสาวมีรายชื่อ ของทุกคนในกัวเตมาลาตอนนั้น RED (2010)
He has a whole list of names in his room.เขามีรายชื่อเยอะแยะในห้องเขา Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Starting with a list of names of all the council members and their families.เริ่มต้นจากบัญชีรายชื่อ ของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด และครอบครัวของพวกเขา There Goes the Neighborhood (2010)
This list of names and numbers.รายชื่อกับตัวเลข I Know Who You Are (2010)
Governor, we have the list of names.ท่านข้าหลวงเจอรายชื่อแล้ว จะทำยังไงกันต่อดี 1911 (2011)
It's a list of names. Mm-hmm. These are all of his victims?รายชื่อหรอ ทั้งหมดนี่เหยื่อของเขาหรอ The End of the Affair (2011)
We'll need a list of names.เราต้องการ รายชื่อ The Bittersweet Science (2011)
And they even had a list of names.พวกเขาทำรายชื่อไว้ด้วย Red Dawn (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
list of namesWho's gone and messed up my list of names?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายนาม[N] list of names, See also: roll, register of names

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเรียกชื่อ [n. exp.] (banchī rīek cheū) EN: list of names   
รายชื่อ [n.] (rāicheū) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster   FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; list of names arranged in order of rank   

Japanese-English: EDICT Dictionary
名簿[めいぼ, meibo] (n) register of names; list of names; roll; register; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top