ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authority

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authority-, *authority*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., Syn. การไฟฟ้านครหลวง
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
public authority(n) หน่วยงานของรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authority(n) ผู้ที่รอบรู้, Syn. expert, scholar, professional, specialist
authority(n) ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
authority(n) ฝ่ายบริหาร, See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
authority(n) อำนาจในการสั่งการ, See also: อำนาจ, อำนาจหน้าที่, Syn. power, influence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
authority(n) อำนาจ, เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, ต้นตำรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authority๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authority๑. อำนาจ๒. เจ้าหน้าที่๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authority, theory ofทฤษฎีอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorityอำนาจความรับผิดชอบ, อำนาจ, ผู้มีอำนาจ [การแพทย์]
Authority cardบัตรหลักฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน, Example: <p>เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด <p>รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น <p>ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110227-Authority.JPG" width="640" higth="200" alt="Name authority"> <p>รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง <p>ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110228-Sub-Authority.JPG" width="640" higth="200" alt="Subject authority"> <p>รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด <p>ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110228-Series-Authority.JPG" width="640" higth="200" alt="Series authority"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
authorityอำนาจที่ชอบธรรม
authority[อ่อธ้อเหรอะทิ] (n) (1) อำนาจ (權柄) (2) บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น MEA, PEA (3) แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ (權威)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authorityAbuse one's authority.
authorityAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
authorityBy what authority do you order me to do this?
authorityFor the boy, his father represented authority.
authorityHe abuses his authority.
authorityHe delegated his authority to his competent assistant.
authorityHe gave me authority to fire them.
authorityHe has got both authority and ability.
authorityHe has no authority over his own children.
authorityHe has no authority over his staff members.
authorityHe is a good enough authority on jazz.
authorityHe is a great authority on economics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจหน้าที่(n) authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai Definition: อำนาจและหน้าที่
ผู้แต่งตั้ง(n) appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
จนท.(n) authority, Syn. เจ้าหน้าที่, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สิทธิ(n) authority, Syn. อำนาจอันชอบธรรม
สิทธิ์(n) right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย
อาณา(n) authority, See also: power, Thai Definition: อำนาจปกครอง เช่น อาณาบริเวณ
ไอศวรรย์(n) power, See also: authority, Syn. อำนาจ
เดโช(n) authority, See also: might, power, force, Syn. อำนาจ, กำลัง
เจ้าหน้าที่(n) authority, See also: officer, official, Syn. ข้าราชการ, เสมียน, Example: กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโบราณวัตถุที่ขุดพบ, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
อำนาจ(n) authority, See also: power, right, privilege, prerogative, Syn. สิทธิ, Example: หากผู้เป็นเจ้าของเครื่องไม่สามารถมาดำเนินการได้เอง เขาต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อำนาจในการสั่งการ[amnāt nai kān sangkān] (n, exp) EN: authority ; power ; influence
อำนาจหน้าที่[amnāt nāthī] (n, exp) EN: authority and function ; authority ; powers
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อาญา[āyā] (n) EN: power ; authority
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [ f ] ; mandat [ m ]
โดยพลการ[dōi phalakān] (adv) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority
อิทธิพล[itthiphon] (n) EN: influence ; pull ; authority ; control  FR: influence [ f ] ; autorité [ f ] ; impact [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
authority
authority's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authority

WordNet (3.0)
authority(n) the power or right to give orders or make decisions, Syn. say-so, potency, dominance, authorization, authorisation
authority(n) (usually plural) persons who exercise (administrative) control over others
authority(n) an expert whose views are taken as definitive
authority(n) official permission or approval, Syn. sanction, authorization, authorisation
authority(n) an authoritative written work
agency(n) an administrative unit of government, Syn. government agency, bureau, authority, office, federal agency
assurance(n) freedom from doubt; belief in yourself and your abilities, Syn. self-confidence, confidence, self-assurance, authority, sureness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Authority

n.; pl. Authorities [ OE. autorite, auctorite, F. autorité, fr. L. auctoritas, fr. auctor. See Author, n. ] 1. Legal or rightful power; a right to command or to act; power exercised buy a person in virtue of his office or trust; dominion; jurisdiction; authorization; as, the authority of a prince over subjects, and of parents over children; the authority of a court. [ 1913 Webster ]

Thus can the demigod, Authority,
Make us pay down for our offense. Shak. [ 1913 Webster ]

By what authority doest thou these things ? Matt. xxi. 23. [ 1913 Webster ]

2. Government; the persons or the body exercising power or command; as, the local authorities of the States; the military authorities. [ Chiefly in the plural. ] [ 1913 Webster ]

3. The power derived from opinion, respect, or esteem; influence of character, office, or station, or mental or moral superiority, and the like; claim to be believed or obeyed; as, an historian of no authority; a magistrate of great authority. [ 1913 Webster ]

4. That which, or one who, is claimed or appealed to in support of opinions, actions, measures, etc. Hence: (a) Testimony; witness. “And on that high authority had believed.” Milton. (b) A precedent; a decision of a court, an official declaration, or an opinion, saying, or statement worthy to be taken as a precedent. (c) A book containing such a statement or opinion, or the author of the book. (d) Justification; warrant. [ 1913 Webster ]

Wilt thou be glass wherein it shall discern
Authority for sin, warrant for blame. Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大家[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ,  ] authority; everyone #151 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] authority; power; right #771 [Add to Longdo]
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ,   /  ] authority; authoritative; power and prestige #4,205 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] authority; handle; hilt #8,547 [Add to Longdo]
职权[zhí quán, ㄓˊ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] authority; power over others #10,165 [Add to Longdo]
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ,    /   ] authority to dispose of sth #54,124 [Add to Longdo]
权柄[quán bǐng, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄧㄥˇ,   /  ] authority #58,641 [Add to Longdo]
夫权[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] authority over the household #98,200 [Add to Longdo]
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ,   /  ] authority; prestige; supernatural spirit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbefugnis { f }; Autorität { f } | Amtsbefugnisse { pl }; Autoritäten { pl }authority | authorities [Add to Longdo]
Ankaufermächtigung { f }authority to buy [Add to Longdo]
Autoritätsstruktur { f }authority structure [Add to Longdo]
Entscheidungsbefugnis { f }authority to decide [Add to Longdo]
Planfeststellungsbehörde { f }authority responsible for the plan approval [Add to Longdo]
Verhandlungsvollmacht { f }authority to negotiate [Add to Longdo]
Zeichnungsvollmacht { f }authority to sign [Add to Longdo]
Ziehungsermächtigung { f }authority to draw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出典[しゅってん, shutten] (n) source (e.g. quotation); authority; (P) #125 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) authority; right (to do something); (P) #325 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
[つう, tsuu] (adj-na, n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P) #995 [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] (n) power; authority; jurisdiction; (P) #1,888 [Add to Longdo]
権力[けんりょく, kenryoku] (n, adj-no) (political) power; authority; influence; (P) #4,734 [Add to Longdo]
押し[おし, oshi] (n) push; pressure; authority; audacity; (P) #5,081 [Add to Longdo]
権威[けんい, ken'i] (n) authority; power; influence; (P) #6,794 [Add to Longdo]
威力(P);偉力[いりょく, iryoku] (n) power; might; authority; influence; (P) #7,003 [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n, vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P) #7,485 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority [Add to Longdo]
命名機関[めいめいきかん, meimeikikan] naming-authority [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top