ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -進-, *進*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[進, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 5,377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] to advance; to enter; to come in, #453 [Add to Longdo]
进行[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
进入[jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to enter; to join; to go into, #319 [Add to Longdo]
进一步[jìn yī bù, ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄅㄨˋ, / ] (one step) further; to move forward a single step; further (onwards), #519 [Add to Longdo]
促进[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost, #814 [Add to Longdo]
推进[tuī jìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] to impel, #1,304 [Add to Longdo]
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance, #1,305 [Add to Longdo]
进口[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, / ] progress; improvement; to improve; to progress, #1,916 [Add to Longdo]
引进[yǐn jìn, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere, #2,189 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すすむ, susumu] (vt) ก้าวหน้า
[しんど, shindo] (n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า
[しんちょく, shinchoku] (n) ความก้าวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
[しんすう, shinsuu] เลขฐาน เช่น เลขฐานสิบ 10数 じゅうしんすう
 เลขฐานสอง 2数 にしんすう 
角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER
行方向[しんこうほうこう, shinkouhoukou] เป้าหมายที่จะก้าวไป จุดหมายที่เราจะก้าวไป ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
める[すすめる, susumeru] Thai: ต่อให้คืบหน้า English: to advance (vt)
める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote
める[すすめる, susumeru] Thai: เร่งให้เร็วขึ้น English: to hasten
[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
[すすむ, susumu] Thai: เดินเร็ว
[すすむ, susumu] Thai: พัฒนาขึ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See ぜる) to offer; to present [Add to Longdo]
ぜる[しんぜる, shinzeru] (v1,vt) (See ずる) to offer; to present [Add to Longdo]
[すすみ, susumi] (n) progress; (P) [Add to Longdo]
み具合[すすみぐあい, susumiguai] (n) state of progress [Add to Longdo]
み出る[すすみでる, susumideru] (v1,vi) to step forward; to volunteer [Add to Longdo]
[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See んで) to do of one's own free will; (P) [Add to Longdo]
める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to advance; to promote; to hasten; (P) [Add to Longdo]
め方[すすめかた, susumekata] (n) format; procedure; way of proceeding [Add to Longdo]
んで[すすんで, susunde] (exp) voluntarily; willingly; of one's own free will [Add to Longdo]
[しんか, shinka] (n,vs) evolution; progress; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1日に10分もむんです」 [M]
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学技術はおおいに歩するだろう。
A month has passed and the work has made little progress.1ヶ月がたったが、仕事はほとんどんでいない。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに科学がどこまで歩しているか、見当もつかない。
No less than 40 percent of students go on to university.40%もの生徒が大学に学する。
More than 40 percent of students go on to university.40%以上の生徒が大学に学する。
If you keep trying, you will make progress.あきらめずに歩き続ければ、歩するでしょう。
Just step right over there.あそこにんでください。
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたが忙しいことはわかっていますが、プロジェクトをめるために、私の最新のメールに対するあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
I am sure your promotion was timely and well deserved.あなたの昇は時機を得た、当然なものだと思います。
No matter how capable you are, you're not going to get a promotion.あなたは、どんなに有能であっても、昇しないだろう。
You've made remarkable progress in English in the past year.あなたはこの1年に英語が随分歩した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
College educated.[JA] 大学に学... Hollow Triumph (1948)
Rad.[JA] 急論者 RAM (2014)
Stay out of it, Rüdiger![CN] 別捲這場戰亂,呂狄格! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Missing sections were supplemented by various extant prints of the period along with archival copies.[CN] 缺失部分則根據不同版本的拷貝行了移取 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Worked his way through [INAUDIBLE] University.[JA] 苦学して スタンディッシュ大学に Hollow Triumph (1948)
You keep going![JA] め! Always Accountable (2015)
Go![JA] め! Jack the Giant Slayer (2013)
Vamos.[JA] 発 Sorcerer (1977)
Enter![CN] 來! The Archbishop (1983)
Come on in.[CN] 來吧 Wings (1966)
This photochemical restoration is based on incomplete camera negatives.[CN] 這次是根據不完整的負片行修復的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Forward![JA]  Kin-dza-dza! (1986)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すすむ, susumu] vorwaertsgehen, fortschreiten [Add to Longdo]
める[すすめる, susumeru] befoerdern, foerdern [Add to Longdo]
[しんてい, shintei] -schenken, -geben [Add to Longdo]
[しんがく, shingaku] in_eine_hoehere_Schule_aufgenommen, werden [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] Entwicklung, Fortschritt [Add to Longdo]
[しんぽ, shinpo] Fortschritt [Add to Longdo]
[しんきゅう, shinkyuu] Versetzung, Befoerderung [Add to Longdo]
[しんこう, shinkou] Fortgang, Fortschritt, Vorruecken [Add to Longdo]
[しんろ, shinro] Schiffskurs [Add to Longdo]
退[しんたい, shintai] Bewegung, Bewegungsfreiheit, Verhalten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top