ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tell

T EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tell-, *tell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell(vt) บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell(vi) บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell(vt) เล่า, See also: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย, Syn. narrate, recount, relate
tell(vt) เปิดเผย, Syn. disclose, reveal
tell(vi) เปิดเผยความลับ, Syn. reveal secrets
tell(vt) จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง, Syn. distinguish, separate
tell(vt) รู้, Syn. know
tell(vt) สั่ง, See also: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. direct
tell(vt) รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ, Syn. assure
tell(vi) มีผลกระทบ, See also: กระทบกระเทือน, Syn. be effective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tell(เทล) vt., vi. บอก, แจ้ง, เล่า, พูด, บรรยาย, เปิดเผย, จำแนกความแตกต่าง, แสดงผล. นับคะแนน, ทำนาย, ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง, tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า, -Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก, ผู้เล่า, พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน, ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง, มีผล, ได้ผล, ชะงัด, เล่าเรื่อง, บอกเล่า.
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ, คนส่อเสียด, คนเล่านิทาน, สิ่งที่เปิดเผย, เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ, เปิดโปงความหลัง, ปากมาก
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน, หินอ่อนที่สลับ
castellan(แคส'ทะลัน, เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
tell(vt) บอก, แจ้ง, เล่า, นับ, เปิดเผย, บรรยาย
teller(n) ผู้บอกเล่า, ผู้นับคะแนนเสียง, พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
telling(adj) อย่างแรง, ชะงัด, ได้ผล
telling(n) การเล่า, การบอก, การบรรยาย
telltale(adj) ปากโป้ง, ปากมาก, ปากสว่าง
telltale(n) คนปากโป้ง, คนปากสว่าง, คนเล่านิทาน
constellation(n) หมู่ดาว, ดาวฤกษ์, ดารากร
foretell(vt) ทาย, พยากรณ์, ทำนาย, คาดการณ์, บอกล่วงหน้า
intellect(n) ความฉลาด, ปัญญา, ไหวพริบ, เชาวน์
intellectual(adj) มีเชาวน์, มีความรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tellerกรรมการนับคะแนนเสียง (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teller๑. ผู้นับคะแนนเสียง๒. พนักงานรับ-จ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tell me(phrase) ฉันก็ว่างั้น, See also: I agree, Syn. tell me about it
tell me about it(phrase) ฉันก็ว่างั้น, See also: I agree with you, Syn. I know

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell us!บอกมา! Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
tell me.บอกฉัน Namastey London (2007)
Tell you what.คืองี้นะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Just... tell me.บอกมา Dangerous Territory (2013)
Tell me.บอกฉันสิ Truth: Part 1 (2013)
Tell who?บอกใคร? The Guilty Girl's Handbook (2013)
Tell me.บอกฉัน Sisters of the Sun (2014)
Now, don't tell me who you are.ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใคร ให้ฉันเดา. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Shut up and tell her to get out!ปิดขึ้นและบอกเธอได้รับการ ออก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Tell us a story. -Yes, tell us a story.บอกให้เราทราบเรื่อง ใช่บอก เราเรื่องราว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let me tell you something.ผมมีบางอย่างอยากจะบอก The Great Dictator (1940)
Tell Schultz all persecution of the Jews must cease.บอก ซูลท์ซให้ยกเลิกบทลงโทษชาวยิวก่อน The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tellAbove all, don't tell a lie.
tellAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
tellA frenzied feasting tells of the beginning.
tellAlcohol is beginning to tell on his speech.
tellA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
tellAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
tellAll these late nights were beginning to tell on my health.
tellAll you had to do was to tell him the truth.
tellAll you have to do is to tell the truth.
tellAlways tell the truth.
tellA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
tellAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้จุ๊(v) lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Example: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน, Thai Definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, Notes: (ถิ่นเหนือ)
เล่าเรื่อง(v) relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai Definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า(v) tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai Definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
เอ็ด(v) tell another, Syn. แพร่งพราย, Example: ถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ มันเป็นความลับ
โกหกพกลม(v) lie, See also: tell a lie, fib, Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ, Example: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้, Thai Definition: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง
กราบทูล(v) inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
คาบ(v) inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai Definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
พูด(v) say, See also: tell, state, mention, express, Syn. กล่าว, บอก, Example: ฉันพูดกับเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว เขาก็ไม่ฟัง, Thai Definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่อบอกกล่าวให้ฟัง
พูดตลก(v) joke, See also: tell a joke, jest, Example: แกนี่ชอบพูดตลกอยู่เรื่อย คนอื่นเขาหัวเราะกันท้องแข็งแล้ว, Thai Definition: พูดเรื่องที่ชวนให้ผู้อื่นขำขัน
พูดเท็จ(v) lie, See also: tell a lie, tell a falsehood, Syn. พูดปด, โกหก, โป้ปดมดเท็จ, Example: ลูกชายของเขาจะพูดเท็จอย่างไร เขาก็ยังเชื่อลูกชายของเขาอยู่ดี, Thai Definition: พูดไม่จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient, )  FR: QI (quotient intellectuel) [ m ]
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
บ่อยมาก[bǿi māk] (adv) EN: so often  FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
บอกเล่า[bøklāo] (v) EN: tell  FR: dire
บริวาร[børiwān] (n) EN: satellite  FR: satellite [ m ]
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TELL T EH1 L
TELLO T EH1 L OW0
TELLS T EH1 L Z
TELLY T EH1 L IY0
TELLEP T EH1 L AH0 P
TELLER T EH1 L ER0
TELLES T EH1 L Z
TELLEZ T EY0 L EH1 Z
TELLIS T EH1 L IH0 S
TELLERS T EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tell (v) tˈɛl (t e1 l)
tells (v) tˈɛlz (t e1 l z)
telly (n) tˈɛliː (t e1 l ii)
teller (n) tˈɛlər (t e1 l @ r)
tellers (n) tˈɛləz (t e1 l @ z)
tellies (n) tˈɛlɪz (t e1 l i z)
telling (v) tˈɛlɪŋ (t e1 l i ng)
telltale (n) tˈɛltɛɪl (t e1 l t ei l)
tellingly (a) tˈɛlɪŋliː (t e1 l i ng l ii)
telltales (n) tˈɛltɛɪlz (t e1 l t ei l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吩咐[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, ] tell; instruct; command #9,436 [Add to Longdo]
诉说[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] tell (to another person) #11,643 [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass #84,509 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] tellurium Te 碲, metalloid, atomic number 52 #107,613 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teller { m } | Teller { pl }plate | plates [Add to Longdo]
Teller { m }plunger cup [Add to Longdo]
Teller { m } (am Skistock)disk [Add to Longdo]
Tellervoll { m }plateful [Add to Longdo]
Tellerwäscher { m }dishwasher [Add to Longdo]
Tellerfeder { f } [ techn. ]disc spring [Add to Longdo]
Tellerfeder { f } [ techn. ]dished washer; Belleville washer [Add to Longdo]
Tellerfeder { f } [ techn. ]plate spring; spring cup; cup spring [Add to Longdo]
Tellermütze { f } | Tellermützen { pl }flat cap | flat caps [Add to Longdo]
Tellerrad { n }crown wheel [Add to Longdo]
Tellerschleifer { m }sanding disc [Add to Longdo]
Das kannst du deiner Großmutter erzählen!Tell it to the marines! [Add to Longdo]
Das kannst du mir nicht weismachen.Tell that to the marines. [Add to Longdo]
Das können Sie uns nicht erzählen!Tell us another! [Add to Longdo]
Er soll mal eben ans Telefon kommen.Tell him he's wanted on the phone. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] (n) (See 星宿) Chinese "star" constellation (one of the 28 mansions) #574 [Add to Longdo]
[じょ, jo] (n, n-suf) (1) woman; girl; daughter; (2) (See 二十八宿) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) #598 [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n, n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) #684 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n, suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) #866 [Add to Longdo]
頭(P);首[あたま(頭)(P);かしら(P);かぶり(頭);こうべ;ず(頭);つむり(頭);つぶり(頭);つむ(頭);かぶ(頭)(ok), atama ( atama )(P); kashira (P); kaburi ( atama ); koube ; zu ( atama ); tsumuri ( ] (n) (1) head; (2) (あたま only) mind; brain; intellect; (3) (あたま, かしら only) top; (4) (あたま, かしら only) hair (on one's head); (5) (つむり only) bangs; fringe; (6) (かしら only) top structural component of a kanji; (P) #1,101 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n, n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) #1,734 [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]
[つばさ(P);よく, tsubasa (P); yoku] (n) (1) wing; (2) (よく only) (See 二十八宿) Chinese "Wings" constellation (one of the 28 mansions); (suf, ctr) (3) (よく only) (arch) counter for birds or bird wings; (P) #1,962 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\, v. i.
   1. To give an account; to make report.
    [1913 Webster]
 
       That I may publish with the voice of thankgiving,
       and tell of all thy wondrous works.  --Ps. xxvi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To take effect; to produce a marked effect; as, every shot
    tells; every expression tells.
    [1913 Webster]
 
   {To tell of}.
    (a) To speak of; to mention; to narrate or describe.
    (b) To inform against; to disclose some fault of.
 
   {To tell on}, to inform against. [Archaic & Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Lest they should tell on us, saying, So did David.
                          --1 Sam.
                          xxvii. 11.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\ (t[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Told} (t[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Telling}.] [AS. tellan, from talu tale, number,
   speech; akin to D. tellen to count, G. z[aum]hlen, OHG.
   zellen to count, tell, say, Icel. telja, Dan. tale to speak,
   t[ae]lle to count. See {Tale} that which is told.]
   1. To mention one by one, or piece by piece; to recount; to
    enumerate; to reckon; to number; to count; as, to tell
    money. "An heap of coin he told." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He telleth the number of the stars.  --Ps. cxlvii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       Tell the joints of the body.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter or recite in detail; to give an account of; to
    narrate.
    [1913 Webster]
 
       Of which I shall tell all the array. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And not a man appears to tell their fate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make known; to publish; to disclose; to divulge.
    [1913 Webster]
 
       Why didst thou not tell me that she was thy wife?
                          --Gen. xii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   4. To give instruction to; to make report to; to acquaint; to
    teach; to inform.
    [1913 Webster]
 
       A secret pilgrimage,
       That you to-day promised to tell me of? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To order; to request; to command.
    [1913 Webster]
 
       He told her not to be frightened.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. To discern so as to report; to ascertain by observing; to
    find out; to discover; as, I can not tell where one color
    ends and the other begins.
    [1913 Webster]
 
   7. To make account of; to regard; to reckon; to value; to
    estimate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I ne told no dainity of her love.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tell, though equivalent in some respect to speak and
      say, has not always the same application. We say, to
      tell truth or falsehood, to tell a number, to tell the
      reasons, to tell something or nothing; but we never
      say, to tell a speech, discourse, or oration, or to
      tell an argument or a lesson. It is much used in
      commands; as, tell me the whole story; tell me all you
      know.
      [1913 Webster]
 
   {To tell off}, to count; to divide. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To communicate; impart; reveal; disclose; inform;
     acquaint; report; repeat; rehearse; recite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\, n.
   That which is told; tale; account. [R.]
   [1913 Webster]
 
      I am at the end of my tell.       --Walpole.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\, n. [Ar.]
   A hill or mound. --W. M. Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tell
   n 1: a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who
      was renowned for his skill as an archer; according to
      legend an Austrian governor compelled him to shoot an apple
      from his son's head with his crossbow (which he did
      successfully without mishap) [syn: {Tell}, {William Tell}]
   v 1: express in words; "He said that he wanted to marry her";
      "tell me what is bothering you"; "state your opinion";
      "state your name" [syn: {state}, {say}, {tell}]
   2: let something be known; "Tell them that you will be late"
   3: narrate or give a detailed account of; "Tell what happened";
     "The father told a story to his child" [syn: {tell},
     {narrate}, {recount}, {recite}]
   4: give instructions to or direct somebody to do something with
     authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do
     the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
     [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}]
   5: discern or comprehend; "He could tell that she was unhappy"
   6: inform positively and with certainty and confidence; "I tell
     you that man is a crook!" [syn: {assure}, {tell}]
   7: give evidence; "he was telling on all his former colleague"
     [syn: {tell}, {evidence}]
   8: mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
     [syn: {distinguish}, {separate}, {differentiate}, {secern},
     {secernate}, {severalize}, {severalise}, {tell}, {tell
     apart}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top