Search result for

adhesive

(55 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adhesive-, *adhesive*.
English-Thai: Longdo Dictionary
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhesive    [ADJ] ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. clinging
adhesive    [N] สิ่งที่ทำให้ติดอยู่ได้, See also: สิ่งที่ทำให้ของติดกัน เช่น กาว, เทปกาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adhesive๑. -ยึดติด๒. สารยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesiveสารยึดติด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adhesive pericarditisถุงหุ้มหัวใจอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesive peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesive plasterยาแผ่นปิดเหนียว, ผ้ายางยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesive pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adhesiveสารยึดติด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adhesive Bindingการไสสันทากาว, การเข้าเล่มแบบไสกาว
การเข้าเล่มแบบไสกาว (Adhesive binding) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงามและราคาถูก เหมาะสำหรับหนังสือเล่มที่มีความหนาปานกลางประมาณ 70 หน้าขึ้นไป วิธีเข้าเล่มแบบไสกาวจะนำกระดาษที่เรียงหน้าเป็นเล่มแล้ว มาเข้าเครื่องไสด้านข้างให้เป็นขุยก่อนแล้วจึงทากาวที่ขอบสันที่ผ่านการไสด้วยการเลื่อยแล้ว จากนั้นจึงปิดสันด้วยผ้าก๊อชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สัน แล้วจึงหุ้มด้วยปกหนังสือ การที่ต้องไสขอบสันก่อนก็เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปง่าย การยึดติดก็จะดีขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า “ไสกาว” การเข้าเล่มแบบนี้เป็นวิธีที่ทำได้เร็วและมีราคาไม่แพง ความทนทานก็พอใช้ได้ แต่กางหนังสือออกได้ไม่มาก โดยเฉพาะหนังสือที่หนามากๆ ถ้ากางหนังสือเต็มที่อาจจะหลุดได้ หนังสือที่นิยมเข้าเล่มแบบนี้ ได้แก่ หนังสือเรียน นิตยสาร และพ็อคเก็ตบุ๊ค นอกจากนี้การเข้าเล่มแบบไสกาวยังเหมาะกับการผลิตหนังสือจำนวนมากในระดับโรงพิมพ์ เนื่องจากมีราคาไม่แพง และมีเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อนช่วยในการเข้าเล่มด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
adhesive forceadhesive force, แรงดึงดูดของโมเลกุลต่างชนิดกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Adhesive Liquidsยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว [การแพทย์]
Adhesive Plasterกระดาษหรือผ้ายางเหนียว [การแพทย์]
Adhesive tapeแถบกาว [TU Subject Heading]
Adhesive Tapeกระดาษหรือผ้ายางเหนียว, แถบเหนียว, ผ้าเหนียวยืด, ผ้าพัน, แผ่นเหนียวยึดติด, ผ้ายางยืด [การแพทย์]
Adhesivenessการผนึกติดกัน [การแพทย์]
Adhesivesสารยึดติด [TU Subject Heading]
Adhesivesกาว, ตัวกลางคล้ายกาว, สารยึดแน่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adhesiveHe is adhesive to the cause.

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage   
เหนียวติด[adj.] (nīotit) EN: adhesive   FR: adhésif
ซึ่งยึดติด[adj.] (seung yeuttit) EN: adhesive   FR: adhésif
เทป[n.] (thēp) EN: adhesive tape   FR: ruban adhésif [m] ; ruban [m] ; sparadrap [m]
เทปเหนียว[n. exp.] (thēp nīo) EN: adhesive tape   FR: ruban adhésif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADHESIVE    AE0 D HH IY1 S IH0 V
ADHESIVE    AH0 D HH IY1 S IH0 V
ADHESIVES    AE0 D HH IY1 S IH0 V Z
ADHESIVES    AH0 D HH IY1 S IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adhesive    (n) (@1 d h ii1 s i v)
adhesives    (n) (@1 d h ii1 s i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftkraft {f}adhesive force [Add to Longdo]
Haftmittel {n}adhesive agent [Add to Longdo]
Klebehalter {m}adhesive holder [Add to Longdo]
Klebebindung {f}adhesive binding [Add to Longdo]
Haftfestigkeit {f}adhesive strength [Add to Longdo]
Reibungsgewicht {n}adhesive weight [Add to Longdo]
Selbstklebeband {n}adhesive splicing tape [Add to Longdo]
Adhäsionswasser {n}adhesive water [Add to Longdo]
Klebestreifen {n} | Klebestreifen {pl}adhesive strip; glue strip | adhesive strips; glue strips [Add to Longdo]
Klebstoff {m}; Klebemittel {n} | Klebstoffe {pl}; Klebemittel {pl}adhesive | adhesives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットバン[, kattoban] (n) (abbr) (See カット) band aid; (pre-cut) adhesive plaster [Add to Longdo]
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
セメダイン[, semedain] (n) Cemedine (glue, adhesive) [Add to Longdo]
バンドエイド;バンドエード[, bandoeido ; bandoe-do] (n) band aid; adhesive bandage [Add to Longdo]
感圧接着剤[かんあつせっちゃくざい, kan'atsusecchakuzai] (n) pressure-sensitive adhesive [Add to Longdo]
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper [Add to Longdo]
糊付きテープ[のりつきテープ, noritsuki te-pu] (n) adhesive tape; sticky tape [Add to Longdo]
糊付き封筒[のりつきふうとう, noritsukifuutou] (n) adhesive envelope [Add to Longdo]
接合剤[せつごうざい, setsugouzai] (n) adhesive [Add to Longdo]
接着剤[せっちゃくざい, secchakuzai] (n) adhesive; glue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶粘剂[jiāo nián jì, ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] adhesive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adhesive \Ad*he"sive\, a. [Cf. F. adh['e]sif.]
   1. Sticky; tenacious, as glutinous substances.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt or tending to adhere; clinging. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {Adhesive attraction}. (Physics) See {Attraction}.
 
   {Adhesive inflammation} (Surg.), that kind of inflammation
    which terminates in the reunion of divided parts without
    suppuration.
 
   {Adhesive plaster}, a sticking; a plaster containing resin,
    wax, litharge, and olive oil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adhesive
   adj 1: tending to adhere [ant: {nonadhesive}]
   n 1: a substance that unites or bonds surfaces together [syn:
      {adhesive material}, {adhesive agent}, {adhesive}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top