Search result for

(69 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上-, *上*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: Related: 初級, 中級
[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
回る[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)
がる[あがる, agaru] Thai: เข้าบ้านหรือห้อง
がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [Add to Longdo]
々(P);;[じょうじょう, joujou] (adj-na,n,adj-no) the best; great; superb; (P) [Add to Longdo]
からの命令[うえからのめいれい, uekaranomeirei] (n) order from above [Add to Longdo]
がったり[あがったり, agattari] (exp) (See がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P) [Add to Longdo]
がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
がり下がり[あがりさがり, agarisagari] (n,vs) rise and fall; fluctuation [Add to Longdo]
がり下り;がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
君は若そうだ。私より年のはずはない。 [M]He looks young. He cannot be older than I.
君は食卓のを片づけなければならない。 [M]You must clear the table.
君は能力にしたがって達する。 [M]You will progress in proportion to your abilities.
君は必要以に多くの切手を買ってしまった。 [M]You have bought more postage stamps than are necessary.
群集は嬉しさのあまり歓声をげた。The crowd yelled with delight.
軍人がりの教師。A soldier turned teacher.
軍隊はギリシャに陸した。The troops landed in Greece.
軍隊は丘のへ前進した。The army advanced up the hill.
兄はスケートが手だ。My brother is a good skater.
兄は私と同じで歌が手くない。My brother is no more a good singer than I am.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] previous one [Add to Longdo]
[shàng wàn, ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, ] over ten thousand [Add to Longdo]
[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
下文[shàng xià wén, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, ] (textual) context [Add to Longdo]
下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to start and finish work [Add to Longdo]
下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つき[うわつき, uwatsuki] superscript [Add to Longdo]
[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor [Add to Longdo]
位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
位語[じょういご, jouigo] broader term [Add to Longdo]
位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference [Add to Longdo]
位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top