ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

better

B EH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -better-, *better*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better(adj) ดีกว่า, Syn. finer
better(adj) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
better(adj) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better(adv) มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
better(n) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
better(adv) เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
better(vt) ปรับปรุง, See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
better(vt) พัฒนาตัวเอง
better(n) ผู้ที่เหนือกว่า, See also: ผู้ที่ดีกว่า
betterment(n) การปรับปรุง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better(เบท'เทอะ) { bettered, bettering, betters } adj., adv. ดีกว่า, ดีขึ้น, ส่วนใหญ่, ใหญ่กว่า, สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น, ชนะ, ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า, การเจริญขึ้น, ภาวะที่ดีขึ้น, ผู้พนัน, ผู้ขันต่อ, Syn. preferable, superior -Conf. had better, w
better halfn. ภรรยา, สามี, คู่สมรส, Syn. husband
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: Nontri Dictionary
better(adj) ดีขึ้น, ดีกว่า
better(n) คนที่ดีกว่า, นักพนัน
better(vt) ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ดีกว่า
BETTER better half(n) คู่สมรส, สามี-ภรรยา
betterment(n) การเขยิบฐานะ, สิ่งที่ดีกว่า
abetter(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better off(adj) มีเงินทองมากกว่าเดิม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว The Great Dictator (1940)
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
But you'd better beat it.คุณควรจะสู้มันนะ The Great Dictator (1940)
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง The Great Dictator (1940)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
Maybe I better not go.บางที่ฉันไม่ไปดีกว่า The Great Dictator (1940)
- We'd better go home. - Yeah.- เราน่าจะกลับบ้านนะ The Great Dictator (1940)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
- You'd both better get on the roof.- คุณต้องไปซ่อนบนหลังคา The Great Dictator (1940)
This is not for me. I like it better upstairs.สำหรับผมไม่ใช่แบบนี้ ผมชอบนั่งที่สูงๆ The Great Dictator (1940)
-Maybe you and I had better have a little heart-to-heart talk.บางทีคุณและฉันได้ดีกว่ามีน้อย หัวใจเพื่อหัวใจพูดคุย ทำไม? Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betterA cat can see much better at night.
betterAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
betterAfter a month's stay here I will get much better.
betterAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
betterAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
betterAfter sleeping well I felt much better.
betterA glass of water will make you feel better.
betterA good neighbour is better than a brother far off. [ Proverb ]
betterA hot bath made me feel all the better.
betterA living dog is better than a dead lion.
betterAll the sign are that she is getting better.
betterA morning appointment is better for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางออก(n) way out, See also: better way, solution, Syn. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา, Example: คนหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ฆ่าตัวตายนั้น เป็นทางออกที่ผิด, Count Unit: ทาง, วิธี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
บีทรูท[bītrūt] (n) EN: beetroot  FR: betterave potagère [ f ]
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุบ[chup] (v) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate  FR: améliorer
ดีขึ้น[dīkheun] (v) EN: improve ; get better  FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ดีขึ้น[dīkheun] (x) EN: better  FR: meilleur ; mieux
... ดีขึ้น[... dī kheun] (x) EN: better ...  FR: meilleur ...
ดีกว่า[dī kwā] (adj) EN: better ; better than  FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[dī kwā mai mī arai] (xp) EN: it's better than nothing  FR: c'est mieux que rien
ฟ่องฟู[føngfū] (v) EN: progress ; became better ; develop  FR: progresser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BETTER B EH1 T ER0
BETTERS B EH1 T ER0 Z
BETTERED B EH1 T ER0 D
BETTERING B EH1 T ER0 IH0 NG
BETTERTON B EH1 T ER0 T AH0 N
BETTERIDGE B EH1 T ER0 IH0 JH
BETTERMENT B EH1 T ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
better (v) bˈɛtər (b e1 t @ r)
betters (v) bˈɛtəz (b e1 t @ z)
bettered (v) bˈɛtəd (b e1 t @ d)
bettering (v) bˈɛtərɪŋ (b e1 t @ r i ng)
betterment (n) bˈɛtəmənt (b e1 t @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more #1,438 [Add to Longdo]
较好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, / ] better #3,127 [Add to Longdo]
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄨˊ ㄌㄢˋ, / ] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option #46,794 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehehälfte { f }; bessere Hälfte { f }better half [Add to Longdo]
wohlerzogenerbetter behaved [Add to Longdo]
Besser spät als nie!Better late than never! [Add to Longdo]
Besser Unrecht leiden als Unrecht tun.Better suffer injustice than commit injustice.. [Add to Longdo]
Das Bessere ist des Guten Feind.Better is the enemy of good. [Add to Longdo]
Fall lieber gleich mit der Tür ins Haus.Better come straight to the point. [Add to Longdo]
Komm besser gleich zur Sache.Better come straight to the point. [Add to Longdo]
Lass das lieber!Better not do that! [Add to Longdo]
Lieber tot als ehrlos.Better death than dishonor. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] (n, vs, adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) #1,304 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) #5,365 [Add to Longdo]
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na, n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P) #8,164 [Add to Longdo]
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P) #10,199 [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
見直す(P);見なおす[みなおす, minaosu] (v5s) (1) to look again; (2) to get a better opinion of; (P) #19,821 [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words,
   though used as the comparative and superlative of good, are
   from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS.
   g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god,
   Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and
   akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end
    designed; promoting success, welfare, or happiness;
    serviceable; useful; fit; excellent; admirable;
    commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive,
    or troublesome, etc.
    [1913 Webster]
 
       And God saw everything that he had made, and behold,
       it was very good.           --Gen. i. 31.
    [1913 Webster]
 
       Good company, good wine, good welcome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious;
    religious; -- said of persons or actions.
    [1913 Webster]
 
       In all things showing thyself a pattern of good
       works.                --Tit. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite;
    propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by
    to or toward, also formerly by unto.
    [1913 Webster]
 
       The men were very good unto us.    --1 Sam. xxv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be
    relied upon; -- followed especially by for.
    [1913 Webster]
 
       All quality that is good for anything is founded
       originally in merit.         --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed
    especially by at.
    [1913 Webster]
 
       He . . . is a good workman; a very good tailor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those are generally good at flattering who are good
       for nothing else.           --South.
    [1913 Webster]
 
   6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious;
    valid; in a commercial sense, to be depended on for the
    discharge of obligations incurred; having pecuniary
    ability; of unimpaired credit.
    [1913 Webster]
 
       My reasons are both good and weighty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My meaning in saying he is a good man is . . . that
       he is sufficient . . . I think I may take his bond.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest;
    in good sooth.
    [1913 Webster]
 
       Love no man in good earnest.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Not small, insignificant, or of no account; considerable;
    esp., in the phrases a good deal, a good way, a good
    degree, a good share or part, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. Not lacking or deficient; full; complete.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together, and
       running over.             --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied;
     as in the phrases a good name, a good report, good
     repute, etc.
     [1913 Webster]
 
        A good name is better than precious ointment.
                          --Eccl. vii.
                          1.
     [1913 Webster]
 
   {As good as}. See under {As}.
 
   {For good}, or {For good and all}, completely and finally;
    fully; truly.
    [1913 Webster]
 
       The good woman never died after this, till she came
       to die for good and all.       --L'Estrange.
 
   {Good breeding}, polite or polished manners, formed by
    education; a polite education.
    [1913 Webster]
 
       Distinguished by good humor and good breeding.
                          --Macaulay.
 
   {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap.
 
   {Good consideration} (Law).
     (a) A consideration of blood or of natural love and
       affection. --Blackstone.
     (b) A valuable consideration, or one which will sustain a
       contract.
 
   {Good fellow}, a person of companionable qualities.
    [Familiar]
 
   {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies,
    etc. [Colloq. Eng. & Scot.]
 
   {Good for nothing}.
     (a) Of no value; useless; worthless.
     (b) Used substantively, an idle, worthless person.
       [1913 Webster]
 
          My father always said I was born to be a good
          for nothing.           --Ld. Lytton.
 
   {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches
    as a fast, in memoory of our Savior's passion or
    suffering; the anniversary of the crucifixion.
 
   {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper
    or state of mind.
 
   {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor
    ice-cream (or some similar ice-cream) from a small
    refrigerated truck; he usually drives slowly through
    residential neighborhoods in summertime, loudly playing
    some distinctive recorded music to announce his presence.
    [U. S.]
 
   {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or
    mildness of temper or disposition; amiability; state of
    being in good humor.
    [1913 Webster]
 
       The good nature and generosity which belonged to his
       character.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The young count's good nature and easy
       persuadability were among his best characteristics.
                          --Hawthorne.
 
   {Good people}. See {Good folk} (above).
 
   {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old
    form of wishing success. See {Speed}.
 
   {Good turn}, an act of kidness; a favor.
 
   {Good will}.
     (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling.
     (b) (Law) The custom of any trade or business; the
       tendency or inclination of persons, old customers and
       others, to resort to an established place of
       business; the advantage accruing from tendency or
       inclination.
       [1913 Webster]
 
          The good will of a trade is nothing more than
          the probability that the old customers will
          resort to the old place.     --Lord Eldon.
 
   {In good time}.
     (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor
       too late.
     (b) (Mus.) Correctly; in proper time.
 
   {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to
    remain in force or effect; as, his promise holds good; the
    condition still holds good.
 
   {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to
    supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or
    verify (an accusation); to prove to be blameless; to
    clear; to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       Each word made good and true.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Of no power to make his wishes good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I . . . would by combat make her good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Convenient numbers to make good the city. --Shak.
 
   {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with;
    to consider expedient or proper.
    [1913 Webster]
 
       If ye think good, give me my price; and if not,
       forbear.               --Zech. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in
      greeting and leave-taking; as, good day, good night,
      good evening, good morning, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Better \Bet"ter\, a.; compar. of Good. [OE. betere, bettre, and
   as adv. bet, AS. betera, adj., and bet, adv.; akin to Icel.
   betri, adj., betr, adv., Goth. batiza, adj., OHG. bezziro,
   adj., baz, adv., G. besser, adj. and adv., bass, adv., E.
   boot, and prob. to Skr. bhadra excellent. See {Boot}
   advantage, and cf. {Best}, {Batful}.]
   1. Having good qualities in a greater degree than another;
    as, a better man; a better physician; a better house; a
    better air.
    [1913 Webster]
 
       Could make the worse appear
       The better reason.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Preferable in regard to rank, value, use, fitness,
    acceptableness, safety, or in any other respect.
    [1913 Webster]
 
       To obey is better than sacrifice.   --1 Sam. xv.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       It is better to trust in the Lord than to put
       confidence in princes.        --Ps. cxviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. Greater in amount; larger; more.
    [1913 Webster]
 
   4. Improved in health; less affected with disease; as, the
    patient is better.
    [1913 Webster]
 
   5. More advanced; more perfect; as, upon better acquaintance;
    a better knowledge of the subject.
    [1913 Webster]
 
   {All the better}. See under {All}, adv.
 
   {Better half}, an expression used to designate one's wife.
    [1913 Webster]
 
       My dear, my better half (said he),
       I find I must now leave thee.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {To be better off}, to be in a better condition.
 
   {Had better}. (See under {Had}).
 
   Note: The phrase had better, followed by an infinitive
      without to, is idiomatic. The earliest form of
      construction was "were better" with a dative; as, "Him
      were better go beside." (--Gower.) i. e., It would be
      better for him, etc. At length the nominative (I, he,
      they, etc.) supplanted the dative and had took the
      place of were. Thus we have the construction now used.
      [1913 Webster]
 
         By all that's holy, he had better starve
         Than but once think this place becomes thee not.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Better \Bet"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Bettered}; p. pr. & vb.
   n. {Bettering}.] [AS. beterian, betrian, fr. betera better.
   See {Better}, a.]
   1. To improve or ameliorate; to increase the good qualities
    of.
    [1913 Webster]
 
       Love betters what is best.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       He thought to better his circumstances. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To improve the condition of, morally, physically,
    financially, socially, or otherwise.
    [1913 Webster]
 
       The constant effort of every man to better himself.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To surpass in excellence; to exceed; to excel.
    [1913 Webster]
 
       The works of nature do always aim at that which can
       not be bettered.           --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. To give advantage to; to support; to advance the interest
    of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Weapons more violent, when next we meet,
       May serve to better us and worse our foes. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To improve; meliorate; ameliorate; mend; amend; correct;
     emend; reform; advance; promote.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Better \Bet"ter\, n.
   1. Advantage, superiority, or victory; -- usually with of;
    as, to get the better of an enemy.
    [1913 Webster]
 
   2. One who has a claim to precedence; a superior, as in
    merit, social standing, etc.; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Their betters would hardly be found. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {For the better}, in the way of improvement; so as to produce
    improvement. "If I have altered him anywhere for the
    better." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Better \Bet"ter\, adv.; compar. of {Well}.
   1. In a superior or more excellent manner; with more skill
    and wisdom, courage, virtue, advantage, or success; as,
    Henry writes better than John; veterans fight better than
    recruits.
    [1913 Webster]
 
       I could have better spared a better man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. More correctly or thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       The better to understand the extent of our
       knowledge.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. In a higher or greater degree; more; as, to love one
    better than another.
    [1913 Webster]
 
       Never was monarch better feared, and loved. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. More, in reference to value, distance, time, etc.; as, ten
    miles and better. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To think better of} (any one), to have a more favorable
    opinion of any one.
 
   {To think better of} (an opinion, resolution, etc.), to
    reconsider and alter one's decision.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Better \Bet"ter\, v. i.
   To become better; to improve. --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Better \Bet"ter\, n.
   One who bets or lays a wager.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 better
   adv 1: comparative of `well'; in a better or more excellent
       manner or more advantageously or attractively or to a
       greater degree etc.; "She had never sung better"; "a deed
       better left undone"; "better suited to the job"
   2: from a position of superiority or authority; "father knows
     best"; "I know better." [syn: {better}, {best}]
   adj 1: (comparative of `good') superior to another (of the same
       class or set or kind) in excellence or quality or
       desirability or suitability; more highly skilled than
       another; "You're a better man than I am, Gunga Din"; "a
       better coat"; "a better type of car"; "a suit with a
       better fit"; "a better chance of success"; "produced a
       better mousetrap"; "she's better in math than in history"
       [ant: {worse}]
   2: (comparative of `good') changed for the better in health or
     fitness; "her health is better now"; "I feel better" [ant:
     {worse}, {worsened}]
   3: (comparative and superlative of `well') wiser or more
     advantageous and hence advisable; "it would be better to
     speak to him"; "the White House thought it best not to
     respond" [syn: {better(p)}, {best(p)}]
   4: more than half; "argued for the better part of an hour"
   n 1: something superior in quality or condition or effect; "a
      change for the better"
   2: someone who bets [syn: {bettor}, {better}, {wagerer},
     {punter}]
   3: a superior person having claim to precedence; "the common man
     has been kept in his place by his betters"
   4: the superior one of two alternatives; "chose the better of
     the two"
   v 1: surpass in excellence; "She bettered her own record";
      "break a record" [syn: {better}, {break}]
   2: to make better; "The editor improved the manuscript with his
     changes" [syn: {better}, {improve}, {amend}, {ameliorate},
     {meliorate}] [ant: {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate},
     {worsen}]
   3: get better; "The weather improved toward evening" [syn:
     {better}, {improve}, {ameliorate}, {meliorate}] [ant:
     {decline}, {worsen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top