Search result for

write down

(52 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -write down-, *write down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
write down[PHRV] จดลง, See also: บันทึกลงใน, Syn. be down, get down, go down
write down as[PHRV] จัดประเภทหรือตระหนักว่าเป็น, Syn. put down as
write down to[PHRV] เขียนเพื่อให้พึงพอใจ, See also: เขียนสำหรับ, Syn. write down

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write downลดค่า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, shall we write down that you will quit conducting forever, too?อ๊า, เราเขียนได้มั๊ยว่าคุณจะลาออกจากการนำวงตลอดไปด้วย? Beethoven Virus (2008)
Then, write down where you go to school and your homeroom.ถ้างั้น คุณช่วยจดชื่อกับโรงเรียนของคุณให้หน่อยนะครับ Baby and I (2008)
Pull up an Arabic keyboard and write down this message, you ready?ช่วยพิมพ์ข้อความพวกนี้เป็นภาษาอารบิคที Body of Lies (2008)
I'm gonna be happy. Write down an eight.ชั้นจะมีความสุข เขียนเบอร์8ลงไป Made of Honor (2008)
No, there's nothing to write down. I'm just wondering...ยัง ยังไม่มีอะไรให้เขียนตอนนี้ ฉันแค่สงสัย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There is always something to write down.มีอะไรให้ต้องเขียนลงอยู่เสมอแหล่ะค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You're going to write down everything you already know about Scylla, and everything you learn from that book or I'm going to paint these walls with your Gray matter.แกต้องเขียนทุกอย่าง ที่แกรู้เกี่ยวกับซิลลา และทุกๆ อย่าง Five the Hard Way (2008)
Whatever you write down will come trueอะไรที่เขียนลงไปจะเกิดเป็นจริง Invitation Only (2009)
I NEED YOU TO WRITE DOWN FOR MEคุณช่วยเขียนลงไป Zoe's Reprise (2009)
Write down this address.จดที่อยู่นี่หน่อย Carrnal Knowledge (2009)
All right, um, write down everything you seeตกลง อืม... จดทุกอย่างที่คุณเห็น Faceless, Nameless (2009)
Sit down, define the relationship, write down that definition on a piece of paper, slip it under the door, and if I like what I read, you can go.ไม่ใช่บนกระดาษ สอดใต้ประตู ถ้าฉันพอใจ เธอไปได้ Definitions (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
write downCould I write down your name, address and phone number, for the insurance company?
write downHe tried to write down everything the teacher said.
write downI must write down his address before I forget it.
write downI was unable to write down the number of the car.
write downI will write down your name and address.
write downPlease write down his words.
write downPlease write down my address.
write downPlease write down what I am going to say.
write downPlease write down your contact address here?
write downPlease write down your home address.
write downPlease write down your name.
write downPlease write down your name, address, and phone number here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงบันทึก[V] record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ลงรายการ[V] write down, See also: record, note, take down, Syn. บันทึกรายการ, Example: ผู้จัดการหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งนำมาลงรายการ แล้วยื่นให้เลขาฯ
จด[V] write, See also: write down, mark down, record, take note, copy, Syn. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก, Example: ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
ลง[V] write down, See also: take down, register, Syn. จด, Example: เครื่องจักรลงบัญชีมีความสามารถด้านคำนวณ จึงสามารถใช้ลงบัญชีได้ โดยเครื่องจะทำการบวกยอดบัญชี และสามารถพิมพ์ผลบนสมุดบัญชี
จ่าหน้า[V] address, See also: write down, Example: จงจ่าหน้าซองจดหมายนี้ถึงผู้จัดการบริษัทขนส่ง, Thai definition: เขียนบอกไว้ข้างหน้า, เขียนบอกไว้ที่ต้นเรื่อง
แทง[V] write down instructions or comments (to a subordinate), Syn. แทงเรื่อง, Thai definition: ลงบันทึก, ลงหมายเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
ลง[v.] (long) EN: write down ; take down ; register   FR: écrire ; noter ; enregistrer
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post   FR: enregistrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
記する[きする, kisuru] (vs-s,vt) (1) (See 記す・1) to write down; to note; (2) to remember [Add to Longdo]
書いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of 書いておく) to write down [Add to Longdo]
書き下す[かきくだす, kakikudasu] (v5s,vt) to write down [Add to Longdo]
書き記す[かきしるす, kakishirusu] (v5s,vt) to write down; to record; to register [Add to Longdo]
書き取る[かきとる, kakitoru] (v5r,vt) to write down; to take dictation; to take notes; (P) [Add to Longdo]
書き尽くす;書き尽す[かきつくす, kakitsukusu] (v5s) to write down or convey in full [Add to Longdo]
書き付ける;書きつける[かきつける, kakitsukeru] (v1,vt) to write down [Add to Longdo]
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle [Add to Longdo]
注する;註する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to annotate; (2) to write down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] write down [Add to Longdo]
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, / ] write down; record; written account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 write down
   v 1: put down in writing; of texts, musical compositions, etc.
      [syn: {write down}, {set down}, {get down}, {put down}]
   2: reduce the estimated value of something; "For tax purposes
     you can write off the laser printer" [syn: {expense}, {write
     off}, {write down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top