Search result for

submit

(72 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submit-, *submit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submit[VT] เสนอ, See also: มอบ, ยื่น, Syn. hand in, present, tender
submit[VI] ยอม, See also: ยอมตาม, เชื่อฟัง, Syn. agree, comply, surrender
submit to[PHRV] เสนอ, See also: ส่งมอบ
submit to[PHRV] ยินยอมต่อ, See also: ยอมตาม, Syn. defer to
submit to[PHRV] ทำให้เชื่อฟัง, See also: ทำให้ยอมตาม
submittal[ADJ] ซึ่งยอมจำนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submit(ซับมิท') vt.,vi. ยอม,ยอมตาย,ยอมจำนน,อ่อนน้อม,เสนอ,เสนอให้พิจารณา,เข้าใจว่า. -submittable,submissible adj., See also: submittal n. submittingly adv., Syn. abide,defer,resign,surrender,yield ###A. resist

English-Thai: Nontri Dictionary
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
submitter (n ) ผู้ยื่น(คำขอ, เอกสาร ฯลฯ), ผู้สมัคร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you submit, sire?ท่านจะยอมรับไหม นายท่าน? Lancelot (2008)
Sometimes I wonder why you submitted to the changes.บางที ข้าก็ประหลาดใจ ว่าทำไมท่านถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลง Lair of Grievous (2008)
I submit to no one. I chose them.ข้าจะยอมก็แต่คนที่ข้าเลือกเท่านั้น Lair of Grievous (2008)
I here humbly submit to the law as the law has judged me.ข้ามาที่นี่... เพราะสิ่งที่ข้าโดนตัดสิน The Other Boleyn Girl (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
Right now, I submit it's impossible to feel anything close to sympathy for Richard Nixon.ในตอนนี้ ผมสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรใกล้เคียง กับความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้ง จากริชาร์ด นิกสันเลย Frost/Nixon (2008)
Which is why I submitted an application in your name to Juilliard.ฉันก็เลยส่งใบสมัครชื่อเธอไปที่จูลิอาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Now, comrades, we will submit this motion to a hand vote.สหาย.. เราจะทำการลงคะแนนเสียง ด้วยการยกมือ Invictus (2009)
Why is there no record of all the reports we've submitted?ทำไมถึงไม่มีบันทึก รายงานที่เราส่งให้เลย? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I suggest you submit it through our e-mail system.ผมขอแนะนำให้คุณส่งข้อติติงการให้บริการ มาทางอีเมล Mandala (2009)
Submit to chip extraction.ยินยอมต่อการถอนเอาชิปออก Today Is the Day: Part 2 (2009)
Then I submit Nelly Yuki.ใช่ แน่นอน ไม่งั้นจะเน้นที่นี่ทำไม The Goodbye Gossip Girl (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submitAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
submitApplicants were requested to submit their resumes.
submitEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
submitHe had to submit himself to their decision.
submitHe has submitted to an operation.
submitHe is the last man to submit to authority.
submitHe submitted his resignation in protest of the company's policy.
submitHe would not submit to his fate.
submitHis doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month.
submitI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.
submitI don't think it's always right for local governments to submit to the central government.
submitIn accordance with your request we submit our final report.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นเสนอ[V] submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
สามิภักดิ์[V] submit, See also: yield, Syn. สวามิภักดิ์, Example: ข้าศึกยังไม่ยอมสามิภักดิ์ต่อเรา, Thai definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจด้วยความเต็มใจ
นำเสนอ[V] present, See also: submit, show, exhibit, display, Syn. เสนอ, Example: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม, Thai definition: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
ประมูล[V] bid, See also: submit a tender, make an offer, tender, Syn. เสนอราคา, แจ้งราคา, แข่งขัน, Example: เขาประมูลเอาบ้านที่ผมต้องการไปเสียแล้ว, Thai definition: แข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
ทู้[V] submit, See also: be submissive, surrender, yield, capitulate, resign, relinquish, obey, Thai definition: ยอมอยู่ในอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   
ก้มกราน[v. exp.] (kom krān) EN: submit to   
นำเสนอ[v.] (namsanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display   FR: présenter ; montrer
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession   
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest   FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอรายงาน[v. exp.] (sanōe rāi-ngān) EN: submit a report   
ทูลเกล้า ฯ ถวาย[v. exp.] (thūn klāo thawāi) EN: present to a sovereign ; submit to the King   
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise   FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMIT    S AH0 B M IH1 T
SUBMITS    S AH2 B M IH1 T S
SUBMITTED    S AH0 B M IH1 T AH0 D
SUBMITTING    S AH0 B M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submit    (v) (s @1 b m i1 t)
submits    (v) (s @1 b m i1 t s)
submitted    (v) (s @1 b m i1 t i d)
submitting    (v) (s @1 b m i1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
供す[きょうす, kyousu] (v5s,vt) (See 供する) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
供する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vt) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
差し出す(P);差出す;さし出す[さしだす, sashidasu] (v5s,vt) to present; to submit; to tender; to hold out; (P) [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s,vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) [Add to Longdo]
出陳[しゅっちん, shucchin] (n,vs) submitting (something) to an exhibition [Add to Longdo]
申し出る[もうしでる, moushideru] (v1,vt) to report to; to tell; to suggest; to submit; to request; to make an offer; to come forward with information; (P) [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P) [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out [Add to Longdo]
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, / ] submit to me and prosper, or oppose me and perish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submit \Sub*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Submitted}; p. pr. & vb.
   n. {Submitting}.] [L. submittere; sub under + mittere to
   send: cf. F. soumettre. See {Missile}.]
   1. To let down; to lower. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sometimes the hill submits itself a while. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put or place under.
    [1913 Webster]
 
       The bristled throat
       Of the submitted sacrifice with ruthless steel he
       cut.                 --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. To yield, resign, or surrender to power, will, or
    authority; -- often with the reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       Ye ben submitted through your free assent.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The angel of the Lord said unto her, Return to thy
       mistress, and submit thyself under her hands. --Gen.
                          xvi. 9.
    [1913 Webster]
 
       Wives, submit yourselves unto your own husbands.
                          --Eph. v. 22.
    [1913 Webster]
 
   4. To leave or commit to the discretion or judgment of
    another or others; to refer; as, to submit a controversy
    to arbitrators; to submit a question to the court; --
    often followed by a dependent proposition as the object.
    [1913 Webster]
 
       Whether the condition of the clergy be able to bear
       a heavy burden, is submitted to the house. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       We submit that a wooden spoon of our day would not
       be justified in calling Galileo and Napier
       blockheads because they never heard of the
       differential calculus.        --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submit \Sub*mit"\, v. i.
   1. To yield one's person to the power of another; to give up
    resistance; to surrender.
    [1913 Webster]
 
       The revolted provinces presently submitted. --C.
                          Middleton.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield one's opinion to the opinion of authority of
    another; to be subject; to acquiesce.
    [1913 Webster]
 
       To thy husband's will
       Thine shall submit.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be submissive or resigned; to yield without murmuring.
    [1913 Webster]
 
       Our religion requires from us . . . to submit to
       pain, disgrace, and even death.    --Rogers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submit
   v 1: refer for judgment or consideration; "The lawyers submitted
      the material to the court" [syn: {submit}, {subject}]
   2: put before; "I submit to you that the accused is guilty"
     [syn: {submit}, {state}, {put forward}, {posit}]
   3: yield to the control of another
   4: hand over formally [syn: {present}, {submit}]
   5: refer to another person for decision or judgment; "She likes
     to relegate difficult questions to her colleagues" [syn:
     {relegate}, {pass on}, {submit}]
   6: yield to another's wish or opinion; "The government bowed to
     the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
     {accede}, {give in}]
   7: accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
     [syn: {take}, {submit}]
   8: make an application as for a job or funding; "We put in a
     grant to the NSF" [syn: {put in}, {submit}]
   9: make over as a return; "They had to render the estate" [syn:
     {render}, {submit}]
   10: accept as inevitable; "He resigned himself to his fate"
     [syn: {resign}, {reconcile}, {submit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top