Search result for

อาจารย์

(69 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจารย์-, *อาจารย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
อาจารย์[N] Acharn, Syn. คุณครู, ครู, Example: อาจารย์สมชายเป็นอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี, Thai definition: คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer, Syn. คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์, Example: อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน
อาจารย์ใหญ่[N] headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count unit: คน
อาจารย์พิเศษ[N] special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
อาจารย์ผู้บรรยาย[N] lecturer, See also: instructor, Example: ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์น. ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
อาจารย์คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College teachersอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Community college teachersอาจารย์วิทยาลัยชุมชน [TU Subject Heading]
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Faculty advisorsอาจารย์ที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Women college teachersอาจารย์สตรีสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Teacherอาจารย์ GTO (1999)
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
No. I told her I'm not coming back.ไม่ใช่ค่ะ หนูบอกอาจารย์ใหญ่ไปแล้วว่าหนูจะไม่กลับไปอีก The Serena Also Rises (2008)
Actually, Chuck, I think the Dean of admissions at yaleชัด ฉันคิดว่าอาจารย์ใหญ่ที่ Yale New Haven Can Wait (2008)
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
"i had three professors read your stories.- ฉันมีอาจารย์ 3 ท่านอ่านงานของเธออยู่ There Might be Blood (2008)
The formster and the camster.\"อาจาร์โฟร์\"กับ\"อาจารย์คา\" The Itch (2008)
sensei.ใจเย็นครับ อาจารย์ Akai ito (2008)
please overlook it this time.อาจารย์่ช่วยลืมๆไปได้ไหมครับ? Akai ito (2008)
Sensei...อาจารย์... Akai ito (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง Ambush (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwitthayālai) EN: lecturer   
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academic[N] อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
headmaster[N] ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่
headmistress[N] ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
instructor[N] ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator
instructress[N] ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว), See also: อาจารย์ผู้หญิง
pedagog[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
pedagogue[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
professor[N] อาจารย์มหาวิทยาลัย
schoolman[N] ครู, See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
schoolmarm[N] ครูผู้หญิง, See also: อาจารย์ผู้หญิง, Syn. schoolmistress, educator, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Erzieher(n) |der, pl. Erzieher| ผู้ให้การศึกษา ครู อาจารย์ เช่น Für eine renomierte Kindertagesstätte in Dresden suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Erzieher (m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt., See also: R. die Erzieherin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top