ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาจารย์

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจารย์-, *อาจารย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
อาจารย์[N] Acharn, Syn. คุณครู, ครู, Example: อาจารย์สมชายเป็นอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี, Thai definition: คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer, Syn. คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์, Example: อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน
อาจารย์ใหญ่[N] headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count unit: คน
อาจารย์พิเศษ[N] special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
อาจารย์ผู้บรรยาย[N] lecturer, See also: instructor, Example: ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์น. ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
อาจารย์คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College teachersอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Community college teachersอาจารย์วิทยาลัยชุมชน [TU Subject Heading]
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Faculty advisorsอาจารย์ที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Women college teachersอาจารย์สตรีสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Teacherอาจารย์ GTO (1999)
Excuse me, sir, are you supposed to be a schoolmaster?ขอโทษนะครับท่านท่านแต่งเป็นอาจารย์รึครับ Rebecca (1940)
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง How I Won the War (1967)
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ Gandhi (1982)
Is Priest Qiu really my Father's Teacher?ท่านนักพรตคูเป็นอาจารย์ของพ่อข้าหรือ? Return of the Condor Heroes (1983)
Disciple Guo Jing, paying his respects to Teacher.ศิษย์ก๊วยเจ๋ง, คารวะท่านอาจารย์Return of the Condor Heroes (1983)
Teachers, please forgive Guo Jing for coming late.ท่านอาจารย์, ขออภัยข้ามาช้าไป. Return of the Condor Heroes (1983)
Teacher, I came here today...อาจารย์, ข้ามาที่นี่วันนี้... Return of the Condor Heroes (1983)
Master, I didn't expect that she would have this trick.อาจารย์ ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่านางทำอย่างนี้ได้ด้วย. Return of the Condor Heroes (1983)
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back?อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา? Return of the Condor Heroes (1983)
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwitthayālai) EN: lecturer   
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academic[N] อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
headmaster[N] ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่
headmistress[N] ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
instructor[N] ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator
instructress[N] ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว), See also: อาจารย์ผู้หญิง
pedagog[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
pedagogue[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
professor[N] อาจารย์มหาวิทยาลัย
schoolman[N] ครู, See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
schoolmarm[N] ครูผู้หญิง, See also: อาจารย์ผู้หญิง, Syn. schoolmistress, educator, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Erzieher(n) |der, pl. Erzieher| ผู้ให้การศึกษา ครู อาจารย์ เช่น Für eine renomierte Kindertagesstätte in Dresden suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Erzieher (m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt., See also: R. die Erzieherin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top