ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

span

S P AE1 N   
155 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -span-, *span*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
span[N] ระยะเวลา, See also: ช่วงเวลา, สมัย, Syn. duration, lifetime, term
span[N] ช่วงห่าง, See also: ช่วงว่าง, ความกว้าง, ช่วง, Syn. distance, length, extent, width
span[VT] ยืดขยาย, See also: ก้าวข้าม, กินเวลา, Syn. extend, run, spread, stretch, bridge
spang[ADV] อย่างทันที (คำที่ไม่เป็นทางการ)
spank[VT] ตีก้นลงโทษ, Syn. paddle, beat, scourge
spank[N] การตีก้นเพื่อลงโทษ
spandex[N] เส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น
spangle[N] แผ่นโลหะเล็กบางที่แวววาว, See also: เครื่องประดับแววววว, Syn. glitter, jewel
spangle[VI] เป็นประกาย, See also: แวววาวด้วยโลหะสะท้อนแสง, Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
spangle[VT] ประดับด้วยโลหะแวววาว, Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
spaniel(สแพน'เยิล) n. สุนัขขนาดเล็กหรือปานกลางชนิดหนึ่งที่มีขนยาว และหูยาน,บุคคลที่ยอมตามผู้อื่น
spanish(สแพน'นิช) adv. เกี่ยวกับสเปน (ประชาชน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) . n. ชาวสเปน,ภาษาสเปน
spanish flyn. แมลงวันสเปน/ใช้เป็นยาขับปัสสาวะและขับเหงือหรือกระตุ้นกาม
spank(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่างรวดเร็ว, (ม้า) วิ่งเร็ว n. การตีก้น
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
hispania(ฮิสเพ'เนีย) n. สเปน
hispanic(ฮิสแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับสเปน,ลาตินอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
span(n) ระยะ,ช่วงกว้างของมือ,ตอน,ชั่วอายุ,สมัย,ช่วงห่าง
span(vt) ทอดข้าม,วัดเป็นคืบ,ก้าวข้าม,ประเมินค่า
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ
spangle(vt) ทำให้แพรวพราว
Spaniard(n) ชาวสเปน
spaniel(n) คนขี้ประจบ,สุนัขชนิดหนึ่ง
Spanish(adj) เกี่ยวกับชาวสเปน,เกี่ยวกับชาติสเปน
Spanish(n) ภาษาสเปน,ชาวสเปน
spank(n) การตีก้น,การตบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
span๑. ช่วง๒. ทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
span๑. ช่วง๒.ทอดข้าม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
span๑. ผลการแผ่ [มีความหมายเหมือนกับ hull]๒. แผ่(ทั่ว) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
span of controlช่วงการควบคุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
span the spaceแผ่ทั่วปริภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
span(o)-มีน้อย, หายาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
span(o)-มีน้อย, หายาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanaemia; anaemia; anemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanaemic; spanemic๑. -เลือดจาง๒. สารก่อเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanemia; anaemia; anemia; spanaemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spanish languageภาษาสเปน [TU Subject Heading]
Spanish literatureวรรณกรรมสเปน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.เขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ The Old Man and the Sea (1958)
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม Jaws (1975)
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม Jaws (1975)
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม Jaws (1975)
You should try some Spanish on him.คุณลองภาษาสเปนดูซิ *batteries not included (1987)
I could give you my word as a Spaniard.ข้าสัญญากับเจ้าด้วยเกียรติของชาวสเปนเลยนะ The Princess Bride (1987)
I've known too many Spaniards.ข้ารู้จักคนสเปนดีเกินไป The Princess Bride (1987)
But you've also bested my Spaniard, which means you must've studied, and in studying, you must have learned that man is mortal, so you would've put the poison as far from yourself as possible,แต่นายก็เอาชนะเจ้าสเปนของฉันได้ด้วย... นั่นก็หมายความว่า นายเคยร่ำเรียนมา... และในการเรียน นายก็ต้องรู้ว่ามนุษย์ร้ายกาจนัก... The Princess Bride (1987)
There's a Spaniard giving us some trouble.เจ้าคนสเปนก่อปัญหาให้เรานิดหน่อย The Princess Bride (1987)
You must be that little Spanish bratเจ้าต้องเป็นไอ้เด็กสเปนคนนั้นแน่ๆ ... The Princess Bride (1987)
This will find a place of honor in our Spanish collection.เจ้านี่ คงหาสถานที่แห่งเกียรติยศ ในคอลเล็กชั่นสเปน ของเราได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spanI wish I could have spoken Spanish.
spanThere were figures there from those of an age best called girls and boys to those who looked to be old enough to be about to live out their life span.
spanShe devoted all her energy to studying Spanish.
spanHe speaks Spanish as well as French.
spanSpanish is her mother tongue.
spanYou can tell by her intonation that she lived in a Spanish speaking country when she was young.
spanObviously he speaks English, but he can even speak Spanish.
spanWe want to learn some Spanish songs.
spanHow about some Spanish food?
spanI can't speak English very well, much less Spanish.
spanThe bridge has a span of 100 meters.
spanShe is proficient in both Spanish and Italian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงอายุ[N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน[N] spanner, Syn. ประแจแหวน, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: span of age   
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoendeūoen) EN: salary span   
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
อินทรี[n.] (insī) EN: Spanish makerel   FR: maquereau [m]
กางปีก[n.] (kāng pīk) EN: wingspan   FR: envergure [f]
ขัย[n.] (khai) EN: span of life ; lifetime   
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet   
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]   FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAN    S P AE1 N
SPANS    S P AE1 N Z
SPANK    S P AE1 NG K
SPANO    S P AA1 N OW0
SPANG    S P AE1 NG
SPANN    S P AE1 N
SPANOS    S P EY1 N OW0 Z
SPAN'S    S P AE1 N Z
SPANKY    S P AE1 N K IY0
SPANTON    S P AE1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
span    (v) spˈæn (s p a1 n)
spank    (v) spˈæŋk (s p a1 ng k)
spans    (v) spˈænz (s p a1 n z)
spanks    (v) spˈæŋks (s p a1 ng k s)
Spanish    (n) spˈænɪʃ (s p a1 n i sh)
spangle    (v) spˈæŋgl (s p a1 ng g l)
spaniel    (n) spˈænɪəʴl (s p a1 n i@ l)
spanked    (v) spˈæŋkt (s p a1 ng k t)
spanned    (v) spˈænd (s p a1 n d)
spanner    (n) spˈænər (s p a1 n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨度[kuà dù, <span style="font-size:smaller">ㄎㄨㄚˋ ㄉㄨˋspan>, ] span, <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#16,619span> [Add to Longdo]
西班牙语[Xī bān yá yǔ, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ ㄩˇspan>, 西 / 西] Spanish language, <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#31,775span> [Add to Longdo]
[máo, <span style="font-size:smaller">ㄇㄠˊspan>, ] Spanish fly; grain-eating grub, <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#38,110span> [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, <span style="font-size:smaller">ㄅㄢ ㄕㄡˇspan>, ] spanner; wrench; lever (on a machine), <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#42,272span> [Add to Longdo]
西文[Xī wén, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧ ㄨㄣˊspan>, 西] Spanish; western language; foreign languages (in Qing times), <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#65,230span> [Add to Longdo]
西班牙文[Xī bān yá wén, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ ㄨㄣˊspan>, 西] Spanish (language), <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#71,956span> [Add to Longdo]
[máo, <span style="font-size:smaller">ㄇㄠˊspan>, ] Spanish fly; grain-eating grub, <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#92,441span> [Add to Longdo]
扳子[bān zi, <span style="font-size:smaller">ㄅㄢ ㄗ˙span>, ] spanner; wrench, <span title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#141,582span> [Add to Longdo]
一巴掌[yī bā zhǎng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇspan>, ] spank [Add to Longdo]
[huáng, <span style="font-size:smaller">ㄏㄨㄤˊspan>, ] spaniel [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress
See also: S. S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower [Add to Longdo]
Spankorb {m}chip basket [Add to Longdo]
Spanferkel {n}sucking pig; pigling [Add to Longdo]
Spange {f}clasp [Add to Longdo]
Spannarm {m}clamping arm [Add to Longdo]
Spannbacke {f}clamping jaw; gripping jaw [Add to Longdo]
Spannband {n}band clamp; strap [Add to Longdo]
Spannbeton {m}prestressed concrete [Add to Longdo]
Spanndorn {m}mandrel [Add to Longdo]
Spanndraht {m} | Spanndrähte {pl}tension wire | tension wires [Add to Longdo]
Spanndraht {m}; Abspanndraht {m}guy wire [Add to Longdo]
Spanne {f}; Bereich {m}span [Add to Longdo]
Spanne {f}bandwidth [Add to Longdo]
Spanne {f}retension [Add to Longdo]
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
にして[, nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span) [Add to Longdo]
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War [Add to Longdo]
ウォータースパニエル[, uo-ta-supanieru] (n) water spaniel [Add to Longdo]
コッカースパニエル[, kokka-supanieru] (n) Cocker spaniel [Add to Longdo]
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
誤差幅[ごさはば, gosahaba] error span [Add to Longdo]
広がり[ひろがり, hirogari] span [Add to Longdo]
範囲[はんい, han'i] range, span [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緊張[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]
緊迫[きんぱく, kinpaku] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Span \Span\, v. t. [imp. & p. p. {Spanned}; p. pr. & vb. n.
   {Spanning}.] [AS. pannan; akin to D. & G. spannen, OHG.
   spannan, Sw. sp[aum]nna, Dan. spaende, Icel. spenna, and
   perh. to Gr. ? to draw, to drag, L. spatium space. [root]170.
   Cf. {Spin}, v. t., {Space}, {Spasm}.]
   1. To measure by the span of the hand with the fingers
    extended, or with the fingers encompassing the object; as,
    to span a space or distance; to span a cylinder.
    [1913 Webster]
 
       My right hand hath spanned the heavens. --Isa.
                          xiviii. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach from one side of to the order; to stretch over as
    an arch.
    [1913 Webster]
 
       The rivers were spanned by arches of solid masonry.
                          --prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. To fetter, as a horse; to hobble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Span \Span\, archaic
   imp. & p. p. of {Spin}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Span \Span\, n. [AS. spann; akin to D. span, OHG. spanna, G.
   spanne, Icel. sp["o]nn. [root]170. See {Span}, v. t. ]
   1. The space from the thumb to the end of the little finger
    when extended; nine inches; eighth of a fathom.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a small space or a brief portion of time.
    [1913 Webster]
 
       Yet not to earth's contracted span
       Thy goodness let me bound.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Life's but a span; I'll every inch enjoy.
                          --Farquhar.
    [1913 Webster]
 
   3. The spread or extent of an arch between its abutments, or
    of a beam, girder, truss, roof, bridge, or the like,
    between its supports.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A rope having its ends made fast so that a
    purchase can be hooked to the bight; also, a rope made
    fast in the center so that both ends can be used.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. D. span, Sw. spann, Dan. spaend, G. gespann. See
    {Span}, v. t. ] A pair of horses or other animals driven
    together; usually, such a pair of horses when similar in
    color, form, and action.
    [1913 Webster]
 
   {Span blocks} (Naut.), blocks at the topmast and
    topgallant-mast heads, for the studding-sail halyards.
 
   {Span counter}, an old English child's game, in which one
    throws a counter on the ground, and another tries to hit
    it with his counter, or to get his counter so near it that
    he can span the space between them, and touch both the
    counters. --Halliwell. "Henry V., in whose time boys went
    to span counter for French crowns." --Shak.
 
   {Span iron} (Naut.), a special kind of harpoon, usually
    secured just below the gunwale of a whaleboat.
 
   {Span roof}, a common roof, having two slopes and one ridge,
    with eaves on both sides. --Gwilt.
 
   {Span shackle} (Naut.), a large bolt driven through the
    forecastle deck, with a triangular shackle in the head to
    receive the heel of the old-fashioned fish davit. --Ham.
    Nav. Encyc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Span \Span\, v. i.
   To be matched, as horses. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp.
   {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to
   D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth.
   spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v.
   t., {Spider}.]
   1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or
    machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin
    goat's hair; to produce by drawing out and twisting a
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
       All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence
       did but fill Ithaca full of moths.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by
    degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to
    spin out large volumes on a subject.
    [1913 Webster]
 
       Do you mean that story is tediously spun out?
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day
    in idleness.
    [1913 Webster]
 
       By one delay after another they spin out their whole
       lives.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to
    spin a top.
    [1913 Webster]
 
   5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads
    produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid,
    which hardens on coming into contact with the air; -- said
    of the spider, the silkworm, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow
    form, by bending or buckling it by pressing against it
    with a smooth hand tool or roller while the metal
    revolves, as in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or
    fabulous tale.
 
   {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient
    carriage on an expedition.
 
   {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 span
   n 1: the complete duration of something; "the job was finished
      in the span of an hour"
   2: the distance or interval between two points
   3: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair}, {twosome},
     {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet}, {distich},
     {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   4: a unit of length based on the width of the expanded human
     hand (usually taken as 9 inches)
   5: a structure that allows people or vehicles to cross an
     obstacle such as a river or canal or railway etc. [syn:
     {bridge}, {span}]
   6: the act of sitting or standing astride [syn: {straddle},
     {span}]
   v 1: to cover or extend over an area or time period; "Rivers
      traverse the valley floor", "The parking lot spans 3
      acres"; "The novel spans three centuries" [syn: {cross},
      {traverse}, {span}, {sweep}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 span /spɑn/
  1. harness
  2. pair

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top