ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unter anderem

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unter anderem-, *unter anderem*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unter anderem มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unter anderem*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Among them... not having to kill girl babies in time of famine.Unter anderem, dass man in Hungerjahren keine weiblichen Babys umbringen muss. The Barbarian and the Geisha (1958)
- Partly.- Unter anderemHorror of Dracula (1958)
Including how difficult it is to be a father.Unter anderem auch, wie schwer es ist, Vater zu sein. Houseboat (1958)
Was part of your reason for going without his knowledge because you were vexed?Gingen Sie unter anderem ohne sein Wissen, weil Sie sich langweilten? Anatomy of a Murder (1959)
Among other things.Ja, unter anderemRio Bravo (1959)
This medal means, among other things that for a few minutes Hetherington at Guerrero and the rest of you at the ranch at Ojos Azules did more than duty required.Diese Medaille bedeutet unter anderem... dass Hetherington, Guerrero und die anderen für einige Minuten... bei der Ranch in Ojos Azules mehr als ihre Pflicht taten. They Came to Cordura (1959)
That was one of the things.Unter anderemA Breath of Scandal (1960)
Amongst other things, that my novel is no good, my lady.- Unter anderem, dass mein Roman nichts wert ist, Mylady. The Grass Is Greener (1960)
Well, you get a fair share of it.Nun, über dich unter anderemHome from the Hill (1960)
It's possible, this girl could've registered under another name.Es ist möglich, dass sich das Mädchen unter anderem Namen eintrug. Psycho (1960)
Over 100 estates have been burned... among them, gentlemen, my own... burned to the ground and three million sesterces lost.Mehr als 100 Anwesen wurden niedergebrannt... unter anderem, meine Herren, wurde auch meins... dem Erdboden gleichgemacht. Drei Millionen Sesterzen Schaden. Spartacus (1960)
- Am.. Among other things.- Unter anderemThe Story of Ruth (1960)
I'd like a schooner of beer, among other things.Ich möchte ein Bier. Unter anderemThe Sundowners (1960)
And, sir... do you consider a man who makes a weapon... responsible for the action of the man who buys it?Sagen Sie mir eins: Sind Sie der Meinung, dass ein Mann, der unter anderem auch Waffen herstellt, für die Handlungen eines Mannes verant- wortlich ist, der diese Waffen gebraucht? Master of the World (1961)
By learning to breathe and walk on the seafloor Nemo showed us the remains of an ancient city and a forgotten civilization.Nemo kannte den Meeresboden nahe der Insel genau. Unter anderem zeigte er uns die Überreste einer versunkenen Stadt. Mysterious Island (1961)
Just one of the things.Unter anderemTwo Rode Together (1961)
Mr. President, there is some opinion harbored here... that my opposition to Mr. Leffingwell has been a matter of vindictiveness.Mr. President, hier wird unter anderem die Meinung vertreten, dass mein Widerstand gegenMr. Leffingwell einem Rachegefühl entspringt. Advise & Consent (1962)
While waiting, he tried fantastic concoctions on his birds, like a sulphur solution made from the heads of matches.Unterdessen probierte er alles Mögliche an den Vögeln aus, unter anderem eine Schwefel-Lösung, die er aus Streichholzköpfen gewann. Birdman of Alcatraz (1962)
Golf, amongst other things.Golf,... unter anderemDr. No (1962)
Among them that I adored you.Unter anderem, dass ich Sie anbete. The Notorious Landlady (1962)
Among other things, yeah.Unter anderem, ja. Two for the Seesaw (1962)
- In a roundabout way.- Unter anderemIn Harm's Way (1965)
Well, among other things, I walked down four flights of stairs which weren't there. Good!Zum Beispiel bin ich unter anderem vier Stockwerke hinuntergestiegen, die gar nicht vorhanden gewesen sind. Mirage (1965)
I'm a psychoanalyst.Ich bin unter anderem Psychoanalytiker. What's New Pussycat (1965)
Among other things.Unter anderemThe Man-Eater of Wameru (1966)
Including a female rhino without her horn.Unter anderem auch ein Rhinozerosweibchen ohne Horn. Predator of Wameru (1966)
Among Jeannie's many accomplishments is the fact that she's able to change time.Unter anderem hat Jeannie die Fähigkeit... die Zeit rückgängig zu machen. Richest Astronaut in the World (1966)
But she was money baggage among other things.Aber sie war das Reisegeld im Gepäck. Unter anderemWho's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
Among others.Unter anderemCasanova Klink (1967)
Amongst other things...Unter Anderem... Checkmate (1967)
Him, for one.Er unter anderemThe Trouble with Tribbles (1967)
Among other gifts, Sybo has the ability to receive impressions from inanimate objects.Sybo bekommt unter anderem Eindrücke von leblosen Objekten. Wolf in the Fold (1967)
And many other things.Unter anderemMan in a Box (1968)
For example, you speak of the basic contradiction between the proletariat and capitalism.Zum Beispiel sprichst du unter anderem über den Hauptwiderspruch zwischen dem Proletariat und dem Kapitalismus. Memories of Underdevelopment (1968)
That, among others.Unter anderemThe Town (1968)
Other cultures, among them certain Vulcan offshoots, use musical notes as words.Sozusagen. Andere Kulturen, unter anderem gewisse Vulkanierzweige, verwenden Musiknoten als Worte. The Paradise Syndrome (1968)
And that's why, among other things, I'd like to apologize for all of that...Und deshalb will ich mich, unter anderem, für all das Geschrei Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
Among other things.Unter anderemDie Engel von St. Pauli (1969)
Among other things, yes.Ja, unter anderemThis Man Must Die (1969)
That's all you wanted from me.- Wolltest du nur das von mir? - Unter anderemOne on Top of the Other (1969)
Well, one rumor has it that you're being transferred to the Russian front. Last night, you tried to knock yourself off.Unter anderem, dass Sie an die Ostfront sollen, und dass Sie sich gestern Abend umbringen wollten. The Experts (1970)
The electric chair.In den USA unter anderem auf dem elektrischen Stuhl. The Choice (1970)
Mr. Dugan promotes the wrestling matches at the Armory.Mr. Dugan betreut unter anderem die Wettkämpfe im Sportzentrum. Hercules in New York (1970)
It carried a group of repatriates, mostly women... from Ravensbruck.Er brachte unter anderem eine Gruppe Frauen aus Ravensbrück. Landscape After Battle (1970)
She was to leave thecountry and begin a new career under a new name.Unter anderem Namen sollte sie ein neues Leben beginnen. Angels of Terror (1971)
- My horse, amongst other things.- Mein Pferd, unter anderemBuck and the Preacher (1972)
That and other reasons.Unter anderemSun and Cloud Shadow (1973)
Among other things, coronary thrombosis.Unter anderem koronarer Thrombose. Invasion of the Bee Girls (1973)
Well, that's one of the things, yes.- Ja, unter anderemHamlet (1974)
Among other things.Unter anderemBlockade (1974)

German-Thai: Longdo Dictionary
unter anderemเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves [Add to Longdo]
u.a. : unter anderemamong others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  unter anderem /untrandərəm/
   among other things

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top