ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再-, *再*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[再, zài, ㄗㄞˋ] again, twice, re-
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冉 (rǎn ㄖㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] Two fish 冉 caught on a line 一,  Rank: 242

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
[zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ, ] one more time; again; one more; once again, #893 [Add to Longdo]
[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] no more; no longer, #1,162 [Add to Longdo]
[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] let's talk about it later; what's more; besides, #3,511 [Add to Longdo]
[zài dù, ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ, ] once more; once again; one more time, #3,550 [Add to Longdo]
[zài jiàn, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] good bye, #4,647 [Add to Longdo]
[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] come again, #5,225 [Add to Longdo]
[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly, #5,978 [Add to Longdo]
[zài shēng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] to be reborn; to regenerate, #7,185 [Add to Longdo]
[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to recreate; to reconstruct (a historical relic), #9,069 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出発[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
来年[さらいねん, sarainen] (n) ปีถัดจากปีหน้า
確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいこう, saikou] การพิจารณาใหม
[さいこん, saikon] การสร้างใหม่
入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
発生[さいはっせい, saihassei] (n ) การเกิดซ้ำ
発生[saihatsu nama] reoccurance

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さい, sai] (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [Add to Longdo]
々;[さいさい, saisai] (adv,n) often; frequently [Add to Longdo]
び(P);二度[ふたたび, futatabi] (adv) again; once more; a second time; (P) [Add to Longdo]
び取る[ふたたびとる, futatabitoru] (v5r) to reassume [Add to Longdo]
び述べる[ふたたびのべる, futatabinoberu] (v1) to restate [Add to Longdo]
び導入[ふたたびどうにゅう, futatabidounyuu] (n,vs) reintroduction [Add to Longdo]
び読む[ふたたびよむ, futatabiyomu] (v5m) to reread; to read again [Add to Longdo]
コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] (n,vs) {comp} recompile [Add to Longdo]
スタート[さいスタート, sai suta-to] (n,vs) restarting; (P) [Add to Longdo]
セットアップ[さいセットアップ, sai settoappu] (n) {comp} restoring a computer to factory settings (esp. through reinstallation of the operating system, or use of a recovery CD) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He saw his home-town again only after ten years.10年後にようやく彼は、び故郷の町を見た。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールはび許可されたのです。
In 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.1955年にガンが発し、彼女は1956年に42歳で亡くなった。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々はび驚いた。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を確認して下さい。
Ah, when will they meet again?ああ、彼らはいつ会するだろうか。
I'm afraid your request for a pay raise was turned down again.あなたがたの賃上げの要求はび拒絶されました。
I can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?あなたからの最新のメールが見つかりません。送していただけるでしょうか。
I'm glad to see you again.あなたにび会えて嬉しい。
I am pleased to see you again.あなたに会できてうれしい。
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について検討する必要があることを指摘しなければならない。
Yesterday I saw a girl whom I had met in the library a month before.きのう私は、図書館で1ヶ月前に会った少女とび出会った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adieu.[CN]  The Red Shoes (1948)
Bye.[CN]  To Be or Not to Be (1942)
- Goodbye.[CN] - The Man Who Knew Too Much (1956)
He is here again.[JA] 彼はびここに現れた Bambi (1942)
Bye.[CN]  Peyton Place (1957)
Good-bye now.[CN]  Le Plaisir (1952)
Good-bye.[CN]  Design for Living (1933)
Goodbye.[CN] 会了 A Man Escaped (1956)
It's started again.[JA] び始まった Forbidden Planet (1956)
Later he can reproduce identical molecules in- - In any shape or quantity.[JA] 分析後は同一の分子を合成、生できる 任意の形状や量でね Forbidden Planet (1956)
. ..to any point on the planet. In any shape or color they might imagine.[JA] 彼等の望む物全てを 実体として構築出来る Forbidden Planet (1956)
It's coming on again.[JA] 敵がび来ています Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] recompile (vs) [Add to Longdo]
スタート[さいスタート, sai suta-to] restart [Add to Longdo]
ルーチング[さいルーチング, sai ru-chingu] rerouting [Add to Longdo]
ロード[さいロード, sai ro-do] reload (vs) [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] restart [Add to Longdo]
開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase [Add to Longdo]
割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment [Add to Longdo]
[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふたたび, futatabi] noch_einmal, wieder, zweimal [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
来週[さらいしゅう, saraishuu] uebernaechste_Woche [Add to Longdo]
編成[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top