ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get in

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get in-, *get in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get in(phrv) เข้ามา, See also: เข้าไปข้างใน, Syn. get on, go in, put in
get in(phrv) เก็บเข้า, See also: นำเข้ามา, Syn. bring in
get in(phrv) มา, See also: มาถึง, Syn. be in, come in
get in(phrv) เก็บ, See also: เรียกเก็บ, เก็บเกี่ยว, Syn. be in, bring in
get in(phrv) ซื้อมาสำรองไว้, Syn. have in, keep in
get in(phrv) ปลูก, See also: เพาะปลูก
get in(phrv) เรียก, See also: ขอความช่วยเหลือ, Syn. bring in call in
get in(phrv) ส่ง
get in(phrv) มีส่วนร่วม, Syn. get in on
get in(phrv) สอบได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get in!ขึ้นมา! Logorama (2009)
Get in.ขึ้นมาสิ Sense Memory (2011)
Never fails. Get in the bath and there's a rub at the lamp.ไม่มีผิดพลาด ถึงแม้จะกำลังอาบน้ำ เมื่อมีคนมาถูตะเกียง Aladdin (1992)
We used to get in his car and ride around listening to 911 calls on his scanner then speed over.เราเคยเข้าไปอยู่ในรถเขา และขับไปทั่ว... ...ฟัง 911 จาก วิทยุของเขา ...และเขาก็เร่งความเร็วขึ้น Basic Instinct (1992)
I've got something to show you. Get in the car.ผมมีบางอย่างจะให้คุณดู เข้ามาในรถสิ Basic Instinct (1992)
Get in!เข้ามา! Basic Instinct (1992)
Why don't you take your clothes off and get in, huh?ทำไมคุณไม่ถอดเสื้อผ้าออก แล้วเข้าไปข้างในล่ะ? Basic Instinct (1992)
I wanted to see how difficult it was to get in.จะดูซิว่าเข้ามายาก-ง่ายแค่ไหน The Bodyguard (1992)
- You know who couldn't get in yesterday? - Who?รู้ไหมว่าใครเข้ามาไม่ได้ The Bodyguard (1992)
He speaks to 20 million people and he can't get in!ตลกรึ เขามีแฟนตั้ง 20 ล้าน แต่เข้ามาที่นี่ไม่ได้ The Bodyguard (1992)
Gets in the way, right? Don't like your emotions getting to you?คุณไม่อยากให้อารมณ์ครอบงำงั้นซิ? The Bodyguard (1992)
Get in the house. I'm tired of this shit.เข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้! The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get inAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
get inAll you have to do is study hard to get into a good college.
get inAt last she could get in touch with her old friend.
get inBad habits are easy to get into.
get inBe sure to get in touch with me, if there is anything I can do for you.
get inBeware that you don't get into trouble.
get inChildren want their way and are bound to get into arguments.
get inCould you get in touch with him?
get inDon't get in people's way.
get inDon't get involved with bad men.
get inDon't get involved with those people.
get inDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงเป็นไก่ตาแตก(v) get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai Definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
เป็นเรื่อง(v) get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai Definition: เป็นเหตุลุกลาม
มีส่วนพัวพัน(v) get into, Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง, มีส่วนข้องเกี่ยว, Ant. ไม่เกี่ยวข้อง, Example: สารวัตรมีส่วนพัวพันกับคดีอุ้มฆ่าผู้ว่าฯ เมืองยโสธร, Thai Definition: มีส่วนเกี่ยวโยงพาดพิงไปถึงเรื่องนั้น
มีเรื่อง(v) get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai Definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ติดหนี้ติดสิน(v) get into debt, See also: be in debt, Syn. เป็นหนี้สิน, Example: นักลงทุนรายย่อยอย่างเขา ยังติดหนี้ติดสินธนาคารเป็นสิบล้าน, Thai Definition: ติดค้างเงินผู้หนึ่งอยู่และจะต้องใช้เงินให้ผู้นั้นตามกฎหมาย
ขึ้นรถ(v) get in a car, See also: get on a bus/train, board a tram, Ant. ลงรถ, Example: ผู้ร้ายยิงต่อสู้และสามารถขึ้นรถหลบหนีตำรวจไปได้, Thai Definition: โดยสารรถ
ขึ้น(v) get on, See also: get in a car, board a train, Ant. ลง, Example: เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง, Thai Definition: เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ
เข้า(v) enter, See also: get into, go into, Syn. เข้าไป, Example: เด็กๆ รีบเข้าไปในบ้านก่อน อย่าให้โดนฝน เดี๋ยวไม่สบาย, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน
เข้ามา(v) enter, See also: get in, Syn. เข้า, Ant. ออกไป, ออก, Example: พยาบาลเข้ามาในห้องคนไข้ตอนเช้า เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย, Thai Definition: ผ่านเข้ามาภายใน, เคลื่อนที่เข้ามา
เข้าไป(v) enter, See also: get into, Syn. เข้า, Ant. ออกมา, Example: ผู้มาร่วมพิธีเข้าไปในโบสถ์หมดแล้ว, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือผ่านเข้าไปสู่ภายใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (v) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way  FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
เข้ามา[khao mā] (v) EN: enter ; get in ; come in  FR: entrer
เข้าไป[khao pai] (v, exp) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through  FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าไปพันพัวใน[khao pai phanphūa] (v, exp) EN: get involved ; gert caught up
ขึ้น[kheun] (v) EN: get on ; get in ; board  FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ขึ้นรถ[kheun rot] (v, exp) EN: get in a car; get on (a bus/train) ; board (a bus/train)  FR: monter dans un véhicule ; monter en voiture ; monter à bord
ขวาง[khwāng] (v) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop  FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
กินดอก[kindøk] (v) EN: practice usury = practise usury (Am.) ; get interest ; collect interest on money lent ; live on interest  FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[kindøkbīa] (v) EN: practice usury ; get interest ; collect interest on money lent  FR: prélever des intérêts

WordNet (3.0)
arrive(v) succeed in a big way; get to the top, Syn. make it, go far, get in
enter(v) to come or go into, Syn. get into, get in, go in, come in, go into, move into, Ant. exit

Japanese-English: EDICT Dictionary
連絡(P);聯絡[れんらく, renraku] (vs, adj-no) (1) (See ご連絡) to contact; to get in touch; (n) (2) contacting; getting in touch; communication; call; message; (3) connection; coordination; junction; (adj-no) (4) intercalary; intercalaris; internuncial; (P) #1,171 [Add to Longdo]
入る[いる, iru] (v5r, vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) #1,866 [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r, vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) #8,948 [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k, vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp, v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.) [Add to Longdo]
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp, v5m) to participate in (as a member); to get involved in [Add to Longdo]
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp, v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top