ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国-, *国*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
際識字[こくさいしきじ] International Literacy

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[国, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Treasure 玉 within a country's borders 囗,  Rank: 20

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] country; nation; state; national; surname Guo, #467 [Add to Longdo]
[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] country; nation; state, #126 [Add to Longdo]
[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide, #299 [Add to Longdo]
[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China, #311 [Add to Longdo]
[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
[Hán guó, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] South Korea, #1,090 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
[こくみん, kokumin] (n) ประชาชน,ประชากร
[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
語辞典[こくごじてん, kokugojiten] (n) พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น)
[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 際連合
[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)
際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงกลาโหม
防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ , See also: R. กระทรวง
際法[こくさいほう, kokusaihou] กฎหมายระหว่างประเทศ
[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
[こっこ, kokko] (n) คลังของชาติ
[kokuhou] สมบัติของชาติ
[くに, kuni, kuni , kuni] (n ) ประเทศ
税局[こくぜいきょく, kokuzeikyoku] กรมสรรพากร
家経済・社会開発計画[こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく, kokkakeizai . shakaikaihatsukeikaku] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
際経済[こくさいけいざい, kokusaikeizai] (n ) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ
[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)
[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature
[こくがい, kokugai] Thai: นอกประเทศ English: outside the country
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคานะ ฮิรางานะและคาตาคานะ English: kana
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan
[くにぐに, kuniguni] Thai: บรรดาประเทศต่าง ๆ English: countries

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [Add to Longdo]
々(P);[くにぐに, kuniguni] (n) countries; (P) [Add to Longdo]
づくり;造り[くにづくり, kunidukuri] (n) nation building [Add to Longdo]
の栄え[くにのさかえ, kuninosakae] (n) prosperity of a country [Add to Longdo]
の本[くにのもと, kuninomoto] (n) national principles; foundation of the country [Add to Longdo]
の誉れ[くにのほまれ, kuninohomare] (n) national glory [Add to Longdo]
を治める[くにをおさめる, kuniwoosameru] (exp,v1) to manage a state; to govern a country [Add to Longdo]
を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy) [Add to Longdo]
コード[くにコード, kuni ko-do] (n) {comp} country code [Add to Longdo]
[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?「居住外人」とは、どういう意味ですか。
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は米の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
After an absence of ten months he returned home.10ヶ月ぶりで彼は帰した。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業に何が起こるだろうか。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外料理に対して門戸を閉ざした。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆は、4600万以上の移民を受け入れた。
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆の大統領に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆大統領によって署名されていた。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中との間に平和条約が結ばれた。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはそのは最も急速な経済成長をとげた。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女は五つの異なるで暮らしてきた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Germans?[CN] 德人吗? A Little Bit Zombie (2012)
King![CN] 王! El Cid (1961)
The fastest growing city in the nation.[JA] わがでもっとも 発展著しい町 He Walked by Night (1948)
Guobin[CN]  Miss Granny (2015)
United States Navy.[JA] 合衆海軍とある He Walked by Night (1948)
Well, sir, you never saw such a place.[JA] まるで おとぎのでした Pinocchio (1940)
... who made working there a little like working in heaven.[JA] 彼女のせいで 仕事が天に思えた Detour (1945)
No need.[JA] 境警備隊だ... Kabul Express (2006)
Sha-shao![CN] 我们要中 55 Days at Peking (1963)
China[JA] 中! ? 2012 (2009)
Los Angeles is the largest police beat in the country... and one of the toughest.[JA] ロス警察の担当区域は 内最大であり... かつ 困難を極める地域だ He Walked by Night (1948)
I admit that I don't know anything of painting.[JA] 母では 評価されないのよ Scarlet Street (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード[くにコード, kuni ko-do] country code [Add to Longdo]
際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
際逐次刊行物データシステム[こくさいちくじかんこうぶつデータシステム, kokusaichikujikankoubutsu de-tashisutemu] ISDS [Add to Longdo]
際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くに, kuni] -Land [Add to Longdo]
[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
[こっかい, kokkai] Parlament [Add to Longdo]
会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]
分寺[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
[こくせい, kokusei] Zustand_eines_Landes, Macht_eines_Landes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top