Search result for

(82 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国-, *国*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
際識字[こくさいしきじ] International Literacy

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
[こくみん, kokumin] (n) ประชาชน,ประชากร
[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
語辞典[こくごじてん, kokugojiten] (n) พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น)
[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 際連合
[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)
際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงกลาโหม
防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ , See also: R. กระทรวง
際法[こくさいほう, kokusaihou] กฎหมายระหว่างประเทศ
[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
[こっこ, kokko] (n) คลังของชาติ
[kokuhou] สมบัติของชาติ
[くに, kuni, kuni , kuni] (n ) ประเทศ
税局[こくぜいきょく, kokuzeikyoku] กรมสรรพากร
家経済・社会開発計画[こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく, kokkakeizai . shakaikaihatsukeikaku] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
際経済[こくさいけいざい, kokusaikeizai] (n ) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ
[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)
[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature
[こくがい, kokugai] Thai: นอกประเทศ English: outside the country
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคานะ ฮิรางานะและคาตาคานะ English: kana
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan
[くにぐに, kuniguni] Thai: บรรดาประเทศต่าง ๆ English: countries

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[国, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Treasure 玉 within a country's borders 囗

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [Add to Longdo]
々(P);[くにぐに, kuniguni] (n) countries; (P) [Add to Longdo]
づくり;造り[くにづくり, kunidukuri] (n) nation building [Add to Longdo]
の栄え[くにのさかえ, kuninosakae] (n) prosperity of a country [Add to Longdo]
の本[くにのもと, kuninomoto] (n) national principles; foundation of the country [Add to Longdo]
の誉れ[くにのほまれ, kuninohomare] (n) national glory [Add to Longdo]
を治める[くにをおさめる, kuniwoosameru] (exp,v1) to manage a state; to govern a country [Add to Longdo]
を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy) [Add to Longdo]
コード[くにコード, kuni ko-do] (n) {comp} country code [Add to Longdo]
[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
彼は故を去ってスペインへ向かいました。He left home for Spain.
彼は故を追放された。He was exiled from his own country.
彼は後に外に残った。He remained abroad later on.
彼は広がりを見せる汚職スキャンダルで摘発された最初の会議員です。He is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
彼は香港経由で帰した。He returned home by way of Hong Kong.
彼は合衆で育ったが、母語は日本語です。He was raised in the States but his mother tongue is Japanese.
彼はのために一生を捧げた。He gave his life for his country.
彼はのために働いている。He works for the good of the country.
彼はのために命をささげた。He gave up his life for his country.
彼はの将来について、とても心配している。He is much concerned about the future of the country.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] country; nation; state; national; surname Guo [Add to Longdo]
中之[guó zhōng zhī guó, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄓ ㄍㄨㄛˊ, / ] state within a state [Add to Longdo]
事访问[guó shì fǎng wèn, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] state visit [Add to Longdo]
[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, / ] government debt [Add to Longdo]
[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil [Add to Longdo]
内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad [Add to Longdo]
内战争[guó nèi zhàn zhēng, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] civil war; internal struggle [Add to Longdo]
内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP) [Add to Longdo]
内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
[guó gòng, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ, / ] the Guomintang and the Chinese communist party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード[くにコード, kuni ko-do] country code [Add to Longdo]
際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
際逐次刊行物データシステム[こくさいちくじかんこうぶつデータシステム, kokusaichikujikankoubutsu de-tashisutemu] ISDS [Add to Longdo]
際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くに, kuni] -Land [Add to Longdo]
[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
[こっかい, kokkai] Parlament [Add to Longdo]
会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]
分寺[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
[こくせい, kokusei] Zustand_eines_Landes, Macht_eines_Landes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top