ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complete

K AH0 M P L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complete-, *complete*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complete(adj) ทั้งหมด, Syn. entire, whole
complete(vt) ทำทั้งหมด
complete(adj) ที่เสร็จสิ้น, Syn. finished, ended
complete(vt) เสร็จ, See also: จบ, เสร็จสิ้น, Syn. accomplish, perfect
completely(adv) อย่างทั้งหมด, Syn. entirely, totally, wholly
completely(adv) อย่างเสร็จสมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complete(คัมพลีท') { completed, completing, completes } adj. สมบูรณ์, เสร็จ, สำเร็จ, ครบ, สมบูรณ์, พร้อม, เต็มที่, สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ครบ, ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder, balance -Conf. completer
incomplete(อินคัมพลีท') adj. ไม่สมบูรณ์, เพียงบางส่วน., See also: incompletely adv. incompletion, incompleteness n., Syn. undone, unfinished, undone

English-Thai: Nontri Dictionary
complete(adj) ทั้งสิ้น, บริบูรณ์, สมบูรณ์, ครบ, พร้อม
complete(vt) ทำให้สมบูรณ์, ทำเสร็จ, บรรลุความสำเร็จ
completely(adv) อย่างสมบูรณ์, อย่างพร้อมมูล, อย่างครบถ้วน
completeness(n) ความสมบูรณ์, การทำสำเร็จ, ความพร้อมมูล
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completeสมบูรณ์, ครบถ้วน, สิ้นสุด, เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
completeบริบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complete carryเลขทดบริบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complete color blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete colour; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complete colour blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complete coverageการครอบคลุมครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complete crown; full crownครอบฟันเต็มซี่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete denture impressionรอยพิมพ์ทำฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete denture; full dentureฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete flowerดอกสมบูรณ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completeสมบูรณ์, ชนิดสมบูรณ์, เต็มที่ [การแพทย์]
Complete Fertilityภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ หรือภาวะเจริญพันธุ์ชั่วชีวิต (lifetime function), Example: เป็นภาวะเจริญพันธุ์สะสมของรุ่นปีเมื่อทุกคน สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Complete Life Tableตารางชีพสมบูรณ์, Example: ตารางชีพที่มีข้อมูลฟังก์ชั่นตารางชีพ (life table function) ให้ทุกอายุ เป็นรายปี ส่วนตารางชีพย่อ (abridged life table) นั้น เป็นตารางชีพที่ให้ค่า หรือฟังก์ชันเฉพาะอายุที่เรากำหนดเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
complete mediumสารอาหารบริบูรณ์, สารอาหารที่ใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ ประกอบด้วยสารที่จุลินทรีย์ต้องการอย่างครบถ้วน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complete Mixed ASระบบเอเอสแบบผสมสมบูรณ์, Example: ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศเป็นชนิดซีเอสทีอาร์ (CSTR) [สิ่งแวดล้อม]
Completed contract methodวิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา [การบัญชี]
Completed Parityจำนวนบุตรสมบูรณ์, Example: ได้แก่ จำนวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีที่พ้นวัยเจริญพันธุ์แล้ว มีความหมายเดียวกันกับภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Completed Testการทำขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร, Example: กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Completely Stirred Tank Reactor, CSTRถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์, Example: ถังปฏิกรณ์หรือถังปฏิกิริยาที่มีการกวนรุนแรง ทำให้มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ความเข้มข้น ณ จุดใด ๆ ในถังมีค่าเท่ากันเสมอ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
completely(adv) ในทางที่เป็นไปได้, อย่างสมบรูณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Return to the base. I will complete the task.ฉันจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ออก Help! (1965)
- It was a complete cock-up.มันเป็นผิดพลาดสมบูรณ์ในใจ ของฉัน 144, 177 ทหารถือปืนคาบศิลา เตาอั้งโล่เอส How I Won the War (1967)
Let's go. I must complete my bust, two novels, finish my blueprints, begin my beguine.ฉันจะต้องกรอกหน้าอกของฉันสอง เล่ม Yellow Submarine (1968)
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have complete faith in you.ฉันมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในตัว คุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
the only project I have to complete is to get my partner out. Fitz-Hume! Fitz-Hume!ภารกิจของผม คือช่วยคู่หูออกมา Fitz-Hume! ขึ้นมา! Spies Like Us (1985)
for once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ Spies Like Us (1985)
A complete and total barf-o-rama.อาเจียนอราม่า จบบริบูรณ์ Stand by Me (1986)
And we will. It is just a matter of time before we achieve a complete victory.และเราจะทำ ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไร เราต้องประสบชัยชนะ Rambo III (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
completeA complete intransitive verb takes neither complement or object.
completeAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
completeAfter running up the hill, I was completely out of breath.
completeA good brandy completes a fine meal.
completeAll is completed with this.
completeA long hair was completely wet.
completeAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
completeAre you completely through with your homework?
completeAsked to do her a favor, he completely ignored it.
completeAs yet, I have not completed the sweater.
completeAs yet, I have not completed the work.
completeAt last I completed my work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมสนิท(v) completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai Definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
สมบูรณ์แบบ(adj) complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai Definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
เติมเต็ม(v) fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai Definition: เพิ่มให้เต็ม
ตายหยังเขียด(v) be completely dead, See also: completely die, Syn. ตาย, Example: เขาต้องตายหยังเขียดแน่ๆ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ, Thai Definition: ตายอย่างหมดท่าเหมือนตายอย่างเขียดนอนหงายท้องตาย
เนื้อๆ(adv) completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์(adv) perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
สิ้นเชิง(adv) absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
แล้วเสร็จ(v) finish, See also: complete, Syn. เสร็จ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เขื่อนภูมิพลเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507, Thai Definition: สิ้นสุดงาน
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างถ่องแท้(adv) clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
บอบ[bøp] (v) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp  FR: être crevé ; être épuisé
บริบูรณ์[børibūn] (adj) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full  FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บูรณะใหม่[būrana mai] (v, exp) EN: be completely renovated  FR: être complétement restauré
ฉบับพิสดาร[chabap phitsadān] (n, exp) EN: unabridged édition ; enlarged edition  FR: édition complète [ f ]
ฉบับสมบูรณ์[chabap sombūn] (n, exp) FR: édition complète [ f ]
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
จะ[ja] (x) EN: will ; shall [ future mark (action to be completed) ]  FR: [ auxiliaire du futur ]
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPLETE K AH0 M P L IY1 T
COMPLETED K AH0 M P L IY1 T AH0 D
COMPLETED K AH0 M P L IY1 T IH0 D
COMPLETES K AH0 M P L IY1 T S
COMPLETELY K AH0 M P L IY1 T L IY0
COMPLETENESS K AH0 M P L IY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complete (v) kˈəmplˈiːt (k @1 m p l ii1 t)
completed (v) kˈəmplˈiːtɪd (k @1 m p l ii1 t i d)
completes (v) kˈəmplˈiːts (k @1 m p l ii1 t s)
completely (a) kˈəmplˈiːtliː (k @1 m p l ii1 t l ii)
completeness (n) kˈəmplˈiːtnəs (k @1 m p l ii1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou #332 [Add to Longdo]
完成[wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ,  ] complete; accomplish; perfect tense (grammar) #368 [Add to Longdo]
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ,  ] complete; whole; totally; entirely #495 [Add to Longdo]
总体[zǒng tǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ,   /  ] completely; totally; total; entire; overall #2,140 [Add to Longdo]
完整[wán zhěng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ,  ] complete; intact #2,481 [Add to Longdo]
齐全[qí quán, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] complete #7,129 [Add to Longdo]
全然[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ,  ] completely #15,591 [Add to Longdo]
全员[quán yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄩㄢˊ,   /  ] complete personnel; fully manned #16,647 [Add to Longdo]
答卷[dá juàn, ㄉㄚˊ ㄐㄩㄢˋ,  ] completed examination paper; answer sheet #20,662 [Add to Longdo]
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ,  ] completely; sharply (differing) #26,492 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtausgabe { f }complete edition [Add to Longdo]
Totalpivotisierung { f } [ math. ]complete pivoting; total pivoting [Add to Longdo]
Vollidiot { m }complete idiot [Add to Longdo]
sämtliche Werkecomplete works [Add to Longdo]
komplett { adj } | kompletter | am komplettestencomplete | more complete | most complete [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) #248 [Add to Longdo]
編(P);篇[へん, hen] (n, n-suf) (1) compilation (of a text); editing; (n, n-suf, ctr) (2) volume (of a text); (3) completed literary work; (P) #368 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na, n, adj-no) perfection; completeness; (P) #762 [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] (n, vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) #1,064 [Add to Longdo]
赤;紅;朱[あか, aka] (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 赤信号) red light; (5) (abbr) (See 赤字・1, 赤字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no, n-pref) (6) (See 赤の他人) complete; total; perfect; obvious #1,272 [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
全集[ぜんしゅう, zenshuu] (n, n-suf) complete works; (P) #1,789 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]
完備した表[かんびしたひょう, kanbishitahyou] complete table [Add to Longdo]
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check [Add to Longdo]
生成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complete \Com*plete"\ (k[o^]m*pl[=e]t"), a. [L. completus, p. p.
   of complere to fill up; com- + plere to fill. See {Full}, a.,
   and cf. {Comply}, {Compline}.]
   1. Filled up; with no part or element lacking; free from
    deficiency; entire; perfect; consummate. "Complete
    perfections." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ye are complete in him.        --Col. ii. 10.
    [1913 Webster]
 
       That thou, dead corse, again in complete steel
       Revisit'st thus the glimpses of the moon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Finished; ended; concluded; completed; as, the edifice is
    complete.
    [1913 Webster]
 
       This course of vanity almost complete. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Having all the parts or organs which belong to it
    or to the typical form; having calyx, corolla, stamens,
    and pistil.
 
   Syn: See {Whole}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complete \Com*plete"\, v. t. [imp. & p. p. {Completed}; p. pr. &
   vb. n. {Completing}.]
   To bring to a state in which there is no deficiency; to
   perfect; to consummate; to accomplish; to fulfill; to finish;
   as, to complete a task, or a poem; to complete a course of
   education.
   [1913 Webster]
 
      Bred only and completed to the taste
      Of lustful appetence.          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      And, to complete her bliss, a fool for mate. --Pope.
 
   Syn: To perform; execute; terminate; conclude; finish; end;
     fill up; achieve; realize; effect; consummate;
     accomplish; effectuate; fulfill; bring to pass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complete
   adj 1: having every necessary or normal part or component or
       step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a
       complete set of the Britannica"; "a complete set of
       china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
       [ant: {incomplete}, {uncomplete}]
   2: perfect and complete in every respect; having all necessary
     qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a
     consummate performance" [syn: {complete}, {consummate}]
   3: highly skilled; "an accomplished pianist"; "a complete
     musician" [syn: {accomplished}, {complete}]
   4: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   5: having come or been brought to a conclusion; "the harvesting
     was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the
     abruptly terminated interview" [syn: {complete}, {concluded},
     {ended}, {over(p)}, {all over}, {terminated}]
   v 1: come or bring to a finish or an end; "He finished the
      dishes"; "She completed the requirements for her Master's
      Degree"; "The fastest runner finished the race in just over
      2 hours; others finished in over 4 hours" [syn: {complete},
      {finish}]
   2: bring to a whole, with all the necessary parts or elements;
     "A child would complete the family"
   3: complete or carry out; "discharge one's duties" [syn:
     {dispatch}, {discharge}, {complete}]
   4: complete a pass [syn: {complete}, {nail}]
   5: write all the required information onto a form; "fill out
     this questionnaire, please!"; "make out a form" [syn:
     {complete}, {fill out}, {fill in}, {make out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top