Search result for

rhythm

(94 entries)
(0.1178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhythm-, *rhythm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhythm[N] จังหวะดนตรี, Syn. cadence, lilt
rhythm[N] จังหวะสัมผัสในกวี, Syn. accent
rhythm[N] จังหวะ, See also: การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ, Syn. cycle, tempo
rhythm[N] ความสอดคล้อง
rhythm[N] ลีลา
rhythmic[ADJ] เป็นจังหวะ, See also: เป็นจังหวะจะโคน, Syn. cadent, metrical, periodic
rhythm method[N] การคุมกำเนิดแบบงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีไข่ตกในสตรี
rhythmic gymnastics[N] กีฬายิมนาสติกลีลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhythm(ริธ'ธึม) n. จังหวะ,เสียงสัมผัส
rhythmic(ริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส,มีลีลา, See also: rhythmics n.
rhythmical(ริธ'มิเคิล) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,เป็นท่วงทำนองที่ต่อเนื่องกัน, Syn. periodic
arhythmia(อะริธ'เมีย) n. = arrhythmia -arhythmic (al) adj.
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia (al)
eurhythmic(ยูริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะดี,ซึ่งได้สัดส่วน., Syn. eurythmic,eurhythmical

English-Thai: Nontri Dictionary
rhythm(n) จังหวะชีวิต,จังหวะ,ลีลา,เสียงสัมผัส
rhythmic(adj) มีลีลา,เป็นจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
rhythmical(adj) เป็นท่วงทำนอง,เป็นจังหวะ
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythmจังหวะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhythm methodวิธีรอจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmical-เป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythmicityความเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhythm and blues musicดนตรีริทึ่มแอนด์บลูส์ [TU Subject Heading]
Rhythmic gymnasticsยิมนาสติกส์ลีลา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ Adverse Events (2008)
His heart's back to sinus rhythm, but it's bradycardic.หัวใจเขากลับมาเต้นสม่ำเสมอแล้ว แต่มันเต้นช้ากว่าปกติ The Itch (2008)
If we don't know what kind of heart rhythm it is-ถ้าเราไม่รู้ว่า หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบไหน Last Resort (2008)
Darby wants Charming. There goes the neighborhood. Sinus rhythm's back.ดาร์บี้อยากจะคุมชาร์มมิ่ง ไปกับเพื่อนบ้านของแก จังหวะเต้นของหัวใจกลับมา Pilot (2008)
Get it? Rhythm?ไม่เก็ทเหรอ? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Rhythmic drumming on drums?เสียงเครื่องตีกลองไง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Our world's clock now beats to the rhythm of these indefatigable machines tapping into the pocket of sunlight.ตอนนี้นาฬิกาของโลกเดินเครื่องด้วย เสียงของเครื่องจักรกลอย่างไม่สิ้นสุด กลายเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ Home (2009)
Oh, Miss Davis, is it okay if I tape record the rehearsal today... just so I can practice the lines in the right rhythm at home?เป็นไรมั้ยถ้าหนูจะขออัดเทป จะได้ฝึกบทในจังหวะที่ถูกต้องที่บ้าน Dare (2009)
And we change interrogators So they can't get into A rhythm with their answers.นัยตาคุณสีอะไร น้ำเงิน Conflicted (2009)
If this were English class we could discuss rhythm and meter, but for the purposes of history class, I really feel like you captured the feelings of the common man fighting for a dream.ถ้านี่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ\เราจะได้ถกเถียงทำนองและจังหวะ. แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์,\ฉันรู้สึกจริงๆ. เหมือนกับคุณจับความรู้สึก\ของคนทั่วไปที่ต่อสู้เพื่อความฝัน. Pilot (2009)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Rhythm!จังหวะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhythmChildren learn to respond to rhythmical sounds from a very young age.
rhythmI like the slow rhythm of that song.
rhythmI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
rhythmSamba is a Brazilian rhythm, isn't it?
rhythmThe rhythm is light, and the tempo fast - that song is liked by young people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าจังหวะ[ADV] rhythmically, Syn. ตามจังหวะ, Example: คู่เต้นรำทุกคู่บนฟลอร์เต้นได้เข้าจังหวะพร้อมเพรียงกันดี, Thai definition: อย่างสอดคล้องกับจังหวะของดนตรี
เป็นจังหวะ[ADV] rhythmically, Syn. มีลีลา, มีสัมผัส, คล้องจอง, Example: ผู้เข้าประกวดอ่านสุนทรพจน์ทุกคนอ่านได้เป็นจังหวะชวนให้ประทับใจ
ลำนำ[N] song, See also: rhythm, Example: เขาได้จัดพิมพ์ลำนำแห่งลำน้ำโขงแจกในงานศพของพี่สาว, Count unit: บท, Thai definition: บทกลอนหรือบทเพลงที่เป็นทำนอง ใช้ขับร้อง
ตะขาบ[N] rhythmic instrument, Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องตีบอกจังหวะ
ทำนองเสนาะ[N] rhythm of prose, Example: นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่าน ทำนองเสนาะ ระดับเทศบาล ปีการศึกษา 2543, Thai definition: วิธิการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโคลงฉันทน์ กาพย์ กลอน
ทำนอง[N] rhythm, See also: cadence, Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ, Example: ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย, Count unit: ทำนอง, Thai definition: ระเบียบของการร้อง
เฉิบๆ[ADV] slowly, See also: rhythmically, leisurely, sluggishly, unhurriedly, Example: เธอลุกขึ้นรำเฉิบๆ ต่อหน้าคนทั้งหลาย, Thai definition: คำร้องบอกจังหวะในการเต้นหรือรำ
กระต่ายเต้น[N] rhythm of old Thai classical, Thai definition: เพลงไทยของเก่าสำหรับทำเพลงเร็ว
จังหวะ[N] rhythm, See also: pattern of sounds or movements, Syn. จังหวะจะโคน, Example: เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง, Count unit: จังหวะ, Thai definition: ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ
จังหวะลีลา[N] rhythmics, See also: rhythm, Syn. จังหวะ, Example: การแต่งฉันท์ต้องพิจารณาเรื่องจังหวะลีลาเป็นสำคัญ เพราะประกอบด้วยเสียงหนักเบาหรือเสียงเน้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse   FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]
จังหวะลีลา[n.] (jangwa lilā) EN: rhythmics ; rhythm   
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī bøk jangwa) EN: rhythmic instrument   
กิจกรรมเข้าจังหวะ[n. exp.] (kitjakam khao jangwa) EN: rhythmic activities   
กระต่ายเต้น[n. exp.] (kratāi tēn) EN: rhythm of old Thai classical   
ลำนำ[n.] (lamnam) EN: song ; rhythm   FR: chanson [f]
ลีลา[n.] (lilā) EN: grace ; cadence ; rhythm   
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: rhythmically   
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument   
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody   FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RHYTHM    R IH1 DH AH0 M
RHYTHMS    R IH1 DH AH0 M Z
RHYTHMIC    R IH1 DH M IH0 K
RHYTHMICALLY    R IH1 DH M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rhythm    (n) (r i1 dh @ m)
rhythms    (n) (r i1 dh @ m z)
rhythmic    (j) (r i1 dh m i k)
rhythmical    (j) (r i1 dh m i k l)
rhythmically    (a) (r i1 dh m i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rhythmik {f}rhythm [Add to Longdo]
Lebensrhythmus {m}rhythm of life [Add to Longdo]
Rhythmus {m} | Rhythmen {pl} | aus dem Rhythmus kommenrhythm | rhythms | to lose the rhythm [Add to Longdo]
Rhythmus {m}; Tonfall {m} | Rhythmen {pl}; Tonfälle {pl}cadence | cadences [Add to Longdo]
rhythmisch {adj}rhythmical; rhythmic [Add to Longdo]
rhythmisch {adv}rhythmically [Add to Longdo]
rhythmischcadenced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフロキューバンリズム[, afurokyu-banrizumu] (n) Afro-Cuban rhythm [Add to Longdo]
サーカディアンリズム[, sa-kadeianrizumu] (n) circadian rhythm [Add to Longdo]
バイオリズム[, baiorizumu] (n) biorhythm [Add to Longdo]
ピルジカイニド塩酸[ピルジカイニドえんさん, pirujikainido ensan] (n) pilsicainide hydrochloride (anti-arrhythmic drug) [Add to Longdo]
ラテンリズム[, ratenrizumu] (n) Latin-American rhythm [Add to Longdo]
リズミカル[, rizumikaru] (adj-na,n) rhythmical; (P) [Add to Longdo]
リズミックソウル[, rizumikkusouru] (n) rhythmic soul [Add to Longdo]
リズム(P);ルズム(ik)[, rizumu (P); ruzumu (ik)] (n) rhythm; (P) [Add to Longdo]
リズムアンドブルース;ルズムアンドブルース(ik)[, rizumuandoburu-su ; ruzumuandoburu-su (ik)] (n) rhythm and blues; R & B [Add to Longdo]
リズムギター[, rizumugita-] (n) rhythm guitar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, / ] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat [Add to Longdo]
艺术体操[yì shù tǐ cāo, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] rhythmic gymnastics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
韻律[いんりつ, inritsu] Rhythmus, Metrum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhythm \Rhythm\, n. [F. rhythme, rythme, L. rhythmus, fr. Gr.
   ??? measured motion, measure, proportion, fr. "rei^n to flow.
   See {Stream}.]
   1. In the widest sense, a dividing into short portions by a
    regular succession of motions, impulses, sounds, accents,
    etc., producing an agreeable effect, as in music poetry,
    the dance, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Movement in musical time, with periodical
    recurrence of accent; the measured beat or pulse which
    marks the character and expression of the music; symmetry
    of movement and accent. --Moore (Encyc.)
    [1913 Webster]
 
   3. A division of lines into short portions by a regular
    succession of arses and theses, or percussions and
    remissions of voice on words or syllables.
    [1913 Webster]
 
   4. The harmonious flow of vocal sounds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rhythm
   n 1: the basic rhythmic unit in a piece of music; "the piece has
      a fast rhythm"; "the conductor set the beat" [syn:
      {rhythm}, {beat}, {musical rhythm}]
   2: recurring at regular intervals [syn: {rhythm}, {regular
     recurrence}]
   3: an interval during which a recurring sequence of events
     occurs; "the never-ending cycle of the seasons" [syn:
     {cycle}, {rhythm}, {round}]
   4: the arrangement of spoken words alternating stressed and
     unstressed elements; "the rhythm of Frost's poetry" [syn:
     {rhythm}, {speech rhythm}]
   5: natural family planning in which ovulation is assumed to
     occur 14 days before the onset of a period (the fertile
     period would be assumed to extend from day 10 through day 18
     of her cycle) [syn: {rhythm method of birth control}, {rhythm
     method}, {rhythm}, {calendar method of birth control},
     {calendar method}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top