ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

austere

AO0 S T IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -austere-, *austere*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
austere(adj) เคร่งครัด, See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด, Syn. severe
austere(adj) ไม่หรูหรา, See also: เรียบง่าย, Syn. plain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด, มัธยัสถ์, อดออม, ขึงขัง, วินัยจัด, สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid, self-denying

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด, อย่างกวดขัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครัดเคร่ง(adj) strict, See also: austere, rigorous, serious, severe, stern, tense, strenuous, stringent, Syn. เคร่งครัด, Ant. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย, Example: หลักการนี้เป็นข้อกำหนดอันครัดเคร่งของที่นี่, Thai Definition: ที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[aojing-aojang] (v) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid  FR: prendre au sérieux
เข้มงวด[khem-ngūat] (adj) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe  FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่ง[khreng = khrēng] (v) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent  FR: être sérieux
เคร่งครัด[khrengkhrat] (adj) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere  FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
เคร่งขรึม[khrengkhreum] (adj) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking  FR: sérieux ; austère ; solennel
อย่างเข้มงวด[yāng khem-ngūat] (adv) FR: austèrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUSTERE AO0 S T IH1 R
AUSTERELY AO2 S T IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
austere (j) ˈɔːstˈɪəʳr (oo1 s t i@1 r)
austerely (a) ˈɔːstˈɪəʳliː (oo1 s t i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙朴[zhuō pǔ, ㄓㄨㄛ ㄆㄨˇ, / ] austere; humble #116,803 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) #5,173 [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na, n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Austere \Aus*tere"\, [F. aust[`e]re, L. austerus, fr. Gr. ?, fr.
   ? to parch, dry. Cf. {Sear}.]
   1. Sour and astringent; rough to the state; having acerbity;
    as, an austere crab apple; austere wine.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe in modes of judging, or living, or acting; rigid;
    rigorous; stern; as, an austere man, look, life.
    [1913 Webster]
 
       From whom the austere Etrurian virtue rose.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Unadorned; unembellished; severely simple.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Harsh; sour; rough; rigid; stern; severe; rigorous;
     strict.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 austere
   adj 1: severely simple; "a stark interior" [syn: {austere},
       {severe}, {stark}, {stern}]
   2: of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in
     aspect; "an austere expression"; "a stern face" [syn:
     {austere}, {stern}]
   3: practicing great self-denial; "Be systematically
     ascetic...do...something for no other reason than that you
     would rather not do it"- William James; "a desert nomad's
     austere life"; "a spartan diet"; "a spartan existence" [syn:
     {ascetic}, {ascetical}, {austere}, {spartan}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top