Search result for

วาระ

(54 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาระ-, *วาระ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาระ[N] time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาระสุดท้าย[N] doom, Example: เขาเข้าวัดสงบจิตใจเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงแล้ว, Thai definition: เวลาสิ้นสุดของการมีวิตอยู่หรือการคงอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระจรน. เรื่องที่มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระ แต่ได้นำเข้ามาพิจารณาเป็นพิเศษในการประชุมคราวนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
termวาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระ (ในการพิจารณาร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question timeวาระกระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time, questionวาระกระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
initial term (of a convention)วาระเริ่มแรก (ของอนุสัญญา) [การทูต]
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Employment, Terms ofวาระของการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
He is here, isn't he.เธอบอกว่า เธอพูดถึงคุณตลอด เธอยิ้มจนถึงวาระสุดท้าย The Eye (2008)
Ladies and gentlemen, I've called this press conference for two reasons.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี\ การประชุมครั้งนี้มี 2 วาระ The Dark Knight (2008)
Firstly, to assure the citizens of Gotham that everything that can be done over the Joker killings is being done.วาระแรก เพื่อรับรองแก่\ ชาวก๊อธแธมว่า สิ่งที่ต้องทำในคดีของโจ๊กเกอร์นั้นกำลังดำเนินการ The Dark Knight (2008)
Secondly, because the Batman has offered to turn himself in.วาระที่สอง เพราะแบทแมน\ ได้เสนอที่จะมอบตัว The Dark Knight (2008)
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.การออกจากทำเนียบก่อน สิ้นสุดวาระ มันน่าชิงชังไปในทุกส่วน ในสัญชาตญาณ ในร่างกายผม Frost/Nixon (2008)
To the 15th Annual Eagles and Angels Benefit.สู่วาระครบรอบปีที่ 15 ของ Eagles และ Angels Eagles and Angels (2008)
There's a lot of different agendas going on.มีวาระซ่อนเร้นต่างๆมากมายกำลังเกิดขึ้น Chapter Five 'Exposed' (2009)
And now for the next item on our agenda.และวาระต่อไปนี้.. Invictus (2009)
Have your boss bring it up at the quarterly briefing.ให้หัวหน้าคุณมาเล่าให้ฟัง ตอนที่จะรายงานวาระครบไตรมาส 2012 (2009)
And I am confident that she would want to meet her maker on her own terms, okay?เธอต้องการไปพบ กับผู้ที่สร้างเธอขึ้นมา - ตามวาระของเธอ เข้าใจนะ? 2012 (2009)
Yeah. His diplomatic status runs till the end of the month.ตำแหน่งเขาจะหมดวาระตอนสิ้นเดือนนี้ Demonology (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาระ[n.] (wāra) EN: time ; occasion ; period ; day ; time ; round   FR: fois [f] ; occasion [f] ; période [f] ; temps [m]
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death   FR: destin [m] ; perte [f]
วาระการประชุม[n. exp.] (wāra kān prachum) EN: agenda [m]   FR: agenda [m]
วาระซ่อนเร้น[n. exp.] (wāra sønren) EN: hidden agenda   
วาระที่หนึ่ง [n. exp.] (wāra thī neung) EN: the first item on the agenda   
วาระสุดท้าย[n. exp.] (wāra sutthāi) EN: at the end ; final period   

English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Judgement Day[N] วันสิ้นสุดของโลก, See also: วาระสุดท้ายของโลก, Syn. the Day of Judgement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
judg(e) ment Day n. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
term(n) ขอบเขต,ภาคเรียน,ข้อตกลง,กำหนดเวลา,ครั้ง,วาระ,สมัย
time(n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sesquicentennial (n ) วาระครบรอบ150ปี

German-Thai: Longdo Dictionary
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| โอกาส, วาระพิเศษ เช่น Was ist der Anlass für dieses Fest? งานเลี้ยงนี้เนื่องในโอกาสใด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top