ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remodel

R IY0 M AA1 D AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remodel-, *remodel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remodel[VT] สร้างใหม่, See also: ปรับเปลี่ยนใหม่, Syn. remodel, refurnish, readjust

English-Thai: Nontri Dictionary
remodel(vt) สร้างใหม่,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Remodeling for other useการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Malcolm, with what he's offering... we can remodel the garage into a playroom and still have enough left over for a minivan.ราคาที่เขาให้ เราเอามาทำโรงรถ ให้เป็นห้องเด็กเล่น และยังมีที่เหลือจอดมินิแวนอีกคัน Big Momma's House 2 (2006)
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ Opening Doors (2008)
And we'd like to personally offer you a finder's fee if we can move the remodel along.เราจะให้ค่าป่วยการกับคุณ หากเร่งปรับปรุงห้องให้เร็งขึ้น Tower Heist (2011)
I started the remodel a few weeks ago.ฉันเริ่มปรับเปลี่ยนห้อง เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน It Happened 'That Night' (2012)
I didn't remodel it.แม่ไม่ได้เปลี่ยนห้องน้ำใหม่ Uh... Oh... Ah... (2013)
You get a chance to look over my remodel ideas, J.P.?เธอมีโอกาสได้เห็น ไอเดียรูปแบบใหม่ของฉัน, J.P. Mercy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remodelTheir house is being remodeled.

CMU English Pronouncing Dictionary
REMODEL    R IY0 M AA1 D AH0 L
REMODELED    R IY0 M AA1 D AH0 L D
REMODELING    R IH0 M AA1 D AH0 L IH0 NG
REMODELING    R IH0 M AA1 D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remodel    (v) rˈiːmˈɒdl (r ii1 m o1 d l)
remodels    (v) rˈiːmˈɒdlz (r ii1 m o1 d l z)
remodelled    (v) rˈiːmˈɒdld (r ii1 m o1 d l d)
remodelling    (v) rˈiːmˈɒdəlɪŋ (r ii1 m o1 d @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改装[gǎi zhuāng, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ, / ] remodel, #9,054 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [Add to Longdo]
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) [Add to Longdo]
模様替え[もようがえ, moyougae] (n,vs) rearranging; remodeling; remodelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remodel \Re*mod"el\ (r?-m?d"?l), v. t.
   To model or fashion anew; to change the form of.
   [1913 Webster]
 
      The corporation had been remodeled.   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remodel
   v 1: do over, as of (part of) a house; "We are remodeling these
      rooms" [syn: {remodel}, {reconstruct}, {redo}]
   2: cast or model anew; "She had to recast her image to please
     the electorate in her home state" [syn: {recast}, {reforge},
     {remodel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top