ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -著-, *著*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[著, zhe, ㄓㄜ˙] to show, to prove, to make known
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 777

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer, #26 [Add to Longdo]
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to make known; to show; to prove; to write; book; outstanding, #2,672 [Add to Longdo]
[zhù míng, ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] famous; noted; well-known; celebrated, #1,439 [Add to Longdo]
有着[yǒu zhe, ㄧㄡˇ ㄓㄜ˙, / ] have; possess, #1,544 [Add to Longdo]
[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] outstanding; notable; remarkable, #1,984 [Add to Longdo]
意味着[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] signify; mean; imply, #2,158 [Add to Longdo]
着手[zhuó shǒu, ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ, / ] to put one's hand to it; to start out on a task; to set out, #4,559 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
作権費用[ちょさくけんひよう, chosakukenhiyou] (n) ค่าลิขสิทธิ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
作権[ちょさくけん, chosakuken] (n) ลิขสิทธิ์
作権[ちょさくけん, chosakuken] (n) ลิขสิทธิ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょ, cho] (n) (1) work; book; (suf) (2) (a book) by; (3) obvious; striking; (P) [Add to Longdo]
しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) [Add to Longdo]
しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]
す(P);わす(P)[あらわす, arawasu] (v5s,vt) to write; to publish; (P) [Add to Longdo]
[ちょさく, chosaku] (n,vs) writing; book; (P) [Add to Longdo]
作家[ちょさくか, chosakuka] (n) writer; author [Add to Longdo]
作権[ちょさくけん, chosakuken] (n) (See 出版権) copyright; (P) [Add to Longdo]
作権使用料[ちょさくけんしようりょう, chosakukenshiyouryou] (n) royalties [Add to Longdo]
作権所有者[ちょさくけんしょゆうしゃ, chosakukenshoyuusha] (n) copyright holder [Add to Longdo]
作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] (n) infringement of copyright; (literary) piracy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン作集だった。
Here the authors touch on the central methodological issue.ここにおいて、者たちは方法論の中心的な問題に言及している。
This town give birth to several great men.この街は何人もの名人を生み出した。
The author has a beautiful style.この者は美しい文体を持っている。
The author of this book is still young.この本の者はまだ若い。
Who is the author of this book?この本の者は誰ですか。
For this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.この理由により、者に関する信憑性は、資料の信憑性に拠っているのである。
This is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.これはミラー氏の最新の書ですが、これが最後のものでないことを望みます。
What a good scholar the author must be to write such a splendid book!こんなにすばらしい本を書くとは、者はさぞかしりっぱな学者だろう。
I'm glad your book was received kindly by the press.者がマスコミの受けがいいとかで何よりです。
Shakespeare is the author of Hamlet.シェイクスピアはハムレットの者である。
Mr Smith is an eminent violinist.スミス氏は名なバイオリニストである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our books used to be shelved and indexed under titles and authors.[JA] 書棚の本は タイトルと 者で分類されていますの The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Not on the cross, Lord Margrave, - on the sharp edge of your sword![CN] 不用對十字架,而是要對你的劍刃發誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Phantasms of the Living, by Gurney, Myers and Podmore, has already been title-indexed under "P" for Phantasms, and author-indexed under "G" for Gurney,[JA] 「生者の幻影」ガーニー マイヤース、ポドモア共 これで タイトルの索引ができたわけ 「せ」で生者 者は 「ガ」でガーニー The Spy Who Came In from the Cold (1965)
The fastest growing city in the nation.[JA] わが国でもっとも 発展しい町 He Walked by Night (1948)
Look.[CN] 看 From Paris with Love (2010)
On your right, you're going to see the publisher of the guide with his name author and feared critic:[JA] 対するのは、名だたるレストランガイドブックの者で The Wing or The Thigh? (1976)
Sounds like the Bible. Great book.[JA] 聖書みたいだ 名です And Then There Were None (1945)
Lord Attila, Attila sleeps![CN] 匈奴王他睡了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He who murdered my husband flaunts the greensparkling sword that he stole from the dead man.[CN] 而謀害她丈夫的兇手現在還在 炫耀那把從亡者身上掠來的綠光寶劍 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Listen...[CN] 聽... Song Beneath the Song (2011)
What arrogance! That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.[JA] 許せない 我が社の品位が しく傷つけられた Mannequin (1987)
I know you will all want to join with me in welcoming our distinguished friend and colleague from the National Council of Astronautics, Dr. Heywood Floyd.[JA] 皆さんすでにご存知の様に―― 名な友人をお迎えしています 宇宙評議会委員のフロイド博士です 2001: A Space Odyssey (1968)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library [Add to Longdo]
作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library [Add to Longdo]
作集[ちょさくしゅう, chosakushuu] collection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[いちじるしい, ichijirushii] merklich, bemerkenswert, auffallend [Add to Longdo]
[あらわす, arawasu] schreiben, verfassen, veroeffentlichen [Add to Longdo]
[ちょめい, chomei] beruehmt, wohlbekannt [Add to Longdo]
[ちょしょ, chosho] (literarisches) Werk, Buch, Schrift [Add to Longdo]
[ちょしゃ, chosha] Verfasser, Autor [Add to Longdo]
述家[ちょじゅつか, chojutsuka] Schriftsteller [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top