ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

register

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -register-, *register*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
register(n) ทะเบียน, Syn. list, file, roster
register(n) สมุดลงทะเบียน, Syn. account book, cartulary
register(n) เครื่องบันทึก, Syn. recorder
register(vi) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) บันทึก, Syn. record
register(vi) แสดง, Syn. indicate, express, display, show
register(vt) ส่งจดหมายลงทะเบียน
registered(adj) ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
register as(phrv) ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน, ทะเบียน, สมุดทะเบียน, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, บันทึก, เครื่องบันทึก, เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) , การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)

English-Thai: Nontri Dictionary
register(n) บันทึก, บัญชีชื่อ, ทะเบียน, เครื่องบังคับ
register(vt) ลงทะเบียน, ลงชื่อ, ลงบันทึก, แสดง, ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registerเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน, จดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registerช่องลมปรับปริมาณได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerจดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerเรจิสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
register addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
registerเรจิสเตอร์, Example: หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
registerรีจิสเตอร์, ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของเอแอลยู ในไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บบิตของข้อมูล เพื่อนำมาให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
register a treatyลงทะเบียนสนธิสัญญา [การทูต]
register of experts/eminent personsทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Registered Ordinary Partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know its register and its soul.ฉันรู้ทะเบียนและจิตวิญญาณของมัน Idemo dalje (1982)
Excuse me, do you know where you register for bobsled?ขอโทษครับ ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
Do you know where you register for bobsled?ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
- Yeah, I'd like to register for tryouts.- ครับ ผมอยากจะลงทะเบียนคัดตัว Cool Runnings (1993)
You hear that and you register it and you might kind of pick up on that and may be later on you'll think hey I wonder what the hot act is bang that might be in your head.คุณได้ยินแล้วก็บันทึกไว้ในสมอง และคุณก็อาจติดเบ็ด ภายหลังคุณอาจจะคิดขึ้นมาว่า The Corporation (2003)
You must register immediately upon return...คุณต้องรายงานตัวทันทีตอนกลับมา... The Woodsman (2004)
Mr. Donovan, the shift manager, said he might move me up to register one.คุณโดโนแวน เป็นผู้จัดการ เขาบอกว่าอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้ผมก็ได้ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
[ Cash register ringing ](เสียงเครื่องคิดเงิน) Imagine Me & You (2005)
-Jeff, the registers are down. -No. -I can't do it, man.- เจฟฟ์ เครื่องคิดเงินเสีย Chuck Versus the Nemesis (2007)
You're old enough to understand how registers work.- ต้องได้ นายแก่ขนาดนี้น่าจะรู้ระบบดี Chuck Versus the Nemesis (2007)
Chuck, the registers are down.ชัค เครื่องคิดเงินเสีย Chuck Versus the Nemesis (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registerCould you please sign the register?
registerHis face registered fear and anxiety.
registerHow many days will it take if I send this as registered mail?
registerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
registerI believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
registerI'd like to have this parcel registered.
registerI want this letter registered.
registerI want to have this letter registered.
registerI would like to send this by register registered mail.
registerNew guests must register in the hotel book.
registerPlease pay at the register.
registerStrangely, the cash register's total was 777 yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai Definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai Definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ลงทะเบียน(v) register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
ตราสิน(v) register, See also: make a declaration of complaint, Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์, กำหนดทรัพย์, Thai Definition: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
ตีทะเบียน(v) register, Syn. จดทะเบียน, Example: เขาเอารถคันใหม่ไปตีทะเบียน
ทะเบียน(n) register, See also: list, record, Syn. บัญชีชื่อ, รายการ, รายชื่อ, สารบาญ, ระเบียน, บัญชีรายชื่อ, Example: โรงพยาบาลบางแห่ง ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai Definition: บัญชีจดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตว์ หรือ จำนวนสิ่งของ ตลอดจนการงานต่างๆ ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง
ระเบียน(n) register, See also: record, Syn. ทะเบียน, Example: คนที่หยิบระเบียนในที่ทำงานคงพบว่า ถ้าแฟ้มต่างๆ ได้เรียงเอาไว้ตามตัวอักษร จะทำให้จำได้ง่ายว่าแฟ้มไหนอยู่ตรงไหน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
register
registers
registers
register's
registered
registering
registering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
register
registers
registered
registering

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji #5,221 [Add to Longdo]
花户[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ,   /  ] registered occupants of a house #213,762 [Add to Longdo]
挂号证[guà hào zhèng, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄓㄥˋ,    /   ] register card [Add to Longdo]
登记用户[dēng jì yòng hù, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ,     /    ] registered user [Add to Longdo]
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ,    /   ] register of names; attendance roll book [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] TH: จดทะเบียน  EN: register

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passmarke { f }register mark [Add to Longdo]
Passstift { m } (zur Positionierung) [ techn. ]register pin [Add to Longdo]
Register { n } | Register { pl } | Register führenregister | registers | to keep a register [Add to Longdo]
Register { n } | Register { pl }registry | registries [Add to Longdo]
Register { m } (Orgel) | alle Register ziehen [ übtr. ]stop | to pull out all the stops [ fig. ] [Add to Longdo]
Registriergeräte { pl }register equipment [Add to Longdo]
Schuldbuch { n }register of debts [Add to Longdo]
Wählerliste { f }register of voters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n, vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) #1,227 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) book; register #3,152 [Add to Longdo]
名簿[めいぼ, meibo] (n) register of names; list of names; roll; register; (P) #6,023 [Add to Longdo]
[せき, seki] (n, n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P) #7,394 [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] (n) census; family register; (P) #11,792 [Add to Longdo]
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) #12,510 [Add to Longdo]
届ける(P);屆ける(oK)[とどける, todokeru] (v1, vt) (1) to deliver; to forward; to send; (2) to report; to notify; to file notice (to the authorities); to give notice; to register; (P) #18,733 [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[adoresurejisuta] (n) { comp } address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[indekkusurejisuta] (n) { comp } index register [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register [Add to Longdo]
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] REGISTER, FAMILIENREGISTER [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Register \Reg"is*ter\ (r?j"?s*t?r), n. [OE. registre, F.
   registre, LL. registrum,regestum, L. regesta, pl., fr.
   regerere, regestum, to carry back, to register; pref. re- re-
   + gerere to carry. See {Jest}, and cf. {Regest}.]
   1. A written account or entry; an official or formal
    enumeration, description, or record; a memorial record; a
    list or roll; a schedule.
    [1913 Webster]
 
       As you have one eye upon my follies, . . . turn
       another into the register of your own. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.)
    (a) A record containing a list and description of the
      merchant vessels belonging to a port or customs
      district.
    (b) A certificate issued by the collector of customs of a
      port or district to the owner of a vessel, containing
      the description of a vessel, its name, ownership, and
      other material facts. It is kept on board the vessel,
      to be used as an evidence of nationality or as a
      muniment of title.
      [1913 Webster]
 
   3. [Cf. LL. registrarius. Cf. {Regisrar}.] One who registers
    or records; a registrar; a recorder; especially, a public
    officer charged with the duty of recording certain
    transactions or events; as, a register of deeds.
    [1913 Webster]
 
   4. That which registers or records. Specifically:
    (a) (Mech.) A contrivance for automatically noting the
      performance of a machine or the rapidity of a process.
    (b) (Teleg.) The part of a telegraphic apparatus which
      records automatically the message received.
    (c) A machine for registering automatically the number of
      persons passing through a gateway, fares taken, etc.;
      a telltale.
      [1913 Webster]
 
   5. A lid, stopper, or sliding plate, in a furnace, stove,
    etc., for regulating the admission of air to the fuel;
    also, an arrangement containing dampers or shutters, as in
    the floor or wall of a room or passage, or in a chimney,
    for admitting or excluding heated air, or for regulating
    ventilation.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.)
    (a) The inner part of the mold in which types are cast.
    (b) The correspondence of pages, columns, or lines on the
      opposite or reverse sides of the sheet.
    (c) The correspondence or adjustment of the several
      impressions in a design which is printed in parts, as
      in chromolithographic printing, or in the manufacture
      of paper hangings. See {Register}, v. i. 2.
      [1913 Webster]
 
   7. (Mus.)
    (a) The compass of a voice or instrument; a specified
      portion of the compass of a voice, or a series of
      vocal tones of a given compass; as, the upper, middle,
      or lower register; the soprano register; the tenor
      register.
      [1913 Webster]
 
   Note: In respect to the vocal tones, the thick register
      properly extends below from the F on the lower space of
      the treble staff. The thin register extends an octave
      above this. The small register is above the thin. The
      voice in the thick register is called the chest voice;
      in the thin, the head voice. Falsetto is a kind off
      voice, of a thin, shrull quality, made by using the
      mechanism of the upper thin register for tones below
      the proper limit on the scale. --E. Behnke.
      [1913 Webster]
    (b) A stop or set of pipes in an organ.
      [1913 Webster]
 
   {Parish register}, A book in which are recorded the births,
    baptisms, marriages, deaths, and burials in a parish.
    [1913 Webster]
 
   Syn: List; catalogue; roll; record; archives; chronicle;
     annals. See {List}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Register \Reg"is*ter\ (r[e^]j"[i^]s*t[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Registere} (-t?rd); p. pr. & vb. n. {Registering}.] [Cf. F.
   regisrer, exregistrer, LL. registrare. See {Register}, n.]
   1. To enter in a register; to record formally and distinctly,
    as for future use or service.
    [1913 Webster]
 
   2. To enroll; to enter in a list.
    [1913 Webster]
 
       Such follow him as shall be registered. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Securities) To enter the name of the owner of (a share of
    stock, a bond, or other security) in a register, or record
    book. A registered security is transferable only on the
    written assignment of the owner of record and on surrender
    of his bond, stock certificate, or the like.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Registered letter}, a letter, the address of which is, on
    payment of a special fee, registered in the post office
    and the transmission and delivery of which are attended to
    with particular care.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Register \Reg"is*ter\, v. i.
   1. To enroll one's name in a register.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) To correspond in relative position; as, two
    pages, columns, etc., register when the corresponding
    parts fall in the same line, or when line falls exactly
    upon line in reverse pages, or (as in chromatic printing)
    where the various colors of the design are printed
    consecutively, and perfect adjustment of parts is
    necessary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 register
   n 1: an official written record of names or events or
      transactions [syn: {register}, {registry}]
   2: (music) the timbre that is characteristic of a certain range
     and manner of production of the human voice or of different
     pipe organ stops or of different musical instruments
   3: a book in which names and transactions are listed
   4: (computer science) memory device that is the part of computer
     memory that has a specific address and that is used to hold
     information of a specific kind
   5: an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for
     admitting or excluding heated air from the room
   6: a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of
     air into a furnace or other heating device
   7: a cashbox with an adding machine to register transactions;
     used in shops to add up the bill [syn: {cash register},
     {register}]
   v 1: record in writing; enter into a book of names or events or
      transactions
   2: record in a public office or in a court of law; "file for
     divorce"; "file a complaint" [syn: {file}, {register}]
   3: enroll to vote; "register for an election"
   4: be aware of; "Did you register any change when I pressed the
     button?" [syn: {record}, {register}]
   5: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   6: have one's name listed as a candidate for several parties
     [syn: {cross-file}, {register}]
   7: show in one's face; "Her surprise did not register"
   8: manipulate the registers of an organ
   9: send by registered mail; "I'd like to register this letter"
   10: enter into someone's consciousness; "Did this event register
     in your parents' minds?"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 register
  account book; record; register

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Register /reːgistr/ 
  register; registers; registries; registry

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 register /rəɤ°istər/
  1. index
  2. accountbook; record; register

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top