ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -号-, *号*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[号, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 487

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, / ] roar; cry, #260 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #2,364 [Add to Longdo]
[hào mǎ, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] number, #3,252 [Add to Longdo]
[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]
[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ, / ] number; serial number, #7,622 [Add to Longdo]
[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account; username, #7,725 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
[ごう, gou] Thai: ฉบับที่ English: issue

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);號[ごう, gou] (n,n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) [Add to Longdo]
する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See ) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare [Add to Longdo]
[ごうおん, gouon] (n) signal (sound); starting gun signal [Add to Longdo]
[ごうがい, gougai] (n) newspaper extra; (P) [Add to Longdo]
[ごうかん, goukan] (n) -building number [Add to Longdo]
[ごうきゅう, goukyuu] (n,vs) crying aloud; lamentation; wailing; (P) [Add to Longdo]
[ごうぐち, gouguchi] (n) regular production; present model [Add to Longdo]
[ごうしつ, goushitsu] (n) suffix for room numbers [Add to Longdo]
[ごうしゃ, gousha] (n) classifier for naming train cars; (P) [Add to Longdo]
[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という記は、andを指す。
Move along now.<警官の令>立ち止まるな。
Where is Room 105?105室はどこですか。
Please wait in front of Room 213.213室の前でお待ちください。
I'm near the on ramp to 25 north.25線北方面の入り口付近にいます。
Could you bring my breakfast to room 305?305室に朝食をお願いできますか。
Take it to the men in Room 318.318室のお客さんに持って行ってあげなさい。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360室の合い鍵を貸していただきませんか。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418室に行く途中、彼は次のように思い始めました。
Seven is a lucky number.7は縁起のいい番だ。
This is room 839.839室です。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記は数学ではたいてい未知数を表す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Information?[JA] 番案内? Detour (1945)
Car 80K. Code 1.[JA] 80K車 コード1の事態発生 He Walked by Night (1948)
Car 12. Car 1-2.[JA] 12車 12 He Walked by Night (1948)
"A stab wound from a strange object caused the death of the Town-Clerk..."[JA] 犠牲者第一は市の吏員だった The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
No.[CN]  The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
- No.[CN] -  The Indian in the Cupboard (1995)
There are five cottages in this area... and two, 6 and 7, in the L at the end of the road.[JA] 5棟のアパートがあり... L棟の6と7が 道の奥にある He Walked by Night (1948)
So that I don't forget.[JA] - いつかはね - 電話番言ってくれたら... Scarlet Street (1945)
- No.[CN] -  The Mighty Ducks (1992)
Second in the L, Number 7.[JA] L棟 二軒目 7 He Walked by Night (1948)
No.[CN]  Death Wish (1974)
The numbers are different.[JA] 番が そろってない Too Late for Tears (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごう, gou] NUMMER, PSEUDONYM [Add to Longdo]
[ごうれい, gourei] Kommando, Befehl [Add to Longdo]
[ごうほう, gouhou] Gehaltstufe [Add to Longdo]
[ごうがい, gougai] Sondernummer, Extrablatt [Add to Longdo]
[ごうきゅう, goukyuu] laut_weinen, heulen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top