ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comprehensible

K AA2 M P R IY0 HH EH1 N S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprehensible-, *comprehensible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehensible(adj) ที่เข้าใจได้, Syn. understandable, intelligible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehensible(คอมพริเฮน'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ฉลาด, Syn. intelligible, comprehendible -Conf. comprehensive

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehensible(adj) ซึ่งสามารถเข้าใจได้
incomprehensible(adj) เข้าใจยาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีความหมาย(v) interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai Definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPREHENSIBLE K AA2 M P R IY0 HH EH1 N S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehensible (j) kˌɒmprɪhˈɛnsəbl (k o2 m p r i h e1 n s @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
意味が通じる[いみがつうじる, imigatsuujiru] (exp, v1) to be comprehensible [Add to Longdo]
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj-i) incomprehensible; not making sense [Add to Longdo]
解せない[げせない, gesenai] (exp, adj-i) inscrutable; incomprehensible [Add to Longdo]
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke [Add to Longdo]
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp, adj-na, n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na, n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P) [Add to Longdo]
分かり悪い;分かりにくい;分かり難い(oK);判り難い;解り悪い(oK);解り難い[わかりにくい, wakarinikui] (adj-i) hard to understand; incomprehensible; unintelligible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comprehensible \Com"pre*hen"si*ble\, a. [L. comprehensibilis:
   cf. F. compre['e]hensible.]
   1. Capable of being comprehended, included, or comprised.
    [1913 Webster]
 
       Lest this part of knowledge should seem to any not
       comprehensible by axiom, we will set down some heads
       of it.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being understood; intelligible; conceivable by
    the mind.
    [1913 Webster]
 
       The horizon sets the bounds . . . between what is
       and what is not comprehensible by us. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comprehensible
   adj 1: capable of being comprehended or understood; "an idea
       comprehensible to the average mind" [syn:
       {comprehensible}, {comprehendible}] [ant:
       {incomprehensible}, {uncomprehensible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top