ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

after hours

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -after hours-, *after hours*, after hour
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after hours[IDM] หลังจากเวลาปกติ, See also: หลังเวลาทำการ, เลยเวลาเข้านอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After hours of uncertainty, the traffic is now moving smoothly from the United States into Mexico.หลังวุ่นวายอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้จราจรเคลื่อนตัวสะดวก... ...จากสหรัฐเข้าเม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
the Commission is after hours you guys should be in a strip club come onค่าคอมของคุณ ไปเที่ยวผับโป๊กันดีกว่า Next (2007)
misappropriation of the home theater room, after hours consumption of alcohol.การใช้ห้อง โฮมเธียร์เตอร์ในทางที่ผิด ชัวโมงที่แล้ว Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
I let you in After hours whenever you want.ผมให้คุณเข้ามาชั่วโมงกว่าแล้วตามที่คุณต้องการ Self Made Man (2008)
The rarest show on Earth is rumored to go on after hours so keep an eye out for those white rabbits.ลือกันให้แซดว่า โชว์ที่หาดูยากสุดๆจะเริ่มในอีกไม่กี่ชม.นี้ จับตามอง เหล่ากระต่ายขาว. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I could only work after hours here, so...ตกพันห้าร้อยเหรียญ แล้วนานแค่ไหนถึงจะเสร็จ The Girlfriend Experience (2009)
LUCKILY, IT WAS AFTER HOURS AND NO ONE WAS HURT.โชคดีที่ตอนนั้นมีคนไม่เยอะ และไม่มีใครบาดเจ็บ House on Fire (2009)
Wellthat means he showed no signs of distress, even after hours of torture.งั้นเขาก็ไม่มีอาการเจ็บปวด ถึงแม้จะถูกทรมาน The Bond in the Boot (2009)
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง The Freshmen (2009)
Well, there's no record of Dr. Dreyfus authorizing any after hours visits.เอ้อ.. คุณหมอไดรฟัส ไม่ได้อนุญาตไว้ หลังหมอพบชัดเป็น ชม. Chuck Versus the Tooth (2010)
I was doing drywall work in Queens-- a restaurant-- after hours mostly, off the books.ผมทำงานทำความสะอาดผนัง ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง... . ในควีนส์... Samaritan (2010)
After hours in the video conference room.หลังจากหลายชั่วโมงในห้องประชุมทางวิดีโอ The Guardian (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
after hoursHe was worn out after hours of work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลยเวลา[X] (loēi wēlā) EN: after hours ; late ; overdue   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erholung im nachbörslichen Verkehr [econ.]after hours rally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hour \Hour\, n. [OE. hour, our, hore, ure, OF. hore, ore, ure,
   F. heure, L. hora, fr. Gr. ?, orig., a definite space of
   time, fixed by natural laws; hence, a season, the time of the
   day, an hour. See {Year}, and cf. {Horologe}, {Horoscope}.]
   1. The twenty-fourth part of a day; sixty minutes.
    [1913 Webster]
 
   2. The time of the day, as expressed in hours and minutes,
    and indicated by a timepiece; as, what is the hour? At
    what hour shall we meet?
    [1913 Webster]
 
   3. Fixed or appointed time; conjuncture; a particular time or
    occasion; as, the hour of greatest peril; the man for the
    hour.
    [1913 Webster]
 
       Woman, . . . mine hour is not yet come. --John ii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       This is your hour, and the power of darkness. --Luke
                          xxii. 53.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (R. C. Ch.) Certain prayers to be repeated at stated
    times of the day, as matins and vespers.
    [1913 Webster]
 
   5. A measure of distance traveled.
    [1913 Webster]
 
       Vilvoorden, three hours from Brussels. --J. P.
                          Peters.
    [1913 Webster]
 
   {After hours}, after the time appointed for one's regular
    labor.
 
   {Canonical hours}. See under {Canonical}.
 
   {Hour angle} (Astron.), the angle between the hour circle
    passing through a given body, and the meridian of a place.
    
 
   {Hour circle}. (Astron.)
    (a) Any circle of the sphere passing through the two poles
      of the equator; esp., one of the circles drawn on an
      artificial globe through the poles, and dividing the
      equator into spaces of 15[deg], or one hour, each.
    (b) A circle upon an equatorial telescope lying parallel
      to the plane of the earth's equator, and graduated in
      hours and subdivisions of hours of right ascension.
    (c) A small brass circle attached to the north pole of an
      artificial globe, and divided into twenty-four parts
      or hours. It is used to mark differences of time in
      working problems on the globe.
 
   {Hour hand}, the hand or index which shows the hour on a
    timepiece.
 
   {Hour line}.
    (a) (Astron.) A line indicating the hour.
    (b) (Dialing) A line on which the shadow falls at a given
      hour; the intersection of an hour circle which the
      face of the dial.
 
   {Hour plate}, the plate of a timepiece on which the hours are
    marked; the dial. --Locke.
 
   {Sidereal hour}, the twenty-fourth part of a sidereal day.
 
   {Solar hour}, the twenty-fourth part of a solar day.
 
   {The small hours}, the early hours of the morning, as one
    o'clock, two o'clock, etc.
 
   {To keep good hours}, to be regular in going to bed early.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 after hours
   adv 1: not during regular hours; "he often worked after hours"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top