Search result for

enroll

(51 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enroll-, *enroll*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enroll    [VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll    [VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrollee    [N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrollI'd like to enroll you as a member of our club.
enrollHe was not allowed to enroll in the college.
enrollThey enrolled him as a jury member.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทะเบียนเรียน    [V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ขึ้นทะเบียน    [V] register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน    [V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ใบกองเกิน [N] enroll certificate, Example: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน, Notes: (กฎหมาย)
การเกณฑ์    [N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen rīen) EN: enroll in   
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLL    EH0 N R OW1 L
ENROLL    AH0 N R OW1 L
ENROLLS    EH0 N R OW1 L Z
ENROLLED    EH0 N R OW1 L D
ENROLLEE    EH0 N R OW0 L IY1
ENROLLEES    EH0 N R OW0 L IY1 Z
ENROLLING    EH0 N R OW1 L IH0 NG
ENROLLMENT    EH0 N R OW1 L M AH0 N T
ENROLLMENTS    EH0 N R OW1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enroll    (v) (i1 n r ou1 l)
enrolls    (v) (i1 n r ou1 l z)
enrolled    (v) (i1 n r ou1 l d)
enrolling    (v) (i1 n r ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
在学[ざいがく, zaigaku] (n,vs) (enrolled) in school; (P) [Add to Longdo]
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student [Add to Longdo]
在校生[ざいこうせい, zaikousei] (n) enrolled student [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period) [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enroll \En*roll"\, v. t. [imp. & p. p. {Enrolled}; p. pr. & vb.
   n. {Enrolling}.] [Pref. en- + roll: cf. F. enr[^o]ler; pref.
   en- (L. in) + r[^o]le roll or register. See {Roll}, n.]
   [Written also {enrol}.]
   1. To insert in a roil; to register or enter in a list or
    catalogue or on rolls of court; hence, to record; to
    insert in records; to leave in writing; as, to enroll men
    for service; to enroll a decree or a law; also,
    reflexively, to enlist.
    [1913 Webster]
 
       An unwritten law of common right, so engraven in the
       hearts of our ancestors, and by them so constantly
       enjoyed and claimed, as that it needed not
       enrolling.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the citizen capable of bearing arms enrolled
       themselves.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop; to inwrap; to involve. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enroll
   v 1: register formally as a participant or member; "The party
      recruited many new members" [syn: {enroll}, {inscribe},
      {enter}, {enrol}, {recruit}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top