Search result for

(71 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正-, *正*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย
[しょうがつ, shougatsu] (n) ปีใหม่,เดือนแรกของปี, See also: S. 新年,
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
論理[せいろんり, seironri] (n) Positive logic
弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
方形[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right
[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
会員[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まさ, masa] (n,n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 本・せいほん) original; (4) {math} (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,adj-na) (arch) (See に) exact; precise [Add to Longdo]
・写し受信者表示;写し受信者表示[せい・うつしじゅしんしゃひょうじ(・写し受信者表示);せいうつしじゅしんしゃひょうじ(写し受信者表示), sei . utsushijushinshahyouji ( sei . utsushi jushinsha hyouji ); seiutsushijushinsh] (n) {comp} primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
々;[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]
々堂々;堂堂[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
しい言葉を使う;しい言葉を遣う[ただしいことばをつかう, tadashiikotobawotsukau] (exp,v5u) to use the correct word [Add to Longdo]
しい行い[ただしいおこない, tadashiiokonai] (n) right conduct [Add to Longdo]
しい答え[ただしいこたえ, tadashiikotae] (n) correct answer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
われわれは午に東京駅に到着するでしょう。We will get on a bus?
愛情と憎しみは反対の感情だ。Love and hate are opposite emotions.
悪すぎてとても矯は無理だ。He is bad beyond correction.
意味を確に伝えることは難しい。It is difficult to convey the meaning exactly.
医者が人の死ぬ時期を決めるのはしいことでしょうか。Is it right for a doctor to decide when someone should die?
一人の乗客が気を失ったが、スチュワーデスが彼を気づかせた。A passenger fainted but the stewardess brought him round.
雨が午前にはやむよう祈っていたのですが。We had hoped that the rain would stop before noon.
英国人の礼儀しさは、本質的には恐怖感なのだという人がいる。Some people say that English politeness is, at bottom, really fear.
王は自分の王国を公に治めた。The king ruled his kingdom justly.
下線を引いた語をしい形にしなさい。Correct the underlined words.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, ] Chinese 1st month of year [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle [Add to Longdo]
丁醚[zhèng dīng mí, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄇㄧˊ, ] butyl ether [Add to Longdo]
五边形[zhèng wǔ biān xíng, ㄓㄥˋ ˇ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] regular pentagon [Add to Longdo]
[zhèng jiāo, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] orthogonality [Add to Longdo]
仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] honest; upright [Add to Longdo]
儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, / ] sincere; serious [Add to Longdo]
六边形[zhèng liù biān xíng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] regular hexagon [Add to Longdo]
[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まさ, masa] genau, sicher [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top