ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

express

IH0 K S P R EH1 S   
155 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -express-, *express*, expres
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด

English-Thai: Longdo Dictionary
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
express[N] การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
express[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, เด่นชัด, Syn. clear, explicit, unambiguous
express[ADJ] ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์), See also: เร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, high-speed, nonstop
express[N] รถด่วน, See also: รถไฟด่วน, รถโดยสารด่วน
express[VT] ส่งไปรษณีย์แบบด่วน, See also: ส่งจดหมายด่วน, Syn. dispatch, forward
express[VT] แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก) โดยใช้คำพูด, See also: พูดออกมา, Syn. manifest, reveal, show
express[ADV] อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์), See also: อย่างเร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, rapidly
expresso[N] (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ, Syn. espresso
expresso[N] กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ, Syn. espresso
expresso[N] เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ, Syn. espresso

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
express(n) รถด่วน,การส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิเศษ
express(vt) บีบ,คั้น,แสดง,บอก,ส่งด่วน
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expressชัดแจ้ง, แสดงออกชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express agreementข้อตกลงเฉพาะหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express contractสัญญาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express maliceเจตนาร้ายที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express powerอำนาจเฉพาะของรัฐบาลกลาง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
express termข้อความชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express warrantyคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expression๑. การแสดงออก๒. การคั้น, การบีบออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressการแสดงออก [การแพทย์]
Express Feelingการแสดงออกของความรู้สึก [การแพทย์]
Express highwaysทางด่วน [TU Subject Heading]
Express serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์แบบเร่งด่วน [TU Subject Heading]
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionการแสดงออกทางสีหน้า,การทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้า [การแพทย์]
Expression in Actionการทำงาน [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Expressive notationสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ได้แก่ สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง Blazing Saddles (1974)
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้ The Blues Brothers (1980)
This don't look like no express way to me!ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ทางด่วน The Blues Brothers (1980)
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์ The Blues Brothers (1980)
Victor's downstairs. Kumite Express leaves in five minutes.ชั้นล่างของวิกเตอร์ Kumite ด่วนใบในห้านาที Bloodsport (1988)
Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
An express came at twelve last night, just as we were all gone to bed.จดหมายด่วนมาถึงเมื่อวานตอนเที่ยงคืน ซึ่งเป็นตอนที่เราเข้านอนกันแล้ว Episode #1.5 (1995)
I beg your pardon, but did you know an express come for master from Mr Gardiner?ฉันขออภัยด้วยแต่คุณรู้มั้ยว่ามีจดหมายด่วน มาถึงคุณผู้ชายจากคุณการ์ดิเนอร์ Episode #1.5 (1995)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
"I have not been able to express my gratefulness to you."ѹ͸Ժѧس ѹӹ֡حس˹ As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressA frown may express anger or displeasure.
expressA lot of cars speed by on this expressway day and night.
expressAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
expressAn idea is expressed in terms of action.
expressAn inner defect never fails to express itself outwardly.
expressAre there any express trains?
expressAs Ben Johnson expressed it, "Speak that I may see the."
expressAs I reached the station, the express was just drawing in.
expressAs my watch was slow, I missed the special express.
expressAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
expressAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
expressBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทพ.[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
อีเอ็มเอส[N] Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
แววตา[N] expression of eye
อนุโมทนา[V] say amen, See also: express gratitude, rejoice with, offer congratulations, Example: ผมขออนุโมทนาที่ท่านคิดอย่างนั้น, Thai definition: ยินดีตาม, ยินดีด้วย, พลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอื้อน[V] express, See also: utter, say, Example: นางรำร่ายฟ้อนออกมานั่งบนขอนไม้พลางเอื้อนเพลงรำ, Thai definition: กล่าวถ้อยคำ
การแสดงออก[N] expression, See also: show-off, Example: วิธีการเรียนแบบฝรั่งก็ไม่จำเป็นว่าจะดีสำหรับเด็กนักเรียนไทยเพราะวิธีการเรียนและการแสดงออกของเด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่ง, Thai definition: พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ระบาย[V] express, See also: give vent to, Example: เกรียงไกรระบายถึงความเจ็บปวดที่ถูกพ่อค้าเพชรภูธรหักหลัง, Thai definition: เปิดเผยถึงความรู้สึกในใจ
แสดงออก[V] express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
เปล่ง[V] utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ด่วน[adj.] (duan = dūan) EN: express ; urgent ; fast   FR: express ; urgent ; chaud
ด่วนพิเศษ[adj.] (duan phisēt) EN: express   FR: express
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จดหมายด่วน[n. exp.] (jotmāi duan ) EN: express letter   
การใช้คำ[n. exp.] (kān chai kham) EN: expression   
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESS IH0 K S P R EH1 S
EXPRESSO EH0 K S P EH1 S OW0
EXPRESSO IH0 K S P EH1 S OW0
EXPRESS' IH0 K S P R EH1 S
EXPRESSED IH0 K S P R EH1 S T
EXPRESSES IH0 K S P R EH1 S AH0 Z
EXPRESS'S IH0 K S P R EH1 S IH0 Z
EXPRESSLY EH0 K S P R EH1 S L IY0
EXPRESSES IH0 K S P R EH1 S IH0 Z
EXPRESSING IH0 K S P R EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
express (v) ˈɪksprˈɛs (i1 k s p r e1 s)
expressed (v) ˈɪksprˈɛst (i1 k s p r e1 s t)
expresses (v) ˈɪksprˈɛsɪz (i1 k s p r e1 s i z)
expressly (a) ˈɪksprˈɛsliː (i1 k s p r e1 s l ii)
expressing (v) ˈɪksprˈɛsɪŋ (i1 k s p r e1 s i ng)
expression (n) ˈɪksprˈɛʃən (i1 k s p r e1 sh @ n)
expressive (j) ˈɪksprˈɛsɪv (i1 k s p r e1 s i v)
expressway (n) ˈɪksprˈɛswɛɪ (i1 k s p r e1 s w ei)
expressions (n) ˈɪksprˈɛʃənz (i1 k s p r e1 sh @ n z)
expressways (n) ˈɪksprˈɛswɛɪz (i1 k s p r e1 s w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, ] expression or emotion showing in one's eyes, #3,269 [Add to Longdo]
快递[kuài dì, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] express delivery, #6,513 [Add to Longdo]
言论[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expression of (political) opinion, #6,701 [Add to Longdo]
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, / ] express sympathy, greetings, consolation etc, #6,972 [Add to Longdo]
神色[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, ] expression; look, #7,399 [Add to Longdo]
[, ㄧˊ, ] expression of surprise, #7,837 [Add to Longdo]
该死[gāi sǐ, ㄍㄞ ㄙˇ, / ] expression of anger; Damn it!, #9,309 [Add to Longdo]
快车[kuài chē, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ, / ] express (train, bus etc), #21,735 [Add to Longdo]
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, ] express; especially fast, #23,178 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
D-Zug {m}express train [Add to Longdo]
Eilbestellung {f} | Eilbestellungen {pl}express delivery | express deliveries [Add to Longdo]
Eilbote {m}express messenger [Add to Longdo]
Eilbrief {m}express letter [Add to Longdo]
Eilfracht {f}express goods [Add to Longdo]
Expressionismus {m}expressionism [Add to Longdo]
Express-Sendung {f}air-express [Add to Longdo]
Expresszug {m}; Schnellzug {m}; Eilzug {m}express [Add to Longdo]
Schnellreinigung {f}express dry cleaning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression [Add to Longdo]
[しき, shiki] expression [Add to Longdo]
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Express \Ex*press"\ ([e^]ks*pr[e^]s"), a. [F. expr[`e]s, L.
   expressus, p. p. of exprimere to express; ex. out + premere
   To press. See {Press}.]
   1. Exactly representing; exact.
    [1913 Webster]
 
       Their human countenance
       The express resemblance of the gods. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Directly and distinctly stated; declared in terms; not
    implied or left to inference; made unambiguous by
    intention and care; clear; not dubious; as, express
    consent; an express statement.
    [1913 Webster]
 
       I have express commandment.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Intended for a particular purpose; relating to an express;
    sent on a particular errand; dispatched with special
    speed; as, an express messenger or train. Also used
    adverbially.
    [1913 Webster]
 
       A messenger sent express from the other world.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. of or pertaining to an {express train} or other conveyance
    designated an express[5]; makiung few or no intermediate
    stops; as, an express stop; an express fare; an express
    elevator.
    [PJC]
 
   {Express color}. (Law) See the Note under {Color}, n., 8.
 
   Syn: Explicit; clear; unambiguous. See {Explicit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Express \Ex*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Expressed}; p. pr. &
   vb. n. {Expressing}.] [Cf. OF. espresser, expresser, L.
   exprimere, expressum. See {Express}, a.; cf. {Sprain}.]
   1. To press or squeeze out; as, to express the juice of
    grapes, or of apples; hence, to extort; to elicit.
    [1913 Webster]
 
       All the fruits out of which drink is expressed.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       And th'idle breath all utterly expressed. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Halters and racks can not express from thee
       More than by deeds.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or offer a representation of; to show by a copy or
    likeness; to represent; to resemble.
    [1913 Webster]
 
       Each skillful artist shall express thy form. --E.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
       So kids and whelps their sires and dams express.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a true impression of; to represent and make known;
    to manifest plainly; to show in general; to exhibit, as an
    opinion or feeling, by a look, gesture, and esp. by
    language; to declare; to utter; to tell.
    [1913 Webster]
 
       My words express my purpose.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They expressed in their lives those excellent
       doctrines of morality.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To make known the opinions or feelings of; to declare what
    is in the mind of; to show (one's self); to cause to
    appear; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Phillips did express with much indignation
       against me, one evening.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To denote; to designate.
    [1913 Webster]
 
       Moses and Aaron took these men, which are expressed
       by their names.            --Num. i. 17.
    [1913 Webster]
 
   6. To send by express messenger; to forward by special
    opportunity, or through the medium of an express; as, to
    express a package.
 
   7. (Genetics) to produce products that cause the appearance
    of the corresponding phenotype; -- of a gene or of an
    organism with a specific gene; as, to express the
    beta-galactosidase gene,
    [PJC]
 
   Syn: To declare; utter; signify; testify; intimate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Express \Ex*press"\, n. [Cf. F. expr[`e]s a messenger.]
   1. A clear image or representation; an expression; a plain
    declaration. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The only remanent express of Christ's sacrifice on
       earth.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A messenger sent on a special errand; a courier; hence, a
    regular and fast conveyance; commonly, a company or system
    for the prompt and safe transportation of merchandise or
    parcels.
    [1913 Webster]
 
   3. An express office.
    [1913 Webster]
 
       She charged him . . . to ask at the express if
       anything came up from town.      --E. E. Hale.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is sent by an express messenger or message.
    [Obs.] --Eikon Basilike.
    [1913 Webster]
 
   5. a railway train or bus for transporting passengers or
    goods with speed and punctuality; a train or bus that does
    not stop at certain stations. Contrasted to {local}; as,
    take the express to get there faster.
 
   Syn: express train. [PJC]
 
   {Express office}, an office where packages for an express are
    received or delivered.
 
   {Express train}, a railway train (such as a subway train)
    that does not stop at certain stations, but only at
    stations designated express stops.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 express
   adv 1: by express; "please send the letter express"
   adj 1: not tacit or implied; "her express wish"
   2: without unnecessary stops; "an express train"; "an express
     shipment"
   n 1: mail that is distributed by a rapid and efficient system
      [syn: {express}, {express mail}]
   2: public transport consisting of a fast train or bus that makes
     only a few scheduled stops; "he caught the express to New
     York" [syn: {express}, {limited}] [ant: {local}]
   3: rapid transport of goods [syn: {express}, {expressage}]
   v 1: give expression to; "She showed her disappointment" [syn:
      {express}, {show}, {evince}]
   2: articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise;
     "She expressed her anger"; "He uttered a curse" [syn:
     {express}, {verbalize}, {verbalise}, {utter}, {give tongue
     to}]
   3: serve as a means for expressing something; "The painting of
     Mary carries motherly love"; "His voice carried a lot of
     anger" [syn: {carry}, {convey}, {express}]
   4: indicate through a symbol, formula, etc.; "Can you express
     this distance in kilometers?" [syn: {express}, {state}]
   5: manifest the effects of (a gene or genetic trait); "Many of
     the laboratory animals express the trait"
   6: obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians
     express coffee rather than filter it" [syn: {press out},
     {express}, {extract}]
   7: send by rapid transport or special messenger service; "She
     expressed the letter to Florida"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top