Search result for

brief

(129 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brief-, *brief*
English-Thai: Longdo Dictionary
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, S. underpants, underwear,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brief[ADJ] โดยย่อ, See also: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป, Syn. concise, Ant. verbose
briefs[N] กางเกงชั้นในชาย
briefly[ADV] ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
briefing[N] สรุปแบบสั้นๆ, Syn. summary
briefcase[N] กระเป๋าหิ้ว, See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม Chuck in Real Life (2008)
There was a brief period between klauses.ซานต้า คลอส ยังมีสองร่างเลย Chuck in Real Life (2008)
I'm late to meet Dr. Olan to brief him on the cases I'm handing over.ฉันไปหา ดร.โอแลน เพื่อที่จะบอกเขาเรื่องเคสที่จะส่งต่อให้สายแล้ว Dying Changes Everything (2008)
That's what I said back in the briefing room!แต่ข้าก็พูดอย่างนั้นนี่ ตอนที่อยู่ในห้องประชุม! Rising Malevolence (2008)
I can withstand the pressure for a brief time.ข้าคงต้านทานพวกมันได้สักพัก Rising Malevolence (2008)
I brought you this, hoping you would take at least a brief respite.ข้านำสิ่งนี้มาให้ เพื่อท่านจะได้พักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
Yeah, I'll make a brief, all right?โอเค ฉันจะย่อให้รวบรัด.. Bolt (2008)
- Harvey, I know these briefs backwards.ฮาร์วี่ ฉันรู้คดีนี่ปรุโปร่งนะ งั้นก็... The Dark Knight (2008)
He came with his briefcase?เขามาพร้อมกับกระเป๋าใส่เอกสาร? Episode #1.5 (2008)
- I work for you. I got the call, I got briefed.-ให้คุณสิ ผมถูกสั่งมาแล้ว Body of Lies (2008)
Oh, it's in my briefcase if you wanna check it.มันอยู่ที่ในกระเป๋าของผม ถ้าคุณอยากตรวจดู 24: Redemption (2008)
Our Africa group is preparing a brief on SangaIa.ทีมของเราด้านแอฟริกากำลังเตรียม รายงานให้คุณเรื่อง Sangala 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
briefAfter a brief peace, war broke out again.
briefAs a young man he flirted briefly with communism.
briefBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
briefCan you give me a brief description of the thief?
briefHe answered in brief.
briefHe died after a brief illness.
briefHe gave his reasons in brief.
briefHe gave me a brief outline of the plan.
briefHe is brief of speech.
briefHe sent me a brief note.
briefHis brief repose was interrupted by her arrival.
briefHis speech was brief and to the point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
อย่างย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป[ADV] briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
โดยย่อ[ADV] briefly, See also: summarily, concisely, Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป, Ant. โดยละเอียด, อย่างละเอียด, Example: ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจกล่าวโดยย่อมี 36 ประเภทใหญ่ๆ
โดยสังเขป[ADV] briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhēp) EN: briefly ; in brief   
โดยสรุป[adv.] (dōi sarup) EN: briefly   
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain   
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: hold a brief   
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIEF    B R IY1 F
BRIEFS    B R IY1 F S
BRIEFED    B R IY1 F T
BRIEFER    B R IY1 F ER0
BRIEFLY    B R IY1 F L IY0
BRIEFEST    B R IY1 F AH0 S T
BRIEFING    B R IY1 F IH0 NG
BRIEFERS    B R IY1 F ER0 Z
BRIEFCASE    B R IY1 F K EY2 S
BRIEFINGS    B R IY1 F IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brief    (v) (b r ii1 f)
briefs    (v) (b r ii1 f s)
briefed    (v) (b r ii1 f t)
briefer    (j) (b r ii1 f @ r)
briefly    (a) (b r ii1 f l ii)
briefest    (j) (b r ii1 f i s t)
briefing    (v) (b r ii1 f i ng)
briefcase    (n) (b r ii1 f k ei s)
briefings    (n) (b r ii1 f i ng z)
briefcases    (n) (b r ii1 f k ei s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Brief(n) |der, pl. Briefe| จดหมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}brief case; briefcase [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Briefbeschwerer {m}paper weight [Add to Longdo]
Briefbeutel {m}mailbag [Add to Longdo]
Briefbildsender {m}telescriptor [Add to Longdo]
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Briefgeheimnis {n}privacy of letters [Add to Longdo]
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter [Add to Longdo]
Briefkasten {m}letter-box; letter box [Add to Longdo]
Briefkasten {m} | Briefkästen {pl}mail box; mailbox | mailboxes [Add to Longdo]
Briefkastenadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Briefkopf {m} | Briefköpfe {pl}letterhead; letter-heading | letterheads [Add to Longdo]
Briefkopierpresse {f}letterpress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound) [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
パンティー(P);パンティ[, pantei-(P); pantei] (n) panties; panty; briefs; (P) [Add to Longdo]
ブリーフ[, buri-fu] (n) brief; (P) [Add to Longdo]
ブリーフィング[, buri-fingu] (n) briefing [Add to Longdo]
ブリーフケース[, buri-fuke-su] (n) briefcase [Add to Longdo]
ブリーフケースコンピュータ[, buri-fuke-sukonpyu-ta] (n) {comp} briefcase computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便览[biàn lǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 便 / 便] brief guide [Add to Longdo]
字条[zì tiáo, ㄗˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] brief note [Add to Longdo]
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] brief encounter; to brush past sb [Add to Longdo]
断想[duàn xiǎng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] brief commentary [Add to Longdo]
暂短[zàn duǎn, ㄗㄢˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief (in time) [Add to Longdo]
短简[duǎn jiǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] brief [Add to Longdo]
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, / ] briefly; simply [Add to Longdo]
简短[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief; short-duration [Add to Longdo]
简短介绍[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]
简要介绍[jiǎn yào jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
手紙[てがみ, tegami] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
郵便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] Brieftraeger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brief \Brief\, adv.
   1. Briefly. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Adam, faltering long, thus answered brief. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Soon; quickly. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brief \Brief\ (br[=e]f), a. [OE. bref, F. brief, bref, fr. L.
   brevis; akin to Gr. brachy`s short, and perh. to Skr. barh to
   tear. Cf. {Breve}.]
   1. Short in duration.
    [1913 Webster]
 
       How brief the life of man.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Concise; terse; succinct.
    [1913 Webster]
 
       The brief style is that which expresseth much in
       little.                --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Rife; common; prevalent. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {In brief}. See under {Brief}, n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Short; concise; succinct; summary; compendious;
     condensed; terse; curt; transitory; short-lived.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brief \Brief\ (br[=e]f), n. [See {Brief}, a., and cf. {Breve}.]
   1. A short concise writing or letter; a statement in few
    words.
    [1913 Webster]
 
       Bear this sealed brief,
       With winged hastle, to the lord marshal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And she told me
       In a sweet, verbal brief.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An epitome.
    [1913 Webster]
 
       Each woman is a brief of womankind.  --Overbury.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An abridgment or concise statement of a client's
    case, made out for the instruction of counsel in a trial
    at law. This word is applied also to a statement of the
    heads or points of a law argument.
    [1913 Webster]
 
       It was not without some reference to it that I
       perused many a brief.         --Sir J.
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, the brief is prepared by the attorney; in
      the United States, counsel generally make up their own
      briefs.
      [1913 Webster]
 
   4. (Law) A writ; a breve. See {Breve}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   5. (Scots Law) A writ issuing from the chancery, directed to
    any judge ordinary, commanding and authorizing that judge
    to call a jury to inquire into the case, and upon their
    verdict to pronounce sentence.
    [1913 Webster]
 
   6. A letter patent, from proper authority, authorizing a
    collection or charitable contribution of money in
    churches, for any public or private purpose. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. pl. a type of men's underpants without legs, fitting
    tightly and held by an elastic waistband; also called
    {Jockey shorts}.
    [PJC]
 
   {Apostolical brief}, a letter of the pope written on fine
    parchment in modern characters, subscribed by the
    secretary of briefs, dated "a die Nativitatis," i. e.,
    "from the day of the Nativity," and sealed with the ring
    of the fisherman. It differs from a bull, in its
    parchment, written character, date, and seal. See {Bull}.
    
 
   {Brief of title}, an abstract or abridgment of all the deeds
    and other papers constituting the chain of title to any
    real estate.
 
   {In brief}, in a few words; in short; briefly. "Open the
    matter in brief." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brief \Brief\, v. t.
   To make an abstract or abridgment of; to shorten; as, to
   brief pleadings.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brief
   adj 1: of short duration or distance; "a brief stay in the
       country"
   2: concise and succinct; "covered the matter in a brief
     statement"
   3: (of clothing) very short; "an abbreviated swimsuit"; "a brief
     bikini" [syn: {abbreviated}, {brief}]
   n 1: a document stating the facts and points of law of a
      client's case [syn: {brief}, {legal brief}]
   2: a condensed written summary or abstract
   v 1: give essential information to someone; "The reporters were
      briefed about the President's plan to invade"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BRIEF
     Basic Reconfigurable Interactive Editing Facility
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 brief [brif]
   epistle; letter
   letter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Brief [briːf] (n) , s.(m )
   letter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top