Search result for

castrate

(34 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castrate-, *castrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castrate[VT] กำจัด, See also: ขจัด, Syn. deprive
castrate[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. emasculate, geld
castrate[N] สัตว์หรือคนที่ถูกทำหมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex

English-Thai: Nontri Dictionary
castrate(vt) ตอนสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
castrate๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ desexualise; desexualize ๑ และ gonadectomise; gonadectomize; unsex]๒. ผู้ถูกทำหมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castrateตอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}not to castrate them. Send her to psychiatric.ไม่ใช่ทำหมันพวกเขา ส่งเธอไปแผนกจิตเวช Dying Changes Everything (2008)
I'll castrate you!ฉันจะตัดไอ้นั่นคุณซะ Finding Mr. Destiny (2010)
When they castrated you, did they take the pillar with the stones?ยามเขาทำหมันท่าน เขาจัดการเรียบหรือไม่ Fire and Blood (2011)
I'd rather castrate myself with blunt rocks.ฉันขอทำหมันให้ตัวเองยังดีกว่า Lockout (2012)
Maybe even castrated like Brother Abelard.หรืออาจจะถูกจับตอน เหมือนบราเธอร์อเบลาร์ดก็ได้ Welcome to Briarcliff (2012)
He didn't castrate her, either.เขาไม่ได้ตอนเธอด้วย Closing Time (2012)
Your great-great-grandmother Hilda, with this blade, castrated a rotznasig carcaju.ทวดฮิลด้า ใช้ดาบนี้ กำจัด rotznasig carcaju (มนุษย์หมาป่า) น่าสนุกนะ Bad Teeth (2012)
- He castrated himself?อะไร เขาตอนตัวเองรึไงล่ะ ? Coquilles (2013)
When the slavers castrate the boys, do they take all of it?͹ǡ· ton The Mountain and the Viper (2014)
I guess you prefer me pharmaceutically castrated, rambling on like a lunatic.ฉันว่านายคงอยากให้ฉันเป็นง่อยเพราะฤทธิ์ยา และบ่นเพ้อเหมือนคนบ้า Logan (2017)
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน Night and Fog (1956)
I'm going to lose my precious testicles. I'm going to be castrated.ผมโดนเจ้านายเล่นงานยับแน่ ๆ The Red Violin (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอน[V] castrate, See also: spay, Syn. ทำหมัน, Example: หลังจากแม่สุนัขออกลูกคอกนี้แล้ว เจ้าของจะพามันไปตอน, Thai definition: ตัดหรือทำลายอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดลูก
ตอน[V] castrate, See also: layer, Example: พ่อกำลังตอนต้นมะม่วงอยู่ในสวน, Thai definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกราก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอน[v.] (tøn) EN: castrate ; spay   FR: castrer ; châtrer

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTRATE    K AE1 S T R EY2 T
CASTRATED    K AE1 S T R EY2 T AH0 D
CASTRATES    K AE1 S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castrate    (v) (k a1 s t r ei1 t)
castrated    (v) (k a1 s t r ei1 t i d)
castrates    (v) (k a1 s t r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, ] castrate; to delay [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] castrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neuter \neu"ter\, v. t.
   To render incapable of sexual reproduction; to remove or
   alter the sexual organs so as to make infertile; to alter; to
   fix; to desex; -- in male animals, to {castrate}; in female
   animals, to {spay}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castrate \Cas"trate\, v. t. [imp. & p. p. {Castrated}; p. pr. &
   vb. n. {Castrating}.] [L. castrarus, p; p. of castrare to
   castrate, asin to Skr. [,c]astra knife.]
   1. To deprive of the testicles; to emasculate; to geld; to
    alter.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut or take out; esp. to remove anything erroneous, or
    objectionable from, as the obscene parts of a writing; to
    expurgate.
    [1913 Webster]
 
       My . . . correspondent . . . has sent me the
       following letter, which I have castrated in some
       places.                --Spectator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 castrate
   n 1: a man who has been castrated and is incapable of
      reproduction; "eunuchs guarded the harem" [syn: {eunuch},
      {castrate}]
   v 1: deprive of strength or vigor; "The Senate emasculated the
      law" [syn: {emasculate}, {castrate}]
   2: edit by omitting or modifying parts considered indelicate;
     "bowdlerize a novel" [syn: {bowdlerize}, {bowdlerise},
     {expurgate}, {castrate}, {shorten}]
   3: remove the testicles of a male animal [syn: {emasculate},
     {castrate}, {demasculinize}, {demasculinise}]
   4: remove the ovaries of; "Is your cat spayed?" [syn: {alter},
     {neuter}, {spay}, {castrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top