Search result for

หมอง

(54 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอง-, *หมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอง[V] become dull, See also: be dim, be gloomy, Syn. หม่น, มัว, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: แสงดาวหมองไปเพราะแสงไฟจากตึกใหญ่สาดข่ม
หมอง[V] look sad, See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy, Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: หน้าพ่อหมองลงกว่าคราวก่อนที่มาเยี่ยม
หมองใจ[V] be gloomy, See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ, Example: เด็กคนนี้อยู่มาได้ตั้งนาน เพิ่งมาก่อปัญหาให้หมองใจคราวนี้แหละ
หมองมัว[ADJ] gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
หมองหมาง[V] be estranged, See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other), Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง, Example: เรื่องครั้งนี้จะต้องจัดการให้ดีอย่าให้คู่กรณีหมองหมางกันได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอง(หฺมอง) ว. ขุ่น, มัว, เช่น เครื่องแก้วหมอง เครื่องเงินหมอง, ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, เช่น หน้าหมอง.
หมองมัวว. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน.
หมองหม่นว. ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน, หม่นหมอง ก็ว่า.
หมองหมางว. ไม่ผ่องใสเพราะมีความขุ่นเคืองใจ.
หมองน. ผู้มีความชำนาญในการจับงูเห่ามาเลี้ยงเพื่อนำไปแสดง.
หมองูตายเพราะงูน. ผู้ที่ชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพก็อาจถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตนก็ได้.
หมองใจก. ขุ่นใจ, มีใจไม่ผ่องใส
หมองใจขัดเคืองกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
Can't you do something about your gloomy face?คุณไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าที่หม่นหมองนี่มั่งเหรอ Heartbreak Library (2008)
Far off and sad that's not tasted Herot mead.ห่างไกลและหม่นหมอง นั่นไม่ใช่รสชาติเหล้าฮีรอท มีท Outlander (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
Well, no offense, son, but nobody here wants to talk to you.นี่คงไม่ทำให้เราหมองใจกันนะ แต่ไม่มีใครที่นี่ต้องการจะพูดกะคุณ The Echo (2008)
He must be going through some...มันเป็นเรื่องของจิตใจที่เศร้าหมอง... Bedtime Stories (2008)
Here's to Joel, he's so blueนี่สำหรับโจเอล.. ผู้เศร้าหมอง Invictus (2009)
In the fell clutch of circumstanceและยังหยัดยืนไม่หม่นหมอง.. ไปตามสถานการณ์ Invictus (2009)
Look sad, while staring at the stone.ฉันเศร้าหมอง ยามเมื่อมองก้อนหิน The Breath (2009)
You feel you now have control,don't you? You think you will walk away untested?และตอนนี้หล่อนคิดว่าเขาเป้นคนคุมเกมทั้งหมองั้นรึ? Saw VI (2009)
We don't want to upset your beautiful daughter any more.เราก็ไม่อยากให้ลูกสาวคุณขุ่นข้องหมองใจด้วย Cook (2009)
I ain't in the mood tonight, little girl.ฉันไม่ได้เศร้าหมองในคืนวันนี้ สาวน้อย Never Let Me Go (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
หมอง[n. exp.] (mø ngū) EN: snake charmer   FR: charmeur de serpent [m]
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloomy[ADJ] เศร้าหมอง, See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง, Syn. sad, depressed, Ant. joyful
muddy[ADJ] ข่น, See also: หมอง, ทึม, ไม่ใส, Syn. cloudy, mirky, murky, turbid, Ant. clearly
ustulate[ADJ] มีสีคล้ำ, See also: หมอง, ไหม้, เกรียม, Syn. blackened, discoloured
ustulate[V] ไหม้เกรียม, See also: หมอง, ไหม้, เกรียม, Syn. scorch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
lour(vi) หน้าบึ้ง,เศร้า,หน้าหมอง
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
paleness(n) ความจาง,ความจืด,ความซีด,ความหม่นหมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top