ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

external

IH0 K S T ER1 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -external-, *external*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
external(adj) ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย), Syn. outside, surface
external(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
external(n) ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. exterior, outside
external ear(n) หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก, ข้างนอก, ผิวเผิน, นอกถิ่น n. ด้านนอก, ผิวนอก, สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก, ด้านนอก, นอกประเทศ, นอกถิ่น, ผิวเผิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [ มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory canalช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory meatus; meatus, external acousticปากรูหู [ มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external castรูปพิมพ์ด้านนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
external combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
external debtหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external divisionการแบ่งภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
external earหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external equalizerท่อรักษาสมภาพภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
external fistulaทางทะลุสู่ภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Externalภายนอก, ด้านนอก [การแพทย์]
External auditการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก [การบัญชี]
external combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายนอก, เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกเครื่อง ได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External debtหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External debt reportingการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External documentเอกสารจากแหล่งภายนอก [การบัญชี]
External efficiencyประสิทธิภาพภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
external forceแรงภายนอก, แรงจากนอกระบบที่ทำให้ระบบเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เช่น ในการเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งจะต้องมีแรงภายนอกมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External Migrarionการย้ายถิ่นภายนอก, Example: การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All external controls are turned off.ระบบควบคุมภายนอกถูกปิด! Ghost in the Shell (1995)
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้ Bicentennial Man (1999)
I want to make it very clear this is an external physical upgrade only.มาทำความเข้าใจกันก่อน นี่เป็นงานปรับภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น Bicentennial Man (1999)
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ Fantastic Four (2005)
External Affairs, Criminal Investigation Special task force.เหตุการณ์ข้างนอก, ภาระกิจพิเศษของหน่วยสืบสวน Sweet Spy (2005)
I thought although the car is very old, the external design is still new so I just wanted to touch it.หม่อมฉันคิดว่าถึงแม้ว่ารถมันจะเก่ามาก แต่การดีไซน์ก็ยังทันสมัยอยู่ หม่อมฉันก็เลยแค่อยากจะจับมันเพคะ Princess Hours (2006)
External scars are healing fine, but looks like it'll take a while before she'll be able to leave the hospital.แผลภายนอกดูเหมือนจะรักษาหาย แต่ดูเหมือนต้องใช้เวลาสักพัก กว่าเธอจะออกจากโรงพยาบาลได้ Fly, Daddy, Fly (2006)
If he has an external drive, a backup?- ถ้าเขามีไดรฟ์สำรองล่ะ Pilot (2007)
Your computer, did you back it up? Is there an external drive?คุณแบ็คอัพคอมพ์ไว้มั้ย มีไดรฟ์ภายนอกรึเปล่า Pilot (2007)
That's mythology... but now it's a system that can control multiple external networks.นั่นมันนิยายปรัมปรา... ...แต่ตอนนี้มันคือระบบที่สามารถควบคุม เครือข่ายภายนอกได้หลายตัว Appleseed Ex Machina (2007)
We are showing a breach in an external vent.มีผู้บุกรุกตรงท่อด้านนอก Live Free or Die Hard (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
externalAll his injuries are external.
externalExternal application only.
externalExternal pressure grows ever more intense.
externalFor external use only, do not ingest.
externalSave it on the external hard drive.
externalThat politician is well versed in internal and external conditions.
externalThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
externalThere is no external influence in that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยภายนอก(n) external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai Definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
พาเหียร(adj) external, See also: outside, Syn. ภายนอก, ข้างนอก, Thai Definition: ที่เลยพ้นออกไปจากภายใน
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
สัมผัสนอก(n) external rhyme, Ant. สัมผัสใน, Example: เราไม่นิยมใช้คำตายในสัมผัสนอกของบทกลอน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: คำคล้องจองแห่งคำประพันธ์ที่อยู่ต่างวรรคกันตามข้อบังคับ
โฉม(n) appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai Definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
การต่างประเทศ(n) foreign affairs, See also: external affairs, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
รูปร่าง(n) appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai Definition: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [ f ] ; profil [ m ] ; apparence [ f ]
จ้างหน่วยงานภายนอก[jāng nūay ngān phāinøk] (v, exp) EN: outsource  FR: externaliser
การจ้างหน่วยงานภายนอก[kān jāng nūay ngān phāinøk] (n, exp) EN: outsourcing  FR: externalisation [ f ]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [ f ]
การตรวจสอบภายนอก[kān trūatsøp phāinøk] (n, exp) EN: external audit  FR: audit externe [ m ]
การวิเคราะห์ภายนอก[kān wikhrǿ phāinøk] (n, exp) EN: external analysis
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[khø jamkat jāk patjai phāinøk] (n, exp) EN: external constraints
กกหู[kok hū] (n, exp) EN: base of the ear ; base of the external ear ; stem of the ear  FR: base de l'oreille externe [ f ]
แหล่งข้อมูลอื่น[laēng khømūn eūn] (n, exp) EN: external link [ m ]  FR: lien externe [ m ]
มุมภายนอก[mum phāinøk] (n, exp) EN: exterior angle ; external angle  FR: angle externe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXTERNAL IH0 K S T ER1 N AH0 L
EXTERNALLY IH0 K S T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
external (n) ˈɪkstˈɜːʳnl (i1 k s t @@1 n l)
externals (n) ˈɪkstˈɜːʳnlz (i1 k s t @@1 n l z)
externally (a) ˈɛkstˈɜːʳnəliː (e1 k s t @@1 n @ l ii)
externalize (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪz (i1 k s t @@1 n @ l ai z)
externalized (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪzd (i1 k s t @@1 n @ l ai z d)
externalizes (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪzɪz (i1 k s t @@1 n @ l ai z i z)
externalizing (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪzɪŋ (i1 k s t @@1 n @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对外[duì wài, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ,   /  ] external; foreign; pertaining to external or foreign (affairs) #2,149 [Add to Longdo]
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ,   /  ] external; foreign; outside #4,777 [Add to Longdo]
外部[wài bù, ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ,  ] external part; external #4,875 [Add to Longdo]
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ,  ] external; outside; outward appearance #6,219 [Add to Longdo]
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ,  ] external help; foreign aid #6,409 [Add to Longdo]
外在[wài zài, ㄨㄞˋ ㄗㄞˋ,  ] external; extrinsic #11,637 [Add to Longdo]
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ,  ] external force; pressure from outside #20,820 [Add to Longdo]
外用[wài yòng, ㄨㄞˋ ㄩㄥˋ,  ] external #21,564 [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ,   ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜 #55,752 [Add to Longdo]
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] external diameter (including thickness of the wall) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außendruck { m }external pressure [Add to Longdo]
Außengewinde { n }external thread; male thread [Add to Longdo]
Außenläufermotor { m } [ techn. ]external rotor motor [Add to Longdo]
Außenverzahnung { f }external teeth [Add to Longdo]
Außenverzahnung { f }external tooth system [Add to Longdo]
Drittmittelförderung { f }external funding [Add to Longdo]
Externsortierung { f }external sorting [Add to Longdo]
Fremdbezug { m }external procurement [Add to Longdo]
Fremdleistung { f }external service; external labour [Add to Longdo]
Fremdspannung { f } [ electr. ]external voltage [Add to Longdo]
Referenzdokument { n }external reference document [Add to Longdo]
Zahnscheibe { f } [ techn. ]external teeth lock washer [Add to Longdo]
extern { adj } | externer Speicherexternal | external storage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] (n) (1) the outside; (adj-no) (2) external; (P) #161 [Add to Longdo]
付け[づけ, duke] (n-suf, pref, suf) dated; date; fixed; external #1,093 [Add to Longdo]
外来[がいらい, gairai] (n, adj-no) (1) (abbr) external origin; imported; (2) outpatient; (P) #7,516 [Add to Longdo]
対外[たいがい, taigai] (n) external; foreign; (P) #10,540 [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) #17,425 [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
エクスターナル[ekusuta-naru] (n) external [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) { comp } calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外字[がいじ, gaiji] external character [Add to Longdo]
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number [Add to Longdo]
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 External \Ex*ter"nal\, n.
   Something external or without; outward part; that which makes
   a show, rather than that which is intrinsic; visible form; --
   usually in the plural.
   [1913 Webster]
 
      Adam was then no less glorious in his externals
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      God in externals could not place content. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 External \Ex*ter"nal\, a. [L. externus, fr. exter, exterus, on
   the outside, outward. See {Exterior}.]
   1. Outward; exterior; relating to the outside, as of a body;
    being without; acting from without; -- opposed to
    {internal}; as, the external form or surface of a body.
    [1913 Webster]
 
       Of all external things, . . .
       She [Fancy] forms imaginations, aery shapes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Outside of or separate from ourselves; (Metaph.) separate
    from the perceiving mind.
    [1913 Webster]
 
   3. Outwardly perceptible; visible; physical or corporeal, as
    distinguished from mental or moral.
    [1913 Webster]
 
       Her virtues graced with external gifts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not intrinsic nor essential; accidental; accompanying;
    superficial.
    [1913 Webster]
 
       The external circumstances are greatly different.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   5. Foreign; relating to or connected with foreign nations;
    as, external trade or commerce; the external relations of
    a state or kingdom.
    [1913 Webster]
 
   6. (Anat.) Away from the mesial plane of the body; lateral.
    [1913 Webster]
 
   {External angles}. (Geom.) See under {Angle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 external
   adj 1: happening or arising or located outside or beyond some
       limits or especially surface; "the external auditory
       canal"; "external pressures" [ant: {internal}]
   2: coming from the outside; "extraneous light in the camera
     spoiled the photograph"; "relying upon an extraneous income";
     "disdaining outside pressure groups" [syn: {external},
     {extraneous}, {outside}]
   3: from or between other countries; "external commerce";
     "international trade"; "developing nations need outside help"
     [syn: {external}, {international}, {outside(a)}]
   4: purely outward or superficial; "external composure"; "an
     external concern for reputation"- A.R.Gurney,Jr.
   n 1: outward features; "he enjoyed the solemn externals of
      religion"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top