Search result for

external

(120 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -external-, *external*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
external[ADJ] ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย), Syn. outside, surface
external[ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
external[N] ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. exterior, outside
external ear[N] หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory canalช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory meatus; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external castรูปพิมพ์ด้านนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
external combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
external debtหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external divisionการแบ่งภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
external earหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external equalizerท่อรักษาสมภาพภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
external fistulaทางทะลุสู่ภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Externalภายนอก,ด้านนอก [การแพทย์]
External auditการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก [การบัญชี]
external combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายนอก, เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกเครื่อง ได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External debtหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External debt reportingการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External documentเอกสารจากแหล่งภายนอก [การบัญชี]
External efficiencyประสิทธิภาพภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
external forceแรงภายนอก, แรงจากนอกระบบที่ทำให้ระบบเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เช่น ในการเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งจะต้องมีแรงภายนอกมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External Migrarion การย้ายถิ่นภายนอก
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก Passengers (2008)
Signs of livor mortis, algor mortis, rigor mortis, in the percede external wounds.มีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีในร่างกายทำให้เสียชีวิต ก่อนที่จะเกิดบาดแผลภายนอก Pathology (2008)
My division is External Influence.ฉันอยู่แผนกอิทธิพลภายนอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Goku, you rely too much on your external observation.โงกุน, เจ้าพึ่งประสาทสัมผัส ภายนอกมากเกินไปแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง Star Trek (2009)
In order to achieve a miracle. All EVAs are being powered externally. No problems with the power sources.ไปสร้างปาฏิหาริย์ซะ มาอยู่ในเอวาแล้ว... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Severing the connection externallyการปลดการเชื่อมต่อตอนนี้ Human (2010)
And I suspect some external hard to believe.และข้าสงสัยว่ามีคนภายนอกคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ ยากที่จะเชื่อ The Mandalore Plot (2010)
They took our TV, two laptops, four external hard-drives, our PS2, our PS3, our X-Box, our X-Box 360, our classic Nintendo, our Super Nintendo, our Nintendo 64 and our Wii.พวกมันเอาทีวีเราไป แลปท็อปสองเครื่อง ฮาดไดร์ฟสี่ตัว The Bozeman Reaction (2010)
Well, everything that you've learned about the victim, uh, indicates that he was only interested in the external signifiers of the rock and roll lifestyle, correct?อืม ทุกอย่างที่คุณรู้เกี่ยวกับ เหยื่อ เอ่อ บ่งบอกว่า เขาสนใจแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And sniper teams to provide external security and support.และีทีมพลแ่ม่นปืนเพื่อคุ้มกันภัย ภายนอกและให้การสนับสนุน The Negotiation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
externalAll his injuries are external.
externalExternal application only.
externalExternal pressure grows ever more intense.
externalFor external use only, do not ingest.
externalSave it on the external hard drive.
externalThat politician is well versed in internal and external conditions.
externalThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
externalThere is no external influence in that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
พาเหียร[ADJ] external, See also: outside, Syn. ภายนอก, ข้างนอก, Thai definition: ที่เลยพ้นออกไปจากภายใน
รูหู[N] auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
สัมผัสนอก[N] external rhyme, Ant. สัมผัสใน, Example: เราไม่นิยมใช้คำตายในสัมผัสนอกของบทกลอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองแห่งคำประพันธ์ที่อยู่ต่างวรรคกันตามข้อบังคับ
โฉม[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
การต่างประเทศ[N] foreign affairs, See also: external affairs, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
รูปร่าง[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsource   FR: externaliser
การจ้างหน่วยงานภายนอก[n. exp.] (kān jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsourcing   FR: externalisation [f]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsøp phāinøk) EN: external audit   FR: audit externe [m]
การวิเคราะห์ภายนอก[n. exp.] (kān wikhrǿ phāinøk) EN: external analysis   
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khø jamkat jāk patjai phāinøk) EN: external constraints   
กกหู[n. exp.] (kok hū) EN: base of the ear ; base of the external ear ; stem of the ear   FR: base de l'oreille externe [f]
แหล่งข้อมูลอื่น[n. exp.] (laēng khømūn eūn) EN: external link [m]   FR: lien externe [m]
มุมภายนอก[n. exp.] (mum phāinøk) EN: exterior angle ; external angle   FR: angle externe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERNAL    IH0 K S T ER1 N AH0 L
EXTERNALLY    IH0 K S T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
external    (n) (i1 k s t @@1 n l)
externals    (n) (i1 k s t @@1 n l z)
externally    (a) (e1 k s t @@1 n @ l ii)
externalize    (v) (i1 k s t @@1 n @ l ai z)
externalized    (v) (i1 k s t @@1 n @ l ai z d)
externalizes    (v) (i1 k s t @@1 n @ l ai z i z)
externalizing    (v) (i1 k s t @@1 n @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außendruck {m}external pressure [Add to Longdo]
Außengewinde {n}external thread; male thread [Add to Longdo]
Außenläufermotor {m} [techn.]external rotor motor [Add to Longdo]
Außenverzahnung {f}external teeth [Add to Longdo]
Außenverzahnung {f}external tooth system [Add to Longdo]
Drittmittelförderung {f}external funding [Add to Longdo]
Externsortierung {f}external sorting [Add to Longdo]
Fremdbezug {m}external procurement [Add to Longdo]
Fremdleistung {f}external service; external labour [Add to Longdo]
Fremdspannung {f} [electr.]external voltage [Add to Longdo]
Referenzdokument {n}external reference document [Add to Longdo]
Zahnscheibe {f} [techn.]external teeth lock washer [Add to Longdo]
extern {adj} | externer Speicherexternal | external storage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
エクスターナル[, ekusuta-naru] (n) external [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
外圧[がいあつ, gaiatsu] (n) external pressure; (P) [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time [Add to Longdo]
外陰部[がいいんぶ, gaiinbu] (n) pudenda; external genitalia [Add to Longdo]
外界[がいかい, gaikai] (n,adj-no) (See 内界,外部) outside world; physical world; the externals; (P) [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
外患[がいかん, gaikan] (n) external pressure; foreign threat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] external; foreign; outside [Add to Longdo]
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, ] external force; pressure from outside [Add to Longdo]
外在[wài zài, ㄨㄞˋ ㄗㄞˋ, ] external; extrinsic [Add to Longdo]
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] external diameter (including thickness of the wall) [Add to Longdo]
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, ] external help; foreign aid [Add to Longdo]
外斜肌[wài xié jī, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧ, ] external oblique muscle (sides of the chest) [Add to Longdo]
外照射[wài zhào shè, ㄨㄞˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] external irradiation [Add to Longdo]
外用[wài yòng, ㄨㄞˋ ㄩㄥˋ, ] external [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜 [Add to Longdo]
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] external; outside; outward appearance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外字[がいじ, gaiji] external character [Add to Longdo]
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number [Add to Longdo]
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 External \Ex*ter"nal\, n.
   Something external or without; outward part; that which makes
   a show, rather than that which is intrinsic; visible form; --
   usually in the plural.
   [1913 Webster]
 
      Adam was then no less glorious in his externals
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      God in externals could not place content. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 External \Ex*ter"nal\, a. [L. externus, fr. exter, exterus, on
   the outside, outward. See {Exterior}.]
   1. Outward; exterior; relating to the outside, as of a body;
    being without; acting from without; -- opposed to
    {internal}; as, the external form or surface of a body.
    [1913 Webster]
 
       Of all external things, . . .
       She [Fancy] forms imaginations, aery shapes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Outside of or separate from ourselves; (Metaph.) separate
    from the perceiving mind.
    [1913 Webster]
 
   3. Outwardly perceptible; visible; physical or corporeal, as
    distinguished from mental or moral.
    [1913 Webster]
 
       Her virtues graced with external gifts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not intrinsic nor essential; accidental; accompanying;
    superficial.
    [1913 Webster]
 
       The external circumstances are greatly different.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   5. Foreign; relating to or connected with foreign nations;
    as, external trade or commerce; the external relations of
    a state or kingdom.
    [1913 Webster]
 
   6. (Anat.) Away from the mesial plane of the body; lateral.
    [1913 Webster]
 
   {External angles}. (Geom.) See under {Angle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 external
   adj 1: happening or arising or located outside or beyond some
       limits or especially surface; "the external auditory
       canal"; "external pressures" [ant: {internal}]
   2: coming from the outside; "extraneous light in the camera
     spoiled the photograph"; "relying upon an extraneous income";
     "disdaining outside pressure groups" [syn: {external},
     {extraneous}, {outside}]
   3: from or between other countries; "external commerce";
     "international trade"; "developing nations need outside help"
     [syn: {external}, {international}, {outside(a)}]
   4: purely outward or superficial; "external composure"; "an
     external concern for reputation"- A.R.Gurney,Jr.
   n 1: outward features; "he enjoyed the solemn externals of
      religion"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top